بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنش‌های فردگرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (*نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

3 عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده

فردگرایی مبتنی بر این واقعیت است که فرد، واحد اصلی واقعیت و معیار نهایی ارزش است. فردگرایی افقی به نوعی از فردگرایی گفته می‌شود که فردیت افراد در عرض هم و در تعامل با هم معنا می‌یابد. در فردگرایی عمودی، هویت فردی از نوع متفاوت بودن و برتری نسبت به دیگران تلقی می‌گردد و استقلال به معنای فردیت متمایز یافته تلقی می‌گردد. در تحقیقات بین فرهنگی، آمریکا و سوئد به­ترتیب به­عنوان سمبل فردگرایی عمودی و افقی معرفی می‌شوند. روش این تحقیق، پیمایش، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و حجم نمونه 420 نفر است.یافته‌ها نشان می‌دهد که نوع غالب فردگرایی در جامعه‌ی شهر اهواز، فردگرایی عمودی است. نتایج همچنین بیانگر ارتباط معنی‌دار فردگرایی و جنسیت و برخی متغیّرها نظیر تجربه‌های پیشین، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و تحصیلات است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Some Effective Factors on Individualistic Actions

نویسندگان [English]

  • Alihossein Hosseinzadeh 1
  • Zeinab Mahmoudi 2
  • Iman Mombeni 3
چکیده [English]

Individualism is based on the fact that a person's basic unit of reality and the ultimate standard of value. horizontal individualism is a kind of individualistic individuality both in width and means by interaction with each other. The vertical individualism, individuality and distinction of being different than others is a sense of individuality and independence is a distinct findings. In cross-cultural research, America and Sweden respectively are introduced to incorporate horizontal and vertical individualism. The method of This research is Surveying, using a questionnaire and a sample size  is 420 people. Results shows that most of individualism in Ahwaz society , vertical individualism. The results also indicate a significant relationship between individualism and sexuality, and some variables, such as history effect,  social – economic site and  education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal Individualism
  • Vertical Individualism
  • Collectivism
  • History Effect