از چاله به چاه (نگاه‎ تطبیقی و تلفیق‌گرا از منظر جامعه‌شناسی معاصر به مسأله‌های بنیادی فقر مضاعف و کیفیت زندگی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ارتباطات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ارتباطات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از زمانی‌که مهاجر فقیر روستایی در چرخه و فرآیند معیوب توسعه‌نیافتگی، از «چالۀ روستا برمی‌خیزد و به چاهی‌ در شهر می‌افتد»، فقر مضاعف جوانه می‎زند و انواع کارکردهای منفی خواسته و ناخواسته آن پدیدار و آشکار می‏شود. براساس ناسازگاری، تعارض و تناقض میان وضع مطلوب کیفیت زندگی شهری با وضع موجود آن در جامعۀ آماری پژوهش حاضر، بررسی جامعه‌شناختی با رویکرد تطبیقی، تلفیق‌گرا و بین‌رشته‎ای در برخی از مناطق شهر تهران به سامان آمد که بخشی از یافته‌های آن در پژوهش حاضر تدوین و گزارش می‌شود. پژوهش مزبور با بهره‌مندی از روش‎های آمیخته و با حمایت نظام نظری تلفیقی در قلم‌رو و دامنۀ شهری مناطق 10 و 17 شهرداری تهران، انجام‌یافت و در بخش کمّی و پیمایش پژوهش با شیوۀ نمونه‌گیری G.power 400 واحد نمونه/ خانوار شهری انتخاب و با ابزار گردآوری پرسش‎نامه با میزان روایی حدود 94% آزمون آلفا کرنباخ، سنجش شدند که نتیجۀ برخی از آن‎ها در بخش تبیینی نوشتار حاضر، گزارش شده است. فرهنگ فقر شهری، فقرفضای شهری، آسیب‎های شهری در این مناطق محسوس و در عین‌حال متفاوت و متمایز است که در فرضیۀ آزمایی پژوهش، سهم قابل‌توجه و تعیین‌کننده‌ای هرکدام در تبیین میزان کیفیت زندگی شهری محله‌های این مناطق آزمون شدند. نتایج آزمون مدل نظری پژوهش بیان‌گر این است که؛ برساخت سازه کیفیت زندگی شهری محله‌های مناطق 10 و 17 شهری شهرداری تهران از عامل زمینه‏ای فرهنگ فقر شهری با ضریب تأثیر 46%، از عامل زمینه‌ای فقر فضای شهری با ضریب تأثیر 26 و از عامل آسیب‌های شهری (باضریب تأثیر 14%) و در کل حدود 85% متأثر است؛ به‌عبارت دیگر، عامل پیامدی سازۀ چندبُعدی، پیچیده و پایدار ساختمان کیفیت زندگی شهری، ترجمان و بازنمایی زنجیرۀ از عامل‌های ناشی از فرآیند فقر مضاعف و توسعۀ نامتوازن شهر تهران است که  در قالب یک مدل علی به آزمون کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From the Hole to the Well (An Interdisciplinary and Integrative View of Contemporary Sociology on Double Poverty and Quality of Life in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Asghar Mohajeri 1
  • Fatemeh Malek mohmmadi 2
  • Mehrdad Navabkhsh 3
1 Ph.D. student of Sociology Cultural, Faculty of Human, Sciences Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Communication and Media University of Tehran Markazi Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Professor of Sociology, Faculty of Human, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
From the time when the rural poor migrant rises from “the hole in the village and falls into the well in the city” in the vicious cycle and process of underdevelopment, double poverty sprouts and all kinds of its negative and unwanted functions. It appears and is revealed. With this description, Based on the inconsistency, conflict and conflict between the desirable state of the quality of urban life and its current state in the statistical population of the present study, a sociological survey with a comparative, integrative and interdisciplinary approach was conducted in some areas of Tehran, which is part of the findings. It is compiled and reported in this article. The mentioned research was carried out with the benefit of mixed methods and with the support of a unified theoretical system in the territory and urban scope of districts 10 and 17 of Tehran Municipality, and in the quantitative and survey part of the research, 400 sample units/urban households were sampled using the G.power sampling method. They were selected and measured with the tool of collecting questionnaires with a validity of about 94% of Cronbach’s alpha test, and the results of some of them are reported in the explanatory section of this article. The culture of urban poverty, poverty of urban space, and urban damage in these areas are noticeable and at the same time different and distinct, and in the research hypothesis, a significant and decisive contribution of each of them was tested in explaining the quality of urban life in the neighborhoods of these areas. In the test of the theoretical model of the research, it can be analyzed that the construction of the structure of the quality of urban life in the neighborhoods of the 10th and 17th urban areas of Tehran Municipality is based on the context of the culture of urban poverty with an impact factor of 46% and the context of urban poverty with an impact factor of 26%. The percentage that causes the birth and reproduction of new damages called urban damages (with an impact factor of 14%) and this way determines the quality of urban life in a total of about 85%. In other words, the consequence factor of the multidimensional, complex and stable structure of the quality of urban life is the interpretation and representation of the chain of factors caused by the process of double poverty and unbalanced development of the city of Tehran, which has been tested in the form of a causal model.
Keywords: Sustainable Development, Quality of Urban Life, Culture of Urban Poverty, Urban Damages, Double Poverty.
 
1. Introduction
migration from the village as the end result of the negative and hidden function of unstable development in a country is the point of starting of the unbalanced urban development process in that country. According to Michael to Daru (2020), a renowned expert on contemporary ideas on development when a rural poor immigrant rises from the “hole in the village and falls into a well in the city” in the flawed process of underdevelopment, double poverty its sprouts and all kinds of unwanted and unwanted negetive functions appear. with this description, although the life of victims of undevelopment has not quality, but also has many damages on their life. On the other hand, according to the newest research findings (Mohajeri, 2019), (Vaez, Mahdavi et al, 2013) (Bagheri et al ,2019) as well as the evaluation of the “Nambeo” website (2020), the quality of life in Tehran city is in the category of 225 between world cities. these evaluations that based on average of indicators in quality in the compared with Canberra as a city that done in 2020 shows that as an average purchasing power, security, health, facilities, housing prices, traffic, weather, etc. Tehran has a worse condition. This condition in the inner of Tehran city, has many variances and many attentions so that subject of research and the problem of that is very important and it’s very necessary to done it.
As an example, if the quality of urban life as an interaction between resources, facilities, opportunities, cultural and social platforms to supply economics, social, cultural, citizen, individual needs and also reception, evaluation and satisfaction of individual and groups to reaching to their needs is to be considered. At that time the level of satisfaction of quality urban life in some neighborhoods and research area is very low and among the 354 neighborhoods of Tehran it is the lowest.
 
2. Framework Theoretical
Based on interdisciplinary theories and especially in the integrated paradigm of contemporary sociology and related to research factors, we framed the theoretical system of the current research. This theoretical system includes theories: poverty (Bennett Grieve, 2020), (Giddens construct-agency (2014)), Bourdieus field and character (2015) urban space (Lofer,2020), Consensus hopes and defenseless urban spaces of David Harvey (2016) and integrated and combined theories of the quality of urban life (Marans, 2011).
Based on the aforementioned theoretical framework, the type and extend of social harms their reproduction, physical structures and urban space due to the presence of the powerful factor of urban poverty culture and the main components of this factor in the form of double poverty in the urban space and the quality of urban life of the research population constructs in the field of life in a two-way mental and operative (macro level) and objective and structural (macro level) 
 
3. Methods
For description of some research constructs such as culture of urban poverty as the use of conceptual and theoretical literature for research we use findings focus group. as a mean of definition in the field of urban damages types of modalities the daily population movement and its sample urban especially in terms of physical and dense dimensions we use finding of this specialized focus groups. on the other hand, in the process of study the exploration of sub-survey that we used the volume of sample which is a smaller and about 35 people in each region.
 
4. Findings
 Based on the findings based on the findings of survey and research and also benefiting from the documentary findings of the research, the following things are noticeable and worthy of consideration in the field of the statistical community of the research as follows.
