گونه‌شناسی سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیراز

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

2 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

3 کارشناس ارشد، مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

10.22084/csr.2019.18576.1607

چکیده

با ظهور رسانه‌های متعدد در عصری که به تعبیری عصر دوم رسانه‌ها نام گرفته، اگرچه پیشرفت‌ها و فرصت‌های انکارناپذیری به وجود آمده است، اما ناگزیر چالش‌ها و تغییرات شگرفی نیز در ارکان زندگی انسان‌ها ایجاد شده است. در این راستا به نظر می‌رسد هر مطالعه‌ای در متن زندگی انسان‌ها،  ناگزیر باید نگاهی به نقش و تأثیرات رسانه‌ها داشته باشد؛ ازاین‌روی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه‌ها در بروز و ظهور گونه‌های متفاوت سبک زندگی در بین زنان شهر شیراز است.
    این مطالعه، پژوهشی کمی با استفاده از تکنیک پیمایش بوده است. جامعه آماری پژوهش، زنان 15 تا 60 ساله در شهر شیراز بوده که پرسشنامه توسط 392 نفر از آن به روش نمونه‌گیری تصادفی ـ خوشه‌ای تکمیل گردیده است. جهت استخراج و تشخیص گونه‌های متفاوت سبک زندگی، تحلیل عