مطالعۀ تأثیر بی‌سازمانی اجتماعی و اثربخشی جمعی ادراکی بر رفتارهای انحرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناس‌ارشد علوم اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی‌سازمانی اجتماعی و اثربخشی جمعی ادراکی بر رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران است. روش این پژوهش پیمایشی، شیوۀ نمونه‌گیری آن تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، پرسش‌نامه است، که نهایتاً 411 پرسش‌نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد میزان رفتار انحرافی براساس گروه‌های سنی، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، محل تولد و محل زندگی معنادار نیست. نتایج آزمون تحلیل مسیر نیز نشان می‌دهد که بین بی‌نظمی اجتماعی تصوری، بی‌نظمی فیزیکی تصوری و رفتار انحرافی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ هم‌چنین بین بی‌نظمی فیزیکی تصوری و ترس از جرم رابطۀ مثبت برقرار است؛ و بین ترس از جرم و اثربخشی جمعی رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. بنابر یافته‌های به‌دست آمده، ادراک افراد از بی‌نظمی اجتماعی بر جرم اثرگذار است؛ به‌عبارتی، بی‌نظمی ترس از جرم را افزایش می‌دهد، که به نوبۀ خود کنترل اجتماعی / اثربخشی جمعی را کاهش می‌دهد و محله‌ها را در برابر تهاجم مجرمین و بزهکاران آسیب‌پذیر می‌کند. نتایج این پژوهش در حمایت از نظریۀ پنجره‌های شکسته، دلالت‌بر این دارد که بی‌نظمی تصوری، اثربخشی جمعی را کاهش می‌دهد که این به نوبۀ خود می‌تواند به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش جرم شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Perceptual Social Disorganization and Collective Efficacy on Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Mohammad Reza Hasani 2
  • Bita Mirdar 3
1 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
3 M.A. in Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present research aims to investigate the impact of perceptual social disorganization and the collective efficacy of deviant behaviors among University of Mazandaran students. The method of this survey research was stratified random sampling in proportion to the volume. The tool for collecting information in the current research is a questionnaire, and 411 questionnaires have been analyzed. The results of the analysis of the findings show that there is no significant difference between boys and girls in terms of deviant behavior. The results of the path analysis test have also shown that there is a positive and significant relationship between imagined social disorder, imagined physical disorder and deviant behavior. Also, there is a positive relationship between imagined physical disorder and fear of crime; And there is an inverse and significant relationship between fear of crime and collective efficacy. According to the findings, people’s perception of social disorder has an effect on crime. In other words, disorder increases fear of crime, which in turn reduces social control/collective efficacy and makes neighborhoods vulnerable to criminal invasion. Keywords: deviance, social disorganization, collective efficacy, fear of crime.
Keywords: Deviance, Social Disorganization, Collective Efficacy, Fear of Crime.
 
1. Introduction
Those actions that deviate from social norms, values and beliefs are called deviant behaviors, in a wide range of deviant actions there are behaviors from violent crimes to joining a nudist colony. Not all crimes are deviant or unusual actions, and not all deviant actions are illegal (Siegel, 2010: 5, 4). Sociologists generally define “deviance” as a violation of the norms of a society or the rules of a group, which is called blame, condemnation or punishment for the “offender”. (Good and Ben Yehuda, 2009: 110). Due to the industrialization of society and the spread of cultural contradictions, we have faced a situation where the number of crimes has increased and the feeling of security among people has decreased. Disorder indirectly increases crime, increases the level of fear, and leads to low social engagement and collective efficacy, conditions that reduce the ability to control more serious crimes (Markowitz, 2001: 297).). The theory of collective efficacy is rooted in the approach of social disorganization and has something in common with it in terms of emphasizing structural deprivation and the prevalence of social networks at the community level. (Browning, 2002:385).
 
2. Materials and Methods
The research method of the present research is survey and cross-sectional, and a questionnaire was used to collect information. The unit of analysis of the current research is the individual (student) and as a result, its analysis is also at the micro level. In the current research, the research population is all the students of Mazandaran University who studied in 1400-1401. According to the statistics obtained from the educational management of the university, the total number of students in Mazandaran University is 13,428, 8,326 are women and 5,102 are men. In the current research, the statistical sample was 400 people randomly with an error of 5%. The sampling method in this research was stratified random sampling proportional to the volume. In this research, the gender of the students was considered as a class and an effort was made to distribute the sample size according to the size of each class (men and women).
