نویسنده = محسن نیازی
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی سبک زندگی و هویت اجتماعی در ایران در دهه‌ی 1398-1388

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-182

10.22084/csr.2020.20490.1736

محسن نیازی؛ زهرا نوری؛ سید سعید حسین زاده؛ یعقوب سخایی


2. گونه‌شناسی سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیراز

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-189

10.22084/csr.2019.18576.1607

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ زهرا مهربان