بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی رابطه بین انواع فشار و احساسات منفی و همچنین بررسی تأثیر انواع احساسات منفی بر روی رفتارهای وندالیستی دانشجویان هدف عمده این بررسی بوده است.  این پژوهش بر اساس روش پیمایشی انجام شده و جمعیت تحقیق نیز دانشجویان دانشگاه مازندران بوده­اند.  نتایج تحقیق دلالت می­کند به اینکه از میان متغیرهای مستقل مستخرج از نظریه فشار عمومی اگنیو، احساسات منفی، متغیری تأثیرگذار بر رفتارهای وندالیستی دانشجویان بوده است.  تحلیل رگرسیونی بر حسب جنسیت نشان دهنده­ی تفاوت قابل ملاحظه­ای در تبیین تغییرات رفتارهای وندالیستی دانشجویان دختر و پسر می­باشد.  به موازات افزایش محرک­های مثبت حذف­شده، رفتارهای وندالیستی پسران افزایش می­یابد.  در مقابل به موازات افزایش احساسات منفی، رفتارهای وندالیستی دختران نیز افزایش پیدا می­کند.  همچنین احساسات منفی به­عنوان متغیری تأثیرگذار در این پژوهش تحت تأثیر فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض محرک منفی و عدم دستیابی به اهداف ارزشمند مثبت می­باشد و احساس خشم مهم­ترین بعد از این احساسات منفی بوده که منجر به بروز رفتارهای وندالیستی در بین پسران و دختران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Influential Factors on University Students’ Vandalism: An Partial Test of Agnew‘s General Strain Theory

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Mahmoud Sharepour 2
  • Sahar Rahmani 3
چکیده [English]

The aim of this study was using public pressure Agnew theory to examine the relationship between various types of stress and negative emotions and also to examine effects of negative emotions on the vandalistic behaviors of students. The method is survey and 394 students of Mazandaran University have responded to the questionnaire. The results indicate that the independent variables are extracted from public press theory ‘Agnew, negative emotions, variable influencing behavior on vandalistic students. Regression analysis showed significant differences are by gender in explaining changes in vandalistic behavior of student. As increasing positive stimulus is removed, the vandalistic behavior of boys increases. In contrast, to the increased negative emotions, vandalistic behaviors in girls also increase. Pressure resulting from exposure to a negative stimulus and failure to achieve positively valued goals influenced Negative emotions as influential variable in this study. Feel angry is most of the negative emotions that result in vandalistic behaviors between boys and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Negative Emotions
  • Public Pressure Agnew
  • Students