بررسی عوامل تربیتی مؤثر، بر جامعه‌پذیری فرزندان بر اساس روش تحلیل مضمون (مطالعه موردی دو گروه از مادران آسیب‌دیده شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشکده اهل‌البیت (ع) دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفی عوامل تربیتی مؤثر در میزان جامعه‌پذیری کودکان است. جامعه آماری، مادران آسیب‌پذیر 25 تا 40 ساله را در بر می­گیرد که حداقل دارای یک فرزند 6 تا 12 ساله هستند. 15 نفر از این مادران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق کیفی بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شد. رویکرد نظری مورد استفاده در این مقاله بر پایه نوع خانواده­ها، جامعه­پذیری و زنان آسیب­‌پذیر می‌باشد. زنان آسیب‌پذیر انتخاب‌شده زنان معتاد و  زنان همسر معتاد هستند. برای بررسی عوامل تربیتی مؤثر بر جامعه‌پذیری لازم بود در ابتدا مدل تربیتی خانواده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت عوامل تربیتی مؤثر به‌صورت سه عامل نگرش‌ها و باورها، همدلی و وابستگی دسته‌بندی شد و میزان جامعه‌پذیری کودکان در خانواده با توجه به این عوامل بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که اکثر این فرزندان به‌دلیل عدم وجود امنیت روانی در خانواده‌هایشان و همچنین طرد شدن از طرف جامعه، جامعه‌پذیری مناسبی ندارند؛ ولی در صورت ایجاد بستر مناسب و رفع مشکلات می‌توانند عضو مؤثری در جامعه باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Educational factors affecting the socialization of children based on content analysis (The Study two groups of mothers affected in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • ali rabbani 1
  • fahimeh momenirad 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate qualitative factors affecting education in the socialization of children. The population, vulnerable mothers aged 25 to 40 in the opening, at least one child 6 to 12 years old. 15 of these cases were selected by convenience sampling method. . Qualitative research methods and interview techniques were used to collect data. The theoretical approach used in this article, based on the type of family, socialization, and women are vulnerable. Selected vulnerable women addicted women and women are addicted wife. To investigate the  Educational factors affecting the socialization of children , it was necessary first to examine models of family upbringing. Finally, as the three factors of effective pedagogical beliefs and thought, empathy and attachment were categorized and the socialization of children in the family due to the factors studied. The results show that most of these children in families due to the lack of psychological security as well as rejection from society, do not have proper socialization; But if you create the enabling environment problems can be productive member of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • socialization
  • vulnerable women
  • parenting style
  • family
احدی، حسن و جمهری، فرهاد (1380)، روانشناسی رشد، تهران: نشر پردیس.
امیری، عبدالرضا و نوری مراد آبادی، یونس و بساطیان، سید محمد (1390)، «بررسی رابطه استفاده از شبکه­های ماهواره­ای و گرایش بهره‌برداران به آسیب­های اجتماعی در بین جوانان شهر کرج»، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال چهارم، 117-142.
باباپور، جلیل و محمدپور، وهاب (1391)، «رابطه شیوه­های فرزندپروری و سبک­های هویتی نوجوانان»، مجله روانشناسی 62، سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1391.
بلیک، رید و هارولدسون، ادوین (1378)، طبقه­بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمه: مسعود اوحدی، تهران: سروش چاپ اول.
حسینی، سیّدرضا (1379)، الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف­کننده مسلمان، مؤسسه فرهنگی دانش و تهران: اندیشه معاصر.
حسن­زادگان رودسری، ماهرخ و سعیدی­رضوانی، نوید (1394)، «الگوی تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل به روش قصه­گویی بر رفتار پرخاشگر کودکان کار»، دوفصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، شماره 7: 79-98.
خانجانی، زینب و هداوندخانی، فاطمه (1392)، «اختلال­ها درونی­سازی و برونی­سازی فرزندان و صفات شخصیتی مادر»، مجله روانشناسی 65، سال هفدهم، شماره 1.
سالاری­فر، محمدرضا (1378)، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، تهران: انتشارات سمت.
سیف، سوسن (1368)، تئوری رشد خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.                        
شارون، جوئل (1379)، ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
شریعتمداری، علی (1367)، روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
صرامی، زهرا؛ امیری، شعله؛ نشاط­دوست، حمید و طاهره مولوی، حسین (1388)، «اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری وسواس مادران بر اختلالات رفتاری کودکان آنها»، مجله روان‌شناسی، سال چهارم، شماره 3: 324-306.
کوئن، بروس (1387)، درآمدی به جامعه‌شناسی، مترجم محسن ثلاثی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر توتیا.
گرامی، مرضیه (1387)، «نقش شیوه­های فرزندپروری در خود پنداره و بلوغ اجتماعی دانش آموزان در شهرستان جاسک»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
گیدنز، آنتونی (1382). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیل، دیوید و آدامز، بریجت (1384)، تافبای ارتباطات، ترجمه: رامین کریمیان و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
محمدی، زهرا (1383)، بررسی آسیب­های اجتماعی زنان در دهه (1370-1380)، تهران: نشر شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول.
مطهری، مرتضی، (1389)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: انتشارت صدرا.
معتمدی، عبدا... (1387)، «بررسی شیوه‌های والدینی و تأثیران بر تحصیلات فرزندان». مجله روانشناسی، سال دوازدهم شماره 4: 385-369.
موریش، ایور (1379)، درآمدی به جامعه­شناسی تعلیم و تربیت، ترجمه غلامعلی سرمد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران.
Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic networks: An analytic Tool for Qualitative research”. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Bayer, J. K.; Sanson, A. V. and Hemphill, S. A. (2006), “Parent influences on early childhood internalizing difficulties”. Journal of Applied Psychology, 27: 542-559.
Bernstein, B. (1975), Class and pedagogies: visible and invisibles. Etudes Sur les Sciences D'apprentissages. Organization for economic co-operation and development.
Campbell, S. B. (1995), “Behavior problem in preschool children: A review of recent.research”. Journal of Child Psychology, 36: 113-149.
Castellan, Y. (1986), La famille, Que sais-je? No 1986.
Clarke, V. (2005), “Were all very liberal in our views: Students talk about lesbian and gay parenting”. Lesbian & Gay Psychology Review, 6(1): 2-15.
Crahay, M. (1989), “Contraintes de situation et interction maitre-eleves, changer sa facon d'enseigner, est-ce possible?”. Noted de synthrses, In: Revue Francaisa de pedagogie. No. 88, Juillet-Aout-Septembre, 67-94.
Durkim, E. (1985), Education et Siciologie. Paris, PUF.
Denham, S. A.; Mitchell-Copeland, K.; Auerbach, S. and Blair, K. (1997), “Parentall contribution to preschoolers emotional competence: Direct in indirect effects”. Motivation and Emotion, 21: 65-86.
Dodson, F. (1972), Tout se joue avant six ans. paris. Rabert lafon.
Lyons-ruth, K. (2008), “Contribution of the mother-infant relationship to dissociative, borderline, and conduct symptoms in adulthood”. Infant Mental Health Journal, 29(3): 203-218.
McLeod, B. D.; Wood, J. J. and Weisz, J. R. (2007), “Examining the association between parenting and childhood anxiety: A meta-analysis”. Clinical Psychology Review, 27: 155-172.
Piaget, J. (1981), La psychologie L, intelligence, Paris Armond Colin.
Giffo-Levasseur A. M. (1995), Confrontation des famillies et des institution educative: une enquet dans cite HLM. In: Ethnologie.
Propper,C.; Willoughby, M.; Halpern, C. T.; Carbone, M.A. and Cox, M. (2007). Parenting Quality, DRD4 and the prediction of externalizing and internalizing behaviors in early childhood.
Plaisance, E. (1984), L'echec scolaire, nouveaux debats, nouvelles approches sociologiques, Actes de Colloque Franco-Suisse, 912-juin 1984. C.N.R.S.
Stormshak, E. A.; Bierman, K. L.; McMahon, R. J.; Lengua, L. G. and Conduct (2000), “Parenting practice and child disruptive behavior problem in early elementary school”. Journal o CLINICAL Child Psychology, 29: 17-29.
Van Aken, C.; Junger, M.; Verhoeven, M.; van Aken, M.A.G.; Dekovic M. and Denissan, J.J.A. (2007), “Parental personality, parenting and toddlers' externalising behaviors”. European Journal of Personality, 21(8): 993-1015.