جهانی‌شدن فرهنگ و تأثیر آن بر نگرش زنان به مفهوم آزادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

با ظهور مدرنیتۀ متأخر و رشد جهانی‌شدن فرهنگ، دگرسانی در زندگی انسان گسترش یافته است که در این مسیر زنان نیز مستثنا نبوده‌اند. مسلّم است که تغییرات ایجادشده در نگرش زنان در دنیای امروز، واقعیتی انکارنشدنی است؛ ازاین‌رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر نگرش زنان به مفهوم آزادی با تأکید بر نظریۀ آزادی آیزایا برلین انجام شد. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار به‌کاررفته پرسش‌نامه بود. روایی‌های محتوایی و سازه‌ای تأیید شد؛ هم‌چنین پایایی ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی ترکیبی در بازۀ مطلوب قرار داشت. جامعۀ آماری پژوهش، زنان بین 17 تا 50 سال در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام بودند که پس از بررسی‌های اولیه انتخاب شدند. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی و براساس فرمول کوکران، 300نفر بود. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد، در مؤلفۀ استفاده از محصولات فرهنگی و هنری جهانی (رمان‌های خارجی، مشاهدۀ فیلم وسریال‌های خارجی، مطالعۀ روزنامه و مجلات خارجی و سفرهای خارجی)، در درجۀ اول، مشاهدۀ فیلم و سریال‌های خارجی بیشترین تأثیر را بر نگرش زنان به مفهوم آزادی مدنی و سپس به مفهوم آزادی فردی داشت و مؤلفۀ آگاهی از قوانین جهانی در رابطه با حقوق زنان بر نگرش زنان به مفهوم آزادی مدنی تأثیر بیشتری داشت. دربارۀ مؤلفۀ استفاده از شبکه‌های جهانی اطلاعات (میزان استفادۀ زنان از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، شبکه‌های خبری داخلی و خارجی)، بیشترین تأثیر به شبکه‌های خبری خارجی مربوط بود که بیشترین تأثیر را بر نگرش زنان به مفهوم آزادی فردی و سپس آزادی مدنی داشت؛ هم‌چنین نتایج ضرایب گام به گام رگرسیونی در متغیرهای جمعیت‌شناختی نشان‌داد که نگرش زنان به مفهوم آزادی‌های فردی و مدنی در افراد کمتر از 30سال و زنان با تحصیلات کارشناسی‌ارشد، به تعریف آزادی‌های فردی و مدنی‌ آیزایا برلین نزدیک‌‌تر بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Globalization of Culture and its Impact on Women’s Attitude to the Concept of Freedom

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sadrnabavi
Assistant professor, Department of social sciences, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
With the emergence of late modernity and the growth of culture globalization, transformation has spread in human life, and women have not been excluded in this regard. The transformations made in the attitude of women in today’s world is an undeniable fact. Therefore, this research was conducted to investigate the effect of the globalization of culture on the attitude of women toward the concept of freedom. The research design included a survey and the instrument employed was a questionnaire. Convergent and construct validity were confirmed. Moreover, the reliability was calculated through Cronbach’s alpha and the compositional reliability was in the acceptable range. The statistical population of the research included women between the ages of 17 and 50 on the Instagram social media. Random sampling was used and based on Cochran’s formula the participants included 297 women. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results show that in the component of using global cultural and artistic products, watching foreign films and series had the greatest impact on women’s attitude toward the concept of civil freedom and then toward the concept of individual freedom, and the component of knowledge of international laws regarding women’s rights. The component of awareness of international laws regarding women’s rights had a greater impact on women’s attitude toward the concept of civil freedom. Regarding the component of using global information networks, the most impact related to foreign news networks, which had the greatest impact on women’s attitudes toward the concept of individual freedom and then civil freedom. Also, the results of stepwise regression coefficients in demographic variables showed that women’s attitude toward the concept of personal and civil liberties in individuals less than 30 years of age and women with master’s education was closer to Isaiah Berlin’s definition of personal and civil liberties.
Keywords: Culture Globalization, Freedom, Globalization, Iranian Women.
 
1. Introduction
One of the controversial issues in today’s world is facing the phenomenon of globalization. Globalization affects culture, economy, politics, rights, concepts and attitudes in its way, and women are not excluded from this period in history (Ebrahimi et al., 2013).With the prominence of culture position and since cultural actions have global consequences as well as effects, culture has become very significant in studies related to globalization (Staji et al., 2015). The present study was concerned with globalization in its cultural dimension. 
Analyzing history, it becomes clear that the concept of freedom is one of the most important and oldest issues related to women (Mustafa’i, 2017). In Iranian society, women’s positions have been constantly changing and fluctuating (Siyadzadeh, 2010). Due to the interaction of the new civilization of the West with the Islamic world and the developing Iranian society, new questions have been formed in the field of women’s freedom in the era of cultural globalization. Accordingly, the need to answer them has become a higher priority. The objective of the present research was to investigate the effect of the globalization of culture on the attitude of Iranian women toward the concept of freedom, emphasizing Isaiah Berlin’s theory of freedom.
The hypotheses of the research include the following: The culture globalization has an effect on women’s attitude toward the concept of freedom (individual and civil).  The use of global cultural and artistic products has an effect on women’s attitudes toward the concept of freedom. Awareness of international laws regarding women’s rights has an effect on women’s attitudes toward the concept of freedom. The use of global information networks has an effect on women’s attitude toward the concept of freedom. Demographic variables (age and education) have an effect on women’s attitudes toward the concept of freedom. 
 
2. Materials and Methods
The present research was conducted employing a survey design and using a researcher-made questionnaire. The statistical population of the research included Iranian women between the ages of 17 and 50. Inclusion criterion entailed being a member of a scientific page on the Instagram social network with 100 K followers. The sample size was calculated as 297 according to the maximum number of daily visits to the relevant page through online sample size calculation software using Cochran’s formula.
The validity of the research was based on two types of convergent validity (CV) and construct validity. Convergent validity was done by holding meetings related to the research topic and consulting related experts. Construct validity was assessed through confirmatory factor analysis (CFA). The internal consistency of the questions was confirmed through Cronbach’s alpha and compositional reliability (CR). To measure the normal distribution of the data, descriptive indexes of skewness and kurtosis were used. In order to analyze the data and examine the relationship between the factors and determine the contribution of each of them, structural equation modeling was employed.
 
3. Findings and Results
The first hypothesis: Based to the results of the analysis, the use of global cultural and artistic products had a significant effect on women’s attitudes toward the concept of individual and civil liberties (p<0.05); Therefore, the first hypothesis of the research was confirmed at the confidence level of 95%. The use of global cultural and artistic products has had the greatest impact on women’s attitude toward the concept of civil freedom with 22.5%. It has also had an impact on women’s attitude toward the concept of individual freedom with 3.38%.
The second hypothesis: The results revealed that awareness of international laws regarding women’s rights had a significant effect on women’s attitudes toward the concept of individual and civil liberties (p<0.05). The second hypothesis of the research is confirmed at the confidence level of 95%. It has also had a greater impact on the concept of civil freedom.
The third hypothesis: Based on path analysis results, it was concluded that the use of global information networks had a significant effect on women’s attitudes toward the concept of individual and civil liberties (p<0.05). The third hypothesis of the research is confirmed at the confidence level of 95%. The use of global information networks with a T-value of 3.49 has had the greatest impact on women’s attitudes toward the concept of individual freedom. With a T-value of 3.071, it has had the greatest impact on women’s attitudes toward the concept of civil freedom.
The fourth hypothesis: To investigate the fourth hypothesis, stepwise regression was performed. Women under the age of 30 had a closer attitude to the definition of Isaiah Berlin’s concept of individual and civil liberties. As for education, the attitude of women with a master’s degree was closer to Isaiah Berlin’s definition of individual and civil liberties.
 
4. Conclusion
The findings suggest that Iranian women have been placed in an exceptional part of the history. The path of modernity in Iranian society has not yet been completely followed, and tradition and prejudices have cast a shadow on women’s lives. However, with the culture globalization and communication with the outside world, women have been able to observe the changes in modern societies. This dual situation, along with the new understanding of the concept of freedom, has created a complex situation for women. Thus, Iran is simultaneously experiencing several historical stages including globalization of culture, development, and transition.
The study findings confirm that the globalization of culture affects the lives of women in different dimensions. While the phenomenon can lead to the growth and development of the society, it can also be precarious and a warning for the society.
 It seems that employing studied solutions or considering policies that increase women’s awareness of the phenomenon of culture globalization is vital for the preservation of culture and acceptance of other cultures.
 Being aware of what sources women use for their taste, attitude, and lifestyle, and for what purpose they use them, is of special importance and requires deeper and more investigations.
While achieving civil freedom, especially in third world countries, is associated with more difficulty among all sections of the society, it seems that the easier achievement of individual freedom has caused it to be considered more.
As mentioned earlier, foreign news networks have the greatest impact on women’s attitudes toward the concept of individual freedom, and the fact that these networks have the greatest impact on women under the age of 30 is a source of much reflection. Therefore, if the achievement of freedom, both individual and civil, is formed as a result of misunderstanding, it will lead to harmful consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture Globalization
  • Freedom
  • Globalization
  • Iranian Women
- آقاکندی، ف.، (1397). «سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تبریز. 
- ابراهیمی، ط.؛ شاه‌قلعه، ص.؛ و ابراهیمی، م.، (1392). «جهانی‌شدن فرهنگ در پرتو مدیریتی فرهنگی برای حضوری فرهنگی». فصلنامۀ حقوق ملل، 3(8): 293-312.  
- استاجی، ز.؛ اکبرزاده، ر.؛ تدین‌فر، م.؛ رهنما، ف.؛ زردوست، ر.؛ و نجار، ل.؛ (1385). «بررسی سبک زندگی در ساکنین شهر سبزوار». نشریۀ مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 13(3): 134-139. https://jsums.medsab.ac.ir/article_195.html
- اشرفی، ز.؛ قیومی، م.؛ و شهرابی، م.، (1398). «بررسی پدیدۀ جهانی‌شدن فرهنگ در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده». نشریۀ پژوهش ملل، 42: 107-121.  https://sspp.iranjournals.ir/article_2478.html
- افچنگی، م.، (1393). «آزادی رفت‌وآمد در نظام بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران با نگاهی به نقش وسائل نقلیه در تحقق آزادی رفت و آمد». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید، قم، ایران. 
- اکبریان، م.؛ و جهانی، م.، (1400). «آثار جهانی‌شدن بر تبعیض جنسیتی و اشتغال زنان در ایران». نشریۀ مطالعات حقوق شهروندی، 22: 152-176. 
- تاملینسون، ج.، (1381). جهانی‌شدن فرهنگ. (م .حکیمی، مترجم). تهران: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول. 
- جدا، ن.؛ و اخوان نیلچی، ن.، (1396). «تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه‌‌های حمایت خانوادگی». مطالعات راهبردی زنان، 18(70): 47-91.  DOI: 10.22095/JWSS.2016.33170
- جوکار، ر.، (1396). «محدودیت‌های وارد بر آزادی‌های جمعی در حقوق موضوعۀ ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مفید، قم، ایران. 
- حبیبی، ا.؛ و عدن‌ور، م.، (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. 
- حقیقتیان، م.؛ و بیات، ف.، (1397). «جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان». نشریه زن در فرهنگ و هنر، 10(4): 451-471. 
-  خواجه‌نوری، ب.، و پرنیان، ل. (1393). مطالعۀ ارتباط بین جهانی‌شدن فرهنگی و مدیریت بدن. نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 25، 163-180. https://doi.org/10.22059/jwica.2019.268601.1151
- دواس. د. ا.، (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی (ه. نائبی، مترجم). تهران: نشر نی.
- رضاپور، ی.؛ اسماعیل بیگی، م.؛ نجیبی، س. ح.؛ و اسلامی‌فرد، م.، (1397). «تأثیر مداخلۀ رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نگرش به زندگی زنان افسرده». طلوع بهداشت، ۱۷(۱): 49-35. https://www.sid.ir/paper/102848/fa
- ریتزر، ج.، (1394). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. مترجم: م. ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
- سروش، م.؛ و حسینی، م.، (1392). «جهانی‌شدن، هویت مستقل از خانواده و سبک زندگی زنان شهری». زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان)، 4(1): 53-76.  https://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_35.html
-  صیادزاده، ص.، (1390). «موقعیت سیاسی و اجتماعی زن در دورۀ سلاجقه و خوارزمشاهیان». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. 
- عاشوری، م. ع.، (1394). «جستاری بر کارکرد آزادی اگزیستانسیال از منظر اروین در نمایشنامه‌های آلبرکامو». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران. 
- عباسی، ب.، (1395). حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (سه نسل حقوق بشر در اسلام، ایران و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای. تهران: نشر دادگستری، چاپ دوم. 
- علیخانی، ن.، (1396). «بررسی رابطۀ بین میزان گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن و نظر آنان نسبت به آزادی در جامعه (مطالعۀ موردی شهر تهران مناطق 3-7 و 18)». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا ؟س؟، تهران، ایران.
- عمادی، س. ف.، (1397). «بررسی نگرش دانشجویان به عدالت اجتماعی، آزادی و رویکردهای ضداستعماری با تأکید بر میدان دانشگاهی». پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
- عندلیت‌مقدم، ن.، (1392). «تناسب ادراکی دینداری و آزادی در شهر مشهد».  پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
- فرجی‌فر، ش.؛ و کزازی، م.، (1396). «بررسی مفهوم آزادی و قانون». پژوهشنامۀ ادب غنایی، (29): 168-149. DOI: 10.22111/JLLR.2017.3967
- فینی، ن.؛ سروستانی، ر.؛ امیری، س. ر.؛ و بهبهانی، ز.، (1393). «بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی‌شدن بر فرهنگ زنان». مجلۀ مدیریت فرهنگی، 8(2): 1-20. https://journals.srbiau.ac.ir/article_7423.html
- قلی‌پور، م.؛ مهدوی، م. ص.؛ و ساروخانی، ب.، (1395). «نقش جهانی‌شدن ارتباطات بر نحوۀ گذراندن اوقات فراغت زنان جوان». فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 7(22): 101-118. https://www.sid.ir/paper/170065/fa
- قمی، م.؛ و کتابی، م. ع.، (1395). «بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر». فصلنامۀ علمی-پژوهشی آیین حکمت، 8(29): 149-177. https://pwq.bou.ac.ir/article_22098.html
- کاردگر، ح. ر.، (1396). «تبیین مفهوم آزادی و عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی به‌منظور استخراج دلالت‌های آن در تربیت‌مدنی». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (منتشرنشدۀ).
- کریمی، ی.، (1396). «سرگذشت آزادی چراغ». مجلۀ فرهنگ و علوم انسانی، 2(4): 5-8. 
- گل‌محمدی، ا.، (1396). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
- گیدنز، ا.، (1380). پیامدهای مدرنیته. مترجم: م. ثلاثی، مترجم، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم. 
- محمودی، ع.، (1390). «سیر تحول مفهوم آزادی در مطبوعات ایران (مطالعه تطبیقی انقلاب مشروطه اسلامی با تأکید بر دو روزنامۀ صور اسرافیل و کیهان». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (منتشرنشدۀ).
- مشکات، م.؛ و فاضلی، م.، (1393). «بررسی مفهوم آزادی از نظر آیزایا برلین». پژوهش‌های علوم انسانی نقش جهان، 3، 1-38. https://hsrn.ui.ac.ir/article_20811.html
- مصطفایی، ر.، (1397). «بررسی نگرش جنسیتی زنان شهر خوی نسبت به حقوق شهروندی». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا ؟س؟، تهران، ایران (منتشرنشدۀ). 
- Abbasi, B., (2015). Human rights and fundamental freedoms (three generations of human rights in Islam, Iran and international and regional documents. (second edition) Ministry of justice Publishing House.
- Afchangi, M., (2013). “Freedom of movement in the international human rights. system and Iran's legal system with a look at the role of vehicles in realizing freedom of movement”. (Unpublished Master's thesis). Mofid University, Qom, Iran.
- Aghakandi, F., (2017). “Iran's criminal policy in support of individual rights and freedoms”. (Unpublished Master's thesis). Tabriz University, Tabriz, Iran.
- Akbarian, M. & Jahani, M., (2022). “Effects of globalization on gender discrimination and women's employment in Iran”. Journal of Civil Rights Studies, 22: 152-176.
- Alikhani, N., (2016). “Investigating the relationship between the degree of young people's tendency towards modern lifestyle and their opinion about freedom in society (case study of Tehran city, districts 3-7 and 18)”. (Unpublished Master's thesis). Al-Zahra University, Tehran, Iran.
- Andalit Moghadam, N., (2012). “Perceptual compatibility of religiosity and freedom in Mashhad city”. (Unpublished Master's thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
- Gharayag Zandi, D. & Amp, M. S., (2024). “Multiculturalism in philosophical and political thoughts: A possibility for a good life”. Contemporary sociological research (scientific-research),12(22): 343-370. https://doi.org/10.22084/csr.2023.27691.2195
- Ashrafi, Z.; Ghayoumi, M. & Shahrabi, M., (2018). “Investigating the phenomenon of globalization of culture in creating structural and functional changes in family”. Journal of Nation’s Research, 42: 107-121. 
- Ashuri, M. A., (2014). “A research on the function of existential freedom from Erwin's point of view in Albercamo's plays”. (unpublished master's thesis). Islamic Azad University, Central Tehran branch, Iran. 
- Berlin, I., (2000). The power of ideas, political realism. Chatto & Windus Press. 
- Boucher, F. & Maclure, J., (2018). “Moving the debate forward: interculturalism’s contribution to multiculturalism”. Comparative migration studies, 6(1): 1-10. https://doi.org/10.1186/s40878-018-0078-2
- Brosseau, L. & Dewing, M., (2018). Canadian multiculturalism. Library of Parliament, Canada.  
- Dahlstrom, D. O., (Ed.). (2011). Interpreting Heidegger: critical essays. Cambridge University Press.
- Duas, D. A., (1998). Navigation in social research. (H. Naibi, translator). Ney Publishing.
- Ebrahimi, T.; Shah Qalaa, S. & Ebrahimi, M., (2012). “Globalization of culture in the light of cultural management for cultural presence”. International Law Quarterly, 3(8): 293-312.
- Emadi, S. F., (2017). “Investigating students' attitudes toward social justice, freedom and anti-colonial approaches with an emphasis on the academic field”. (Unpublished Master's thesis). Shahid University, Tehran, Iran.
- Farjifar, Sh. & Kezazi, M., (2016). “Examining the concept of freedom and law”. Research Journal of Lyrical Literature, 29: 149-168.
- Finney, N.; Sarostani, R.; Amiri, S. R. & Behbahani, Z., (2013). “Investigating the impact of cultural dimensions of globalization on women's culture”. Journal of Cultural Management, 8(2): 1-20.
- Gharayag Zandi, D. & Makoui, S., (2024). “Multiculturalism in philosophical and political thoughts: A possibility for a good life”. Contemporary sociological research (scientific-research), 12(22): 343-370.
- Giddens, A., (2002). Consequences of modernity. (second edition) (M. Salasi, translator). Tehran: Nashr-e-Markaz.
- Golmohammadi, A., (2016). Globalization, culture, identity. Tehran: Ney Publishing.
- Habibi, A. & Adenvar, M., (2016). Structural equation modeling and factor analysis. Academic Jahad Publications.
- Haghighatian, M. & Bayat, F., (2017). “Globalization of culture and lifestyle with sexual satisfaction of married women in Zanjan”. Journal of Women in Culture and Art, 10(4): 451-471. https://www.doi.org/10.22059/jwica.2019.268601.1151
- Hall, A., (2005). Old and new identities, old and new ethnicities. (Sh.Vaqfipour, translator). Arghnoun Quarterly, 24.  
- Joda, N. & Akhavan Nilchi, N., (2016). “Systematic Analysis of Impact of Concept of Freedom in View of Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women in family life Components”. Women's Strategic Studies, 18(70): 47-91. https://doi.org/10.22095/jwss.2016.33170
- 25.Jokar, R. (2016). Restrictions on collective freedoms in Iran's subject laws and international human rights documents, (unpublished master's thesis). Mofid University, Qom, Iran.
- Kardegar, H. R., (2016). “Explaining the concept of freedom and justice from Allameh Tabatabai's point of view in order to extract its implications in civil education”. (Unpublished Master's thesis). Kharazmi University, Tehran, Iran.
- Karimi, Y., (2016). “The story of freedom of light”. Journal of Culture and Human Sciences, 2(4): 5-8.
- Khajenouri, B. & Parnian, L., (2013). “Studying the relationship between cultural globalization and body management”. Journal of Applied Sociology, 25: 163-180. https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.36530
- Khalili Ardakani, M., (2012). “Globalization and its impact on ethnic and national identity (Study of Kurds in Sanandaj)”. Iranian Journal of Social Issues, 4(1): 91-112.
- Maddux, W. W.; Lu, J. G.; Affinito, S. J. & Galinsky, A. D., (2021). “Multicultural experiences: A systematic review and new theoretical framework”. Academy of Management Annals, 15(2): 345-376. https://doi.org/10.5465/annals.2019.0138
- Mahmoudi, A., (2012). “Evolution of the concept of freedom in the Iranian press (a comparative study of the Islamic constitutional revolution with an emphasis on the two newspapers Sur Esrafil and Keyhan”. (Unpublished Master's thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
- Meshkat, M. & Fazli, M., (2013). “Examining the concept of freedom according to Isaiah Berlin”. Naqsh Jahan Humanities Research, 3: 1-38.
- Mustafaei, R., (2017). “Investigating the gender attitude of Shahr Khoi women toward citizenship rights”. (Unpublished Master's thesis). Al-Zahra University, Tehran, Iran.
- O'Dowd, T. J., (2010). Pilate’s paramount duty: constitutional' reasonableness' and the restriction of freedom of speech and assembly. Comparative constitutionalism in south Asia, Kh. Sunil, Ra. Vikram, & T. Arun, (eds). Oxford University Press India. 
- OSCE. (2010). Guidelines on freedom of peaceful assembly (2nd ed). OSCE publication.  
- Qolipour, M.; Mahdavi, M. S. & Sarukhani, B., (2015). “The role of globalization of communication on how young women spend their free time”. Youth Sociological Studies Quarterly, 7(22): 101-118.
- Qomi, M. & Kitabi, M. A., (2015). “A comparative study of freedom from the point of view of Shahid Motahari and Jean-Paul Sartre”. Ayeen Hekmat scientific-research quarterly, 8(29): 149-177.
- Rezapour, Y.; Ismail Beigi, M.; Najibi, S. H. & Islamifard, M., (2017). “The effect of dialectical behavior therapy intervention on the attitude toward life of depressed women”. The Rise of heath Journal, 17(1): 35-49.
- Riahi, Z. & Khaja Nouri, B., (2012). “Globalization and worldism and women”. Global Media Journal, 8 (1): 21-47
- Ritzer, J., (2014). The theory of sociology in the contemporary era. (M. Salasi, translator). Tehran: Scientific Publications. 
- Russell, M. M., (2010). Freedom of assembly and petition: the First Amendment: its constitutional history and the contemporary debate. Prometheus Books.
- Sayadzadeh, P., (2012). “The political and social position of women in the period of Seljuk and Khwarazmshahs”. (unpublished master's thesis). Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
- Soroush, M. & Hosseini, M., (2012). “Globalization, identity independence from family and lifestyle of urban women”. Women and Society (Sociology of Women), 4(1): 53-76.
- Tomlinson, J., (2003). The globalization of culture, (first edition) (M. Hakimi, translator). Tehran: International Center for Dialogue of Civilizations, Cultural Research Office.
- Zardouz, R.; Tadayyonfar, M.; Rahnama, F.; Akbarzadeh, R.; Estaji, Z. & Najar, L., (1970). “A study of the life style of people in sabzevar, Iran”. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 13(3): 134-139. https://orcid.org/0000-0002-2518-9044