دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، خرداد 1395، صفحه 1-143