 
3. Data
The total number of the sample is 411, of which 59.4 percent are girls and 40.6 percent are boys. 21-year-olds make up the largest number of respondents (23.8 percent). 20 and 19-year-olds are in the next categories with 23.6% and 15.2%, respectively. 93% of the respondents are married people and the rest are single people. Bachelor’s degree students have almost 90% of the respondents, master’s degree and doctorate are the next ranks with 8.8% and 1.2% respectively. 80% of the respondents live in the city and 17.5% in the village. Also, the data shows that the ratio of girls and boys is almost equal in terms of living in the city and the village. The results show that female students reported less deviant behavior compared to male students. But this difference is very small and limited. So that if the female students have chosen the option more than ten times in the question of using hookah in the last 30 days, 2.5%, the male respondents have chosen this option 2.3%.
The obtained results show that the imaginary social disorder variable has a direct and significant effect on students’ deviant behavior at the 99% confidence level of 0.308**. The imaginary physical disorder variable has a direct and significant effect on students’ fear of crime at the 95% confidence level of 0.149*. Also, the examination of the beta coefficient in the previous regression tables shows that the inverse relationship between fear of crime and collective efficacy in the group of boys is significant with a beta coefficient of -0.158. And the imaginary physical disorder variable with a beta coefficient of 0.237 has a direct and significant effect on the deviant behavior of the boys group. While in the group of girls, perceived social disorder with a beta coefficient of 0.374 is effective on the deviant behavior of this group. Finally, according to the general model, out of 8 research hypotheses, 3 hypotheses have been confirmed. Another hypothesis of the research, which indicated the existence of an inverse relationship between the fear of crime and collective efficacy, has been confirmed among the group of boys. The main propositions of the research according to the theories used and also the results of the analysis are: There is a positive relationship between imagined social disorder, imagined physical disorder and deviant behavior. Also, there is a positive relationship between imagined physical disorder and students’ fear of crime; And there is an inverse relationship between fear of crime and collective efficacy.
 
4. Discussion
The effect coefficients show the relationship between imagined social disorder and deviant behavior. While the effect coefficient of the relationship between imagined physical disorder and deviant behavior shows that this relationship was positive and significant only among boys. According to the thesis of broken windows (Ros, 2002:184), most crimes occur in areas where signs of disorder and disorder are observed; Because it shows the sign that social control is at a lower level due to the residents’ indifference. Another hypothesis of the current research implies that there is a positive relationship between imagined physical disorder and fear of crime; Based on the obtained results, this hypothesis is also confirmed. Another research hypothesis implies that there is a negative relationship between fear of crime and collective efficacy. This hypothesis was not confirmed among all students, but research data shows that this hypothesis was confirmed among male students. A look at internal research shows that in none of them, the variable of collective efficacy is defined as an independent variable. Although sometimes similar structures such as informal control and social capital (Rabbani, 1388), impoliteness and attachment to the neighborhood (Ahmadi, 1388; Sirajzadeh, 1389), disorder (Rabbani, 1388) in this Researches have been used, but perhaps it can be said that the most important weakness of these researches. Lack of attention to the scope of the concept of fear of crime, neglect of direct and indirect paths, and lack of attention to control variables and as a result the possibility of false relationships are among the weaknesses of these researches (Alivardinia and Hasani, 2013: 257-256).
 
5. Conclusion
In general, behaviors and signs that indicate social disorder; Over time, it creates a sense of fear of crime in some residents. In this case, these residents leave these areas and this in itself causes the effect of social control to decrease. (Risiga, 2004,16). One of the important paths leading to the fear of crime through neighborhoods and the neighborhood system is the social, economic, and structural features of the environment, which, according to observations, are important in adjusting and regulating low-level disorder and criminal behavior. Especially in this regard, the early work of Shaw and Mackey (1942) is important, which deals with the role of social disorganization in the emergence of antisocial and criminal behavior, or at least the failure to prevent it (Smith, 2011:333). In contrast to the effect of recorded crimes, existing researches have supported the effect of the social and organizational characteristics of neighborhoods and the neighborhood system on crime. Researchers have observed a higher level of fear in intercity areas compared to urban and rural areas and high population density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviance
  • Social Disorganization
  • Collective Efficacy
  • Fear of Crime
-احمدی، حبیب، (۱۳۸۴). جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: سمت.
 -احمدی، حبیب؛ سروش، مریم؛ و افراسیابی، حسین، (۱۳۸۸). «ترس از جرم در مناطق جرم خیز شیراز». جامعه‌شناسی کاربردی، ۲۰(۲): ۶۵-۸۰. DOI: 20.1001.1.20085745.1388.20.2.3.7
 -ارشد، لیلی؛ و درویشی‌فرد، علی‌اصغر، (۱۳۹۳). «بی‌سازمانی اجتماعی و امکان شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی (مطالعۀ موردی: محلۀ هرندی)». پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 23(۱): ۱۰۳-۱۳۵. DOI: https://civilica.com/doc/664428
- بیکر، ترز ال، (1395). روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی. ترجمه و اقتباس: هوشنگ نایبی، تهران: دانشگاه پیام نور.
-بنی‌فاطمه، حسین؛ عباس‌زاده، محمد؛ و فاطمی، داود، (۱۳۹۱). «بی‌سازمانی اجتماعی و بزهکاری نوجوانان پسر شهر زنجان». مطالعات امنیت اجتماعی، ۳۱: ۱۳-۳۶. DOI: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/971107
- پروین، ستار؛ درویشی‌فرد، علی‌اصغر؛ و کاظمی، قباد، (۱۳۹۵). «بی‌سازمانی اجتماعی و آسیب‌های پنهان شهری». مطالعات جامعه‌شناختی، ۲۳(۱): ۹۱-۱۲۱. DOI: 10.22059/jsr.2016.58628
- ربانی خوارسگانی، رسول؛ و همتی، رضا، (۱۳۸۸). «تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم: مطالعۀ موردی شهروندان زنجانی». جامعه‌شناسی ایران، ۹(۳): 58-88. DOI: 20.1001.1.17351901.1387.9.3.3.2
- عشایری، طاها؛ نیازی، محسن؛ و وثوقی‌اصل، اصغر، (۱۴۰۰). «مطالعۀ ترس از جرم در بین شهروندان اردبیلی». پژوهش‌های جامعه‌شناختی، ۱۵ (۱): ۱40-۱11. https://sanad.iau.ir/journal/soc/article_682319.html
 - علیخواه، فردین؛ و نجیبی‌ربیعی، مریم (۱۳۸۵). «زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری». رفاه اجتماعی، ۶ (۲۲): ۱۰۹-۱۳۱. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2102-fa.html
- علیوردی‌نیا، اکبر، (۱۳۹۳). «مطالعۀ رفتارهای پرخطر دانشجویان از دیدگاه جامعه‌شناختی». توسعۀ اجتماعی، ۷(۳): ۱21-۱54. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1132612
- علیوردی‌نیا، اکبر، (1400). خودکشی در ایران: تبیین جامعه‌شناختی ایده‌پردازی و تمایل به خودکشی در تهران. تهران: نشر آگاه. 
- علیوردی‌نیا، اکبر؛ ابراهیمی، قربانعلی؛ و صالح‌نژاد، صالح، (1390). «بررسی جامعه‌شناختی تأثیر انتخاب‌های عقلانی بر رفتارهای انحرافی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه ارومیه». بررسی مسائل اجتماعی ایران، 5 و 6: 143-168. https://ijsp.ut.ac.ir/article_24170.html
- علیوردی‌نیا، اکبر؛ جانعلیزاده، حیدر؛ و پنج‌تنی، مهدی، (۱۳۹۵). «تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته». جامعه‌شناسی کاربردی، ۲۷(۱): 33-66. DOI: 20.1001.1.20085745.1395.27.1.4.5
 -علیوردی‌نیا، اکبر؛ جانعلیزاده، حیدر؛ و عمرانی‌دهکهان، سجاد، (1394). «بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی». مسائل اجتماعی ایران، 6(2): 71-103. DOI: 10.18869/acadpub.jspi.6.2.71
- علیوردی‌نیا، اکبر؛ و حسنی، محمدرضا، (۱۳۹۳). «اثربخشی جمعی و ترس از جرم در محلات شهری». مجموعه مقالات شهر، فضا و زندگی روزمره، تهران: تیسا.
- علیوردی‌نیا، اکبر؛ شارع‌پور، محمود؛ و مرادی، فاطمه، (1392 الف). «بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل». مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، ۱ (۴): ۶۹-۹۷. http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-45-fa.html
- علیوردی‌نیا، اکبر؛ و همتی، اعظم، (1392). «تحلیل اجتماعی گرایش به مصرف مشروبات الکلی در میان دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران». راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2 (7): 77-102 . DOI: 20.1001.1.22517081.1392.2.2.3.9
- ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، پ‍ده‍ازر، (1393). «رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری». ترجمۀ حسن سرایی، تهران: سمت. 
 - مظفری، محمدمهدی؛ روشن قیاس، کلثوم؛ و بلباسی، محرمعلی، (۱۳۹۸). «بررسی رابطۀ بین مدیریت بی‌سازمانی اجتماعی، بی‌نظمی ناهنجاری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر قزوین». پژوهش‌های انتظام اجتماعی، ۱۱(۱): ۹۷-۱۱۸. https://elmnet.ir/doc/2000170-42642
-مهدوی، محمدصادق؛ صدفی، ذبیح‌الله، (۱۳۷۴). «بررسی عوامل مؤثر در انحرافات اجتماعی با تکیه بر عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر بزهکاری جوانان». پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۷: 5-21. https://ensani.ir/fa/article/241687
- Abdullah, A.; Mohd, M. S. & Siti, R. M. S., (2011). “Fear of Crime in Gated and Non-gated Residential Areas”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35: 63 – 69. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.02.063
- Abril, J. C., (2005). “The Relevance of Culture, Ethnic Identity, and Collective Efficacy to Violent Victimization in One Native American Indian Tribal Community”. P.h.d. Dissertation, University of California.
- Ahmadi, H.; Soroush, M. & Afrasiabi, H., (2008). “Study of Fear of Crime in High Crime Areas in Shiraz”. Applied Sociology, 20(2): 65-80. DOI: 20.1001.1.20085745.1388.20.2.3.7 (In Persian). 
- Ahmadi, H., (2004). “Sociology of deviance”. Tehran: Samt (In Persian).
- Alikhah, F. & Najibi Rabiei, M., (2015). “Fear of Crime among Women at Public Spaces”. Social welfare, 6 (22): 109-131. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2102-fa.html (in Persian).
- Allen, J. & Jeffrey M. C., (2012). “Social Disorganization, Latinos and Juvenile Crime in the Texas Borderlands”. Journal of Criminal Justice, 40, 152–163. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2012.02.007
- Alivardinia, A., (2022). Suicide in Iran: Sociological explanation of ideation and suicidality in Tehran. Tehran: Aghah Publication (In Persian). 
- Alivardinia, A., (2013). “Studying High-Risk Behaviors of Students from a Sociological perspective”. Social Development, 7(3), 121-154. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1132612. (In Persian).
- Alivardinia, A.; Ebrahimi, Gh. & Saleh Nejad, S., (2018). “Rational Framework of Decisions on Deviant Behaviors: A Sociological Case Study of Urumieh University Students”. Iranian Journal of Social Problems, 5-6: 143-168. DOI: 20.1001.1.20085745.1395.27.1.4.5 (In Persian).
- Alivardinia, A. & Hemmati A., (2012). “The Social Analysis of Attitude toward Alcohol Consumption among Students of Social Sciences Faculty of Tehran University”. Journal of Socio-Cultural Strategy, 2 (7): 102-77. DOI: 20.1001.1.22517081.1392.2.2.3.9 (In Persian). 
- Alivardinia, A. & Hasani, M. R., (2013). Collective efficacy and Fear of Crime in Urban Areas, On the Collection of Essays on the City, Space and Everyday Life. Tehran: Tisa Publication (In Persian). 
- Alivardinia, A.; Janalizadeh, H. & Omrani Dehkhan, S., (2014). “A Study on the Role of Social Learning in Academic Cheating. Social Problems of Iran”. Journal of Social Problems of Iran, 6 (2): 71-103. doi:10.18869/acadpub.jspi.6.2.71 (In Persian). 
- Alivardinia, A.; Janalizadeh, H. & Panjtani, M., (2015). “Sociological Study of Fear of Crime: An Empirical Test of the Theory of Collective Efficacy and Broken Windows”. Applied Sociology, 27(1): 33-66 (In Persian). doi: 10.22108/JAS.2016.20480
- Alivardinia, A.; Sharahpour, M. & Moradi, F., (2012). “Investigating the Effect of Self-control and Social Bonds on Students' Attitudes towards Alcohol Consumption”. Journal of Socio - Cultural Development Studies, 1 (4): 69-97. http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-45.fa.html (In Persian). 
- Ashayeri, T.; Niazi, M. & Wasthoqi Asl, A., (2022). “A Study of Fear of Crime among Ardabili Citizens”. Sociological Researches, 15 (1): 111-140. https://sanad.iau.ir/journal/soc/article_682319.html. (In Persian).
- Ayubi, S. A., (2019). “The Fenomenal of Adolescent Deviant Behavior Students in School at Genteng City Distric Banyuwangi East Java”. Earth and Environmental Science, IOP Conf., doi: 10.1088/1755-1315/485/1/012062 
- Azmy Ishak, I., (1968). “Disorganization in Society, but not Social Disorganization”. The American Sociologist, 3(1): 47–48. https://www.jstor.org/stable/i27701288
- Baker, T. L., (2015). Theoretical Research Method in Social Sciences. Translated and adapted by: Hoshang Naibi, Tehran: Payame Noor University (In Persian).
- Bani Fatemeh, H.; Abbaszadeh, M. & Fatemi, D., (2010). “Social Disorganization and Delinquency among Boys in Zanjan City”. Social Security Studies, 31: 36-13. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/971107 (In Persian). 
- Browning, C. R., (2002). “The Span of Collective Efficacy: Extending Social Disorganization Theory to Partner Violence”. Journal of Marriage and Family, 64(4): 833–850. doi: 10.1111/j.1741-3737.2002.00833.x
- Browning, C. R.& Kathleen, A. C., (2002). “Neighborhood Structural Disadvantage, Collective Efficacy, and Self-Rated Physical Health in an Urban Setting”. Journal of Health and Social Behavior, 43(4): 383-399. https://doi.org/10.2307/3090233
- Browning, C. R.; Lori, A. B.; Tama, L. & Jeanne B. G., (2008). “Neighborhood Structural Inequality, Collective Efficacy, and Sexual Risk Behavior among Urban Youth”. Journal of Health and Social Behavior, 49: (3): 209-285. doi: 10.1177/002214650804900303
- Bruinsma, G. J. N.; Pauwels, L. J. R.; Weerman, F. M. & Bernasco, W., (2013). “Social Disorganization, Social Capital, Collective Efficacy and the Spatial Distribution of Crime and Offenders: An Empirical Test of Six Neighbourhood Models for a Dutch City”. British Journal of Criminology, 53(5): 942–963. doi: 10.1093/bjc/azt030
- Busching, R. & Barbara, K., (2018). “The Contagious Effect of Deviant Behavior in Adolescence: A Longitudinal Multilevel Study”. Social Psychological and Personality Science, 9(7): 815-824. doi: 10.1177/1948550617725151
- Byrnes, H. F.; Miller, B. A.; Chamratrithirong, A.; Rhucharoenpornpanich, O.; Cupp, P. K.; Atwood, K. A.; Fongkaew, W.; Rosati, M. J. & Chookhare, W., (2011). “The Roles of Perceived Neighborhood Disorganization, Social Cohesion, and Social Control in Urban Thai Adolescents’ Substance Use and Delinquency”. Youth & Society, 45(3): 404–427. doi: 10.1177/0044118X11421940
- Cancino, J. M., (2005). “The Utility of Social Capital and Collective Efficacy: Social Control Policy in Nonmetropolitan Settings”. Criminal Justice Policy Review, 16 (3): 287-318. doi: 10.1177/0887403404271247
- Charles, C.; Lanfear, R.; Matsueda, L. & Lindsey, R. B., (2020). “Broken Windows, Informal Social Control, and Crime: Assessing Causality in Empirical Studies”. Annual Review of Criminology, 3: 97-120. doi: 10.1146/annurev-criminol-011419-041541
- Cole, S. J., (2019). “Social and Physical Neighbourhood Effects and Crime: Bringing Domains Together Through Collective Efficacy Theory”. Social Sciences, 8 (5): 147, 1-18. doi: 10.3390/socsci8050147
- Damron-Bell, J., (2011). “The Development of Deviant Behavior in Adolescents: The Influence of Student Characteristics and School Climate”. P.H.D. Thesis, Department of Educational and Counseling Psychology University of Louisville Louisville, Kentucky. 