Districts 10 and 17 of Tehran city/the statistical population of the research are the smallest and most worn-out cities of Tehran. of course, the average area of building in 10 municipalities is 12 meters less than the region of the 17th Hashimi district with 74% has the highest and 17 District with 50% has the lowest ownership for their properties. Therefore, the Hashemites are the most owners and the Yaftabadis are the most tenants. “Ethnic structure” and cultural diversity of the research neighborhoods are very interesting. Yaftabadis and Hashemi neighborhoods have the most differences in ethnic culture with 56% and 35% Azari dialect. The conditions for the formation of damage and crime causing modalities are high in the 10 region and the conditions for the formation of economic and healthy modalities are more prone in the 17 regions. Hashimi neighborhood with an average of 87% male head of the household compared to 98% of Yaftabadis neighborhood has more women than Yaftabadis neighborhood. the age of family heads in Hashemi neighborhood is about 55 years old on average, and their education is on average and their education is on average 8 classes of literacy, the place of birth is 59% Tehrani, etc. is very different from Yaftabadis neighborhood. Employment is less in 10 neighborhoods and around 47% in Hashem neighborhood and more for 17 neighborhood and around 71% for Yaftabadis neighborhood. the average building age of neighborhoods of 17 and 10 regions are different and have more variance. Hashemi neighborhood is very dilapidated with about 33 years and Yaftabadis neighborhood is less dilapidated with 18 years. In accordance to research finding and based on the test of its casual model, culture of urban poverty explains variance of life quality factor in directly 73% via quality factors in urban space and the amount of prevalence of type of urban damages and indirectly 12.4% and in total 85% is explain. In order to clearly and accurately carry out the effect of independent factors on the dependent factor of the research, he showed all the factors of the research in the form of a causal model and by measuring the effect coefficient of the factors directly and indirectly on the factor related to the measurement, the findings of which are shown in the table No.2 reported.
 
5. Conclusion
On the other hand, the unstable development of the country as a structure of the whole system, causes the formation of the driving factor and cause of the culture of urban poverty double poverty in some areas of cities that accept immigrants and on the other hand, according to numerous research finding such as Mohajeri (2021), and Asadollah Naqdi (2006), the negative consequences of hasty intervention measures in solving the problems of marginalization are urban life. Therefore, the quality of urban life of the statistical population is an interpretation of urban damage caused by double poverty and the culture of urban poverty resulting from unbalanced development and the negative consequences of intervention measures of urban management. This situation finally causes, according to the Michael Tu Daro (2019), The rural poor rises from “ The hole in the village and sinks in to the well in the city.” It should be recommended to the urban planners and management of Tehran city that due to the existence of trauma modalities and diversity of urban damages and especially the feminization of urban damages in their statistical population, it is assumed that urban researchers, continuous researches especially To be carried out in the field of urban, social and women’s security. The city administration should refrain from carrying out hasty and interventionist actions without social and cultural attachments in the urban area especially in the poor and marginalized eyes areas of the city. Because due to the implementation of hasty intervention measures without social connections such as Yadeghar Imam, highway urban regeration, etc. many negative consequences have been created in the scope of the current research, which have created tension in crisis and it is almost impossible to compensate for them. Support organizations such as the imam relief committee the welfare organization supports and charity reference groups such as different sermons should change their approaches and policies based on the detailed findings of this research. security organizations especially Faraja, should drastically change their approach programs and security measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Quality of Urban Life
  • Culture of Urban Poverty
  • Urban Damages
  • Double Poverty
- احمدی، قادر؛ و نادری کروندان، سونیا، (1392). «مطالعۀ تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری (نمونۀ موردی: محلۀ شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج)». فصلنامۀ مطالعات شهری، 2(8): 71-81. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_6423.html
- ایمانی، محمدتقی، (1389). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
- باقری‌کشکولی، علی؛ و ذاکریان، ملیحه، (1399). فقر و خشونت شهری (ماهیت و مفاهیم). تهران:  انتشارات صالحیان. 
- بوردیو، پیر، (1395). تایمز: نقد اجتماعی قضاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های ذوقی. ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: ناشر ثالث. 
- پوراحمد، احمد؛ فرجی‌ملائی، امین؛ عظیمی، آزاده؛ و لطفی، صدیقه، (1391). «تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 44(4): 21-44. https://doi.org/10.22059/jhgr.2013.29382
- پورطاهری، مهدی؛ افتخاری، عبدالرضا؛ و فتاحی، رکن‌الدین، (1390). «ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی: دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان)». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 43(2): 13-33. https://jhgr.ut.ac.ir/article_24492.html
- پیران، پرویز، (1384). «فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران». فصلنامۀ رفا اجتماعی، 5(18): 17-62. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1930-fa.html
- توانا، مصطفی؛ و صوفی‌نیستانی، مینا، (1395). «سنجش عوامل محیط کالبدی مؤثر بر آسیب‌‌های اجتماعی در بافت‌های پراکنده روی شهری، نمونۀ مورد مطالعه: محلۀ شادآباد تهران». اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، گرگان. 
- تودارو، مایکل، (1399). توسعۀ اقتصادی در جهان سوم. ترجمۀ محمدحسین فرجادی، تهران: انتشارات کوهسار، چاپ نوزدهم.
- حاجی‌نژاد، علی؛ قادری، جعفر؛ و قاسمی‌قاسموند، عزت‌الله، (1395). «تحلیل و ارزیابی نابرابری‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (نمونه موردی: شهر فارسان)». برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 6(21): 167-178.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516735.1395.6.21.13.1
- خادم‌الحسینی، احمد؛ منصوریان، حسین؛ و ستاری، محمدحسین، (1389). «سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری (مورد: شهر نورآباد، استان لرستان)». جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(3): 45-60. https://www.sid.ir/paper/186431/fa
- زاهدی‌اصل‌، محمد، (1397). آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ سوم.
- زبردست، اسفندیار؛ و حبیبی، سارا، (1388)‌. «بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان». هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 1(38): 115-124. https://sid.ir/paper/154401/fa
- زند، فرهاد؛ شاه‌کرمی، مصطفی؛ و کیمیایی‌فرد، فهیمه، (1395). »سنجش شاخص‌های کیفیت عینی و ذهنی در زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر خرم آباد)». چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.
- زنگی‌آبادی، علی؛ پرهیز، فریاد؛ و خیام‌باشی، احسان، (1394). «تحلیل زمانی- مکانی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)». پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 4(1): 95-116. DOR: 20.1001.1.23221453.1394.4.1.7.5
- سعیدی، علی‌اصغر؛ حسین‌آبادی، مهدی؛ و بهرامی، اردشیر، (1391). «بررسی رابطه احداث پروژه‏های توسعۀ شهری و آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: سوله بازیافت پل کن منطقۀ 9 تهران)». فصلنامۀ مطالعات شهری، 2(3): 147-109. https://www.sid.ir/paper/210310/fa
- سلیمانی، محمد؛ منصوریان، حسین؛ و براتی، زهرا، (1392). «سنجش کیفیت زندگی در محله‌های در حال گذار شهری، (مورد مطالعه: محله دروازه شمیران از منطقه 12 شهر تهران)». انجمن جغرافیای ایران، 11(38): 75- 51. https://www.sid.ir/paper/150451/fa
- شهرداری تهران، (13959. دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی. گزارش طرح مطالعاتی رضایت شهروندان تهران.
- فیروزی، محمدعلی؛ و مدانلوجویباری، مسعود، (1396). «واکاوی آسیب‌های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری)». مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا، 7(24): 47-60. https://gps.gu.ac.ir/article_50828.html
- کریمیان‌گله، شهاب؛ تقی‌پوی، هاجر؛ و بیات، پرویز، (1395). «تحلیل و بررسی آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای شهری». اولین همایش بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعۀ شهری، تبریز.
- کوکبی، افشین، (1384). «برنامه‌‌‌ریزی به‌منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر، مورد مطالعه: پهنه مرکزی شهر خرم‌آباد». پایان‌نامه کارشناسی‌‌ ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، منتشر نشده).
- کرسول، جان، (1398). پویش کیفی و طرح پژوهش. ترجمۀ حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار.
- گنجی، والیه، (1387). «ارتباط فقر با میزان رعایت قانون حاشیه‌نشینان و شکل‌‌گیری آسیبهای اجتماعی». علوم اجتماعی، 4(16): 115-131. https://sanad.iau.ir/journal/aukh/Article/527847?jid=527847
- گیدنز، آنتونی، (1384). جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نشر نی، چاپ پانزدهم.
- لوئیس، اسکار، (1364). پدرو مارتینز. ترجمۀ حشمت‌اله کامرانی، تهران: انتشارات ایران یاد، چاپ اول.
- لوئیس، اسکار، (1356). فرهنگ فقر و شناخت آن. ترجمۀ رجبعلی حاسبی، تبریز: انتشارات نوبل. 
- لوفور، آنری؛ زراب، شیلد؛ و مدن، دیوید، (1398). آنری لوفور. ترجمۀ ایمان واقفی، همن حاجی‌میرزایی، آیدین ترکمه و نریمان جهانزاد، مشهد:  انتشارات کتابکده کسری.
- ملک‌محمدی، فاطمه، (1402). «بازنمایی آسیب‌های شهری در کیفیت زندگی». رسالۀدکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (منتشر نشده).
- محمدی، جمال؛ علی‌زاده، جابر؛ رحیمی، حمزه؛ و افشاری‌پور، علی، (1395). «بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعۀ موردی: روستا- شهر اصلاندوز)». پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 5(3): 21-34. https://doi.org/10.22108/ssoss.2016.20959.
- محمدی، مهلا؛ اکبری، حسین؛ و فولادیان، مجید، (1402). «ادراک ساکنین متن شهر از حاشیه‌نشینان؛ استراژی مواجهه ساکنین مناطق برخوردار شهر مشاهد با حاشیه نشینی». پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 12(22): 205-238. DOI: 10.22084/CSR.2023.27271.2185
- مرکز آمار ایران، سرشماری عموم و نفوس مسکن سال، 1395.
- مهاجری، اصغر، (1397). بررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و توسعه ادامه بزرگراه یادگار امام جنوب. دانشگاه تهران، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی.
- مهاجری، اصغر، (1399). مطالعات اجتماعی و بازآفرینی شهری محور ابوذر. شهرداری منطقۀ 17 تهران.
- مولاینتین، سند هیل، (1398). فقر احمق می‌کند. ترجمه امیر حسین میرابوطالبی. تهران: انتشارات ترجمان علوم انسانی، چاپ اول.
- ناظری، سیما؛ مهاجری، اصغر؛ و انصاری، حمید، (1400). «جامعه‌شناسی تطبیقی راهبری گروهای مرجع در برساخت کیفیت زندگی و رفاه شهری». برنامه‌ریزی و رفاه توسعۀ اجتماعی، (46): 1-30. https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68237.2365
- نجات، سحرناز، (1387). «کیفیت زندگی و اندازه‌‌گیری آن». اپیدمیولوژی ایران، 4(2): 62- 57. http://irje.tums.ac.ir/article-1-146-fa.html 
- نقدی، اسدالله، (1386). حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی. همدان: انتشارات فن‌آوران و مهرازان، چاپ چهارم.
- نوابخش، فرزاد؛ و همکاران، (1387). «ارتباط فقر با میزان رعایت قانون حاشیه‌نشینان و شکل‌‌گیری آسیب‌های اجتماعی». پژوهشنامۀ علوم اجتمـاعی، 1(3): 100-138. https://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1932-fa.pdf 
- هاروی، دیوید؛ و همکاران، (1396). مطالعات شهری؛ نظریه و عمل. (ج 1)، ترجمۀ  نرگس خالصی‌مقدم، آیدین ترکمه. تهران: مؤسسه نشر شهر، چاپ اول.
- هـاروی، دیویـد، (1382). عدالـت اجتماعـی و شـهر، ترجمه فرخ حسـامیان و محمدرضـا حائـری. تهـران: انتشـارات شـرکت پـردازش و برنامه‌ریـزی شهری.
- هگزا، گروه مهندسین، (1399). گزارش اقدام عملی احداث ادامه بزرگ‎راه یادگار امام جنوب تهران. تهران: معاونت عمرانی شهرداری تهران.
- همتی، رضا؛ و محمدی، محمدامین، (1400). «تحلیلی بر کیفیت زندگی دانش‌گاهی دانش‌جویان خارجی دانش‌گاه اصفهان». پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 10 (19): 145-117. DOI: 10.22084/CSR.2022.24665.1993
- واعظ مهدوی، محمدرضا؛ و همکاران، (1393). نتایج دور دوم طرح سنجش عدالت در شهر تهران 1390. تهران: الوند پویان.
- Ahmadi, Q. & Naderi Korundan, S., (2014). “A comparative study of the quality of life in the neighborhoods of the new and old urban fabric (case example: Shahrek Quds and Terechian neighborhoods of Sanandaj)”. Quarterly Journal of Urban Studies, 2(8): 71-81(In Persian). https://urbstudies.uok.ac.ir/article_6423.html
- Bagheri Kashkouli, A. & Zakarian, M., (2021). Urban poverty and violence (nature and concepts). Tehran: Salehian Publications (In Persian).
- Center of Iran Statitics, General and Housing Census of (2017). (In Persian). 
- Creswell, J., (2020). Qualitative analysis and research design. Translated by: Danaei Fard, H. & Kazemi, H, Tehran: Safar Publications. (In Persian).
- Emani, M. T., (2011). Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in humanities (first edition). Tehran: Research Institute of Hoza and University (In Persian).
- Firouzi, M. A. & Madanlu Joybari, M., (2018). “Evaluation of social damages in worn-out urban areas (case example: three cities of Sari)”. Journal of Geographical Survey of Space, 7(24): 47-60 (In Persian). https://gps.gu.ac.ir/article_50828.html
- Ganji, V., (1999). “The relationship between poverty and the degree of compliance with the marginal residents’ law and the formation of social damages”. Scientific and Research Quarterly of Social Sciences, 4(16): 115-131 (In Persian). https://sanad.iau.ir/journal/aukh/Article/527847?jid=527847
- Giddens, A., (1996). Sociology (15th ed.). Translated by: Sabouri,M.Tehran: Ney Publishing (In Persian).
- Hajinejad Qadri, A. J & Ghasemi Ghasemvand, E., (2017). “Analysis and evaluation of inequalities in the quality of life in urban areas (case example: Farsan city)”. Regional Planning Scientific Quarterly, 6(21): 167-178 (In Persian). https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516735.1395.6.21.13.1
- Harvey, D. et al., (2018). Urban studies; Theory and practice (Vol. 1) (first edition). Translated by Khalsi, N Moghadam; Turkme, A.,Tehran: Shahr Publishing Institute.
- Harvey, D., (1994). Social justice and the city. Translated by: Hassamian, F. & Haeri, M. R., Tehran: Publications of Pardazesh and Urban Planning Company (In Persian).
- Hexa, group of engineers. (2021). Report on the practical action of constructing the continuation of Yadgar Imam highway in the south of Tehran. Tehran: Vice-Chancellor of Civil Engineering of Tehran Municipality (In Persian).
- Hemti, R. & Mohammadi, M. A., (2022). “An analysis of the quality of academic life of foreign students of Isfahan University”. Two-quarter journal of contemporary sociological research, 10 (19): 117-145 (In Persian). DOI: 10.22084/CSR.2022.24665.1993
- Karimian, G.; Shahab Taghipoi, H. & Bayat, P., (2017). Analysis and investigation of cultural and social damages in the urban space. The first international conference on the integration of management and economy in urban development, Tabriz (In Persian).
- Kokabi, A., (1996). “Planning in order to improve the quality of urban life in the center of the city, case of study: the central area of Khorram Abad city”. Master’s thesis, Tarbiat Modares University, Tehran (In Persian).
- Khadim Al-Hosseini, A.; Mansoorian, H. & Sattari, M. H., (2011). “Measuring the mental quality of life in urban areas (case: Noorabad city, Lorestan province)”. Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, 1(3): 45-60 (In Persian). https://www.sid.ir/paper/186431/fa
- Malekmohammadi, F., (2024). “Representation of urban damages in the quality of life”. Doctoral dissertation in cultural sociology, Islamic Azad University, Science and Research Unit (In Persian).
- Mohajeri, A., (2019). Investigating the social and cultural effects of the construction and development of Yadgar Imam Zaub highway. University of Tehran, Academic Jihad Culture, Art and Architecture Research Institute (In Persian).
- Mohajeri, A., (2021). Social studies and urban regeneration centered on Abu Dhar. 17th District Municipality of Tehran (In Persian).
