تحلیلی جامعه‌شناختی از گروه‌های مرجع دانشجویانِ دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

3 دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد مطالعات جوانان دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه با هدف طرح و پاسخ‌دهی به چند مسأله‌ی اساسی زیر انجام شده است: دیدگاه دانشجویان دانشگاه مازندران در خصوص ضرورت برخورداری از گروه­های مرجع در زندگی چیست؟ گروه‌های مرجع دانشجویان دانشگاه مازندران را چه افراد یا گروه‌هایی تشکیل می‌دهند؟ آیا دانشجویان دانشگاه مازندران بیشتر گروه‌هایی را که در آن عضویت دارند به عنوان گروه مرجع انتخاب می‌کنند یا گروه‌هایی را که در آن عضو نیستند؟ دانشجویان دانشگاه مازندران، بیشتر در چه زمینه‌هایی از گروه‌های مرجع بهره می‌برند؟ چرا این دانشجویان آن افراد یا گروه‌ها را به عنوان گروه‌های مرجع خود انتخاب کرده‌اند؟ نظریه‌ی گروه‌های مرجع رابرت مرتون راهنمای اصلی این تحقیق است. با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری طبقه‌ای از مجموع 9924 دانشجوی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91، 370 نفر از این دانشجویان به­عنوان حجم نمونه‌ی تحقیق انتخاب شدند. برخی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق عبارتند از: 93 درصد از پاسخگویان این مطالعه، داشتن الگو و سرمشق را در زندگی خود مفید ارزیابی کردند. 91 درصد از آن‌ها معتقدند که جوانان بدون راهنمایی دیگران در زندگی دچار مشکل می‌شوند. خانواده، دوستان، اساتید دانشگاه و معلمان دوران مدرسه به­ترتیب مهم‌ترین گروه‌های مرجع دانشجویان دانشگاه مازندران می‌باشند. علاقه‌مندی به گروه و کسب منزلت اجتماعی دو دلیل اصلی انتخاب این گروه­ها به عنوان گرو‌های مرجع نزد این دانشجویان است.

عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of Students' Reference Groups at Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Heidar Janalizadeh Choubbasti 1
  • Mohammad Esmail Riahi 2
  • Mostafa Heydari 3
چکیده [English]

This study has been designed to answer the following fundamental questions: What are the opinions of the students of Mazandaran University about the significance of reference groups? What groups constitute the reference groups of the students of Mazandaran University? Do the students of Mazandaran University select those groups of which they are a member or those groups of which they are not a member? In what aspects do the students of Mazandaran University benefit the most from reference groups? Why do the students select these individuals or groups as the reference groups? The study is guided by Robert Merton's Theory of Reference Groups. Through Cochran's formula and classification sampling 370 students were selected from among the 9924 students of Mazandaran University doing their second semester in the academic year 91-92. Some of the most important results of this research include: 93% of the students believed that reference groups were necessary and beneficial. 91% of them believed that young people would encounter problems without reference groups. The students considered family، friends، professors and school teachers as the most important reference groups respectively. Interest in groups and gaining social respect were most significant reasons for choosing reference groups.