دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، اسفند 1402 
مؤلفه‌های قومی مؤثر در برندسازی ملی ایران

صفحه 95-130

10.22084/csr.2023.26998.2165

سجاد کردانی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ محمد سلطانی فر


بازتوانی معلولین، فرآیندها و چالش‌ها در استان همدان

صفحه 359-402

10.22084/csr.2024.28780.2261

اسدالله نقدی؛ اسماعیل بلالی؛ محبوبه رویین تن؛ الهه پاکیزه


فراترکیب مدل‌های توسعۀ کارآفرینی اجتماعی

صفحه 403-433

10.22084/csr.2024.26094.2091

سیده منا فاضلی پور؛ حسین ملتفت؛ عبدالرضا نواح؛ علی اصغر سعد آبادی