- Diem, C. & Jesenia M. P., (2010). “Social Structure and Family Homicides”. Journal of Family Violence, 25: 521–532. doi: 10.1007/s10896-010-9313-9
- Esteban, A. & Carmen, T., (2011). “Relationship between Impulsiveness and Deviant Behavior among Adolescents in the Classroom: Age and Sex Differences”. Psychological Reports, 109(3): 703-71. doi: 10.2466/02.07.09.PR0.109.6.703-717
- Ford, J. A. & Lindsey, B., (2012). “Self-Control and Substance Use among College Students”. Journal of Drug Issues, 43(1): 56-68. doi: 10.1177/0022042612462216
- Gau, J. M.; Corsaro, N. & Brunson, R. K., (2014). “Revisiting Broken Bindows Theory: A Test of the Mediation Impact of Social Mechanisms on the Disorder–Fear Relationship”. Journal of Criminal Justice, 42(6): 579–588. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2014.10.002
- Gibson, C.; Jihong Z.; Nikolas P. L. & Michael, J. G., (2002). “Social Integration, Individual Perceptions of Collective Efficacy, and Fear of Crime in three Cities”. Justice Quarterly, 19 (3): 537-564. doi: 10.1080/07418820200095341
- Golub, A.; Johnson, B. D.; Taylor, A. & Eterno, J., (2003). “Quality of Life Policing: Do Offenders Get the Message?”. Policing, 26: 690−707. doi: 10.1108/13639510310503578
- Goode, E. & Ben-Yehuda, N., (2009). Moral Panics: The Social Construction of Deviance. John Wiley & Sons. 
- Gracia. E. & Herrero, J., (2007). “Perceived Neighborhood Social Disorder and Attitudes toward Reporting Domestic Violence against Women”. Journal of Interpersonal Violence, 22: 737-752. doi:10.1177/0886260507300755
- Herbert, S. (2001). “Policing the Contemporary City: Fixing Broken Windows or Shoring Up Neo-Liberalism?”. Theoretical Criminology, 5: 445−466. doi: 10.1177/1362480601005004003
- Hinkle, J. C., (2009). “Making Sense of Broken Windows: The Relationship Between Perceptions of Disorder, Fear of Crime”. P.h.d. Dissertation. University of Maryland.
- Hirtenlehner, H. & Stephen F., (2013). “Anxieties about Modernization, Concerns about Community, and Fear of Crime: Testing Two related Models”. International Criminal Justice, 23: 5-24. doi: 10.1177/1057567712475307
- Jeffrey M. C., (2003). “Breaking from Orthodoxy: The Effects of Social Disorganization on Perceived Burglary in Nonmetropolitan Communities”. Southern Criminal Justice Association, 28(1): 125–145. doi: 10.1007/BF02885756
- Kerlinjar, P., (2013). Multivariate Regression in Behavioral Research.translated by: Hassan Saraei, Tehran: Samt Publication (In Persian). 
- Kubrin, C. E. & Weitzer, R., (2003). “New Dirertions in Social Disorganization Theory”. Journal of Research in Crime and Delinquency, 40(4): 374 – 402. doi: 10.1177/0022427803256238
- Kubrin, C. E. & Wo, J. C., (2016). “Social Disorganization Theory’s Greatest Challenge: Linking Structural Characteristics to Crime in Socially Disorganized Communities”. The Handbook of Criminological Theory, Wiley Online Library: 121–136. https://doi.org/10.1002/9781118512449.ch7
- Kwan, Y. K.; Chiu, L. L.; Ip, W. C. & Kwan, P., (2002). “Perceived Crime Seriousness: Consensus and Disparity”. Journal of Criminal Justice, 30(4): 623-632. doi: 10.1016/S0047-2352(02)00194-0
- Lozanovska, I. S. & Tufekci, P., (2021). “Social Disorganization Theory and Juvenile Delinquency”. International Scientific Conference. Towards a Better Future: State and Society: 327-358.
- Maimon, D. & Browning, C. R., (2012). “Underage Drinking, Alcohol Sales and Collective Efficacy: Informal Control and Opportunity in the Study of Alcohol Use”. Social Science Research, 41(4): 977-90. doi: 10.1016/j.ssresearch.2012.01.009
- Malomo, B. I.; Akinbode, G. A. & Olatimehin, V. O., (2021). “Assessment of The Broken Windows Theory and Littering Behaviour Among Students in a Nigerian University: Implication on Post Covid-19 Classroom Littering”. Ethiopian Journal of Environmental Studies & Management, 14(6): 766 – 775. doi: https://ejesm.org/doi/v14i6.8
- Markowitz, F. E.; Bellair, P. E.; Liska, A. E. & Liu, J., (2001). “Extending Social Disorganization Theory: Modeling the Relationships Between Cohesion, Disorder, and Fear”. Criminology, 39(2): 293–319. doi: 10.1111/j.1745-9125.2001.tb00924.x
- McCrea, R.; Tung-Kai, S.; John, W. & Stimson, J. R., (2005). “Fear of Crime in Brisbane; Individual, Social and Neighbourhood Factors in Perspective”. Journal of Sociology, 41: 7-27. doi: 10.1177/1440783305048381
- Mahdavi, M. S. & Sadafi, Z., (1996). “Investigating the Effective Factors in Social Deviance by Focus on Family, Cultural and Social Factors Affecting Youth Delinquency”. Journal of literature and Humanities, 17: 5-21. https://ensani.ir/fa/article/241687 (In Persian).
- Mesch, G. S., (2000). “Perceptions of Risk, Lifestyle Activities, and Fear of Crime”. Deviant Behavior, 21: 47–62. doi: 10.1080/016396200266379
- Messner, S. F.; Baumer, E. P. & Rosenfeld, R., (2001). “Social Capital and Homicide”. Social Forces, 80(1): 283-309. https://www.jstor.org/stable/2675539
- Mozafari, M. M.; Roshan Ghias, K. & Belbasi, M. A., (2020). “Investigating the relationship between Social Disorder Management and Social Abnormality Disorder in Juvenile Delinquency in Qazvin”. Entezam - e - Ejtemaei, 11(1): 97-118. https://elmnet.ir/doc/2000170-42642 (In Persian).  
- Oh, J. H. & Sangmoon, K., (2009). “Aging, Neighborhood Attachment, and Fear of Crime: Testing Reciprocal Effects”. Journal of Community Psychology, 37(1): 21–40. doi: 10.1002/jcop.20269
- Parvin, S.; Darvishi Fard, A. A. & and Kazemi, Gh., (2015). “The Social Disorganization and Latent Urban Pathologies in the Harandi Neighborhood”. Sociological Review, 23(1): 91-121. DOI: 10.22059/jsr.2016.58628 (In Persian). 
- Rabbani Khawaresgani, R.  & Hemati, R., (2008). “Sociological Explanation of Fear of Crime: A Case Study of Zanjani Citizens”. Iranian Journal of Sociology, 9(3): 58-88. DOI: 20.1001.1.17351901.1387.9.3.3.2 (In Persian).