- Molintin, S., (2020). Poverty makes fools (first edition). Translated by: Mirabotalebi, A. H., Tehran: Interpreter of Human Sciences Publications (In Persian).
- Mahdavi, V. & Colleagues, M. R., (2015). The results of the second round of the Justice Assessment Project in Tehran 2012. Tehran: Alvand Pouyan  (In Persian).
- Nazeri, S.; Mohajeri, A. & Ansari, H., (2022). “Comparative sociology leading reference groups in building quality of life and urban well-being”. Social Development Planning and Welfare Quarterly, (46): 1-30 (In Persian).https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.68237.2365
- Naqdi, A., (1998). Marginalization and informal settlement, the fourth world). Hamedan: Fanavaran and Mehrazan publications. (In Persian).
- Navabakhsh, F., et al., (1999). “The relationship between poverty and the level of compliance with the marginal residents’ law and the formation of social harms”. Journal of Social Sciences, 1(3), (In Persian). https://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1932-fa.pdf]
- Nejat, S., (1999). “Quality of life and its measurement”. Epidemiology of Iran, 4(2): 57-62. http://irje.tums.ac.ir/article-1-146-fa.html (In Persian). http://irje.tums.ac.ir/article-1-146-fa.html
- Pourahmad, A.; Faraji Melai, A.; Azimi, A. & Lotfi, S., (2013). “Classification analysis of quality of urban life with SAW method”. Human Geography Research, 44(4): 21-44. https://doi.org/10.22059/jhgr.2013.29382  (In Persian).
- Portahari, M.; Eftekhari, A. & Fatahi, W., (2012). “Evaluation of the quality of life in rural areas, (case study: North Khaweh Dehistan, Lorestan Province)”. Human Geography Research, 43(2): 13-33 (In Persian). https://jhgr.ut.ac.ir/article_24492.html
- Piran, P., (1996). “Poverty and social movements in Iran”. Rafa Social Quarterly, 5(18): 17-62 (In Persian). http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1930-fa.html
- Saidi, A.; Hosseinabadi, M. & Bahrami, A., (2013). “Investigation of the relationship between the construction of urban development projects and social harms (case study: Pol Ken recycling shed, 9th district of Tehran)”. Quarterly Journal of Urban Studies, 2(3): 109-147 (In Persian). https://www.sid.ir/paper/210310/fa
- Soleimani, M.; Mansourian, H. & Barati, Z., (2014). “Measuring the quality of life in urban neighborhoods in transition, (Case of study: Darvaza Shemiran neighborhood of District 12 of Tehran)”. Quarterly Journal of the Iranian Geographical Society, 11(38): 51-75. https://www.sid.ir/paper/150451/fa
- Tavana, M. & Sufi Nistani, M., (2017). “Measurement of the factors of the physical environment affecting social harms in urban scattered tissues of the studied sample: Shadabad neighborhood of Tehran”. The first nationwide conference on key topics in civil engineering, architecture and urban planning in Iran, Gorgan (In Persian).
- Todaro, M., (2021). Economic Development in the Third World (19th ed.). Translated by: Farjadi, M. H., Tehran: Kohsar Publications (In Persian).
- Tehran Municipality, (1395). “Office of Social and Cultural Studies”.report on the study plan of Tehran citizens’ satisfaction (In Persian).
- Zahedi Asl, M., (2019). Social injuries from the perspective of social work. Tehran: Allameh Tabatabai University Press, third edition. (In Persian).
- Zebardast, Habibi, E. S., (2000). “Investigation of the phenomenon of dispersion and its causes in Zanjan city”. Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, 1(38): 115-124, (In Persian). https://sid.ir/paper/154401/fa
- Zand, F.; Shahkarmi, M & Kimiaei Fard, F., (2017). “Measurement of objective and subjective quality indicators in urban life (case study: Khorramabad city)”. The 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University (In Persian).
- Zangi Abadi, A.; Parhish, F. & Khayam Bashi, E., (2016). “Time-spatial analysis of social harms related to drugs (case study: district 12 of Tehran)”. Strategic Researches of Iran’s Social Issues, 4(1): 95-116. DOR: 20.1001.1.23221453.1394.4.1.7.5
- https://www.numbeo.com.
- https://www.Wikipedia.Com