- Rebellow, R., (2015). “Factors Influencing Deviant Behaviour among Adolescents”. Social Science, 5(10): 583-584. https://journals.ezenwaohaetorc.org/index.php/NCEP/article/download/1101/1103
- Reisiga, M. D. & Jeffrey, M. C., (2004): “Incivilities in Nonmetropolitan Communities: The Effects of Structural Constraints, Social Conditions, and Crime”. Journal of Criminal Justice, 32: 15– 29. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2003.10.002
- Robinson, J. B.; Brian, A. L.; Ralph, B. T. & Douglas, D. P., (2003). “Multilevel Longitudinal Impacts of Incivilities: Fear of Crime, Expected Safety, and Block Satisfaction”. Journal of Quantitative Criminology, 19(3): 237-274. doi: 10.1023/A:1024956925170
- Rose, D. R. & Clear, T. R., (2001). “Incarceration, reentry, and social capital: Social networks in the balance”. In: From Prison to Home: The effect of incarceration and reentry on children, families and communities (pp: 2-30). Washington, DC: The Urban Institute.
- Sampson, R J.; Morenoff, J. & Earls, F., (1999). “Beyond Social Capital: Spatial Dynamics of Collective Efficacy for Children”. American Sociological Review, 64: 633-660. doi: 10.2307/2657367
- Sampson. R. J.; Raudenbush. S. W. & Earls. F., (1997). “Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy”. Science, 277: 918-924. doi: 10.1126/science.277.5328.918
- Siegel, L. J., (2010). Criminology. Thomson Wadsworth. USA. 
- Smith, I. B. & Patrick, S., (2011). “Do Neighborhoods Generate Fear of Crime? An Empirical Test Using the British Crime Survey”. American Society of Criminology, 49: 331-369. doi: 10.1111/j.1745-9125.2011.00228.x
- Snowden, L. R., (2005). “Data Trends, Summaries of Research on Mental Health Services for Children and Adolescents and their Families”. Social Forces, 80(1): 283 – 310. http://datatrends.fmhi.usf.edu/
- Swatt, M. L.; Sean, P. V.; Craig, D. U. & Shellie, E. S., (2013). “Fear of Crime, Incivilities, and Collective Efficacy in four Miami Neighborhoods”. Journal of Criminal Justice, 41: 1–11. doi: 10.1016/j.jcrimjus.2012.09.004
- Taylor, R. B., (2002). “Fear of Crime, Social Ties, and Collective Efficacy: Maybe Masquerading Measurement, Maybe Déjà Vu All Over Again”. Justice Quarterly, 19 (4): 773-792. doi: 10.1080/07418820200095421
- Vilalta, C. J.; Lopez, P. & Fondevila, G, S. O., (2019). “Testing Broken Windows Theory in Mexico City”. Social ScienceE Quarterly, 1-15. doi: 10.1111/ssqu.12760
- Vowell, P. R. & Howell, F. M., (1998). “Modeling Delinquent Behavior: Social Disorganization, Perceived Blocked Opportunity, and Social Control”. Deviant Behavior, 19(4): 361–395. doi: 10.1080/01639625.1998.9968095
- Whipple, C. R.; Robinson, W. L. & Jason, L. A., (2019). “Expanding Collective Efficacy Theory to Reduce Violence among African American Adolescents”. Journal of Interpersonal Violence, 36: 1-28. doi: 10.1177/0886260519844281
- Willis, J., (2002). “Breaking away from Broken Windows: Baltimore Neighborhoods and the Nationwide Fight against Crime, Grime, Fear, and Decline by Ralph B. Taylor”. Contemporary Sociology, 31(2): 220-221. https://doi.org/10.4324/9780429502019
- Wilson, J. Q. & Kelling, G. L. (2003). “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety”. Monthly, 249: 1-10. https://www.jlj.ir/article_46616.html
- Wyant, B. R., (2008). “Multilevel Impacts of Perceived Incivilities and Perceptions of Crime Risk on Fear of Crime Isolating Endogenous Impacts”. Journal of Research in Crime and Delinquency, 45(1): 39-64. doi: 10.1177/0022427807309440
- Yiu, H. L., (2020). “Community and School Contexts in Youth Gang Involvement: Combining Social Bonds and Social Organization Perspectives”. The Urban Review, 53: 295–317. doi: 10.1007/s11256-020-00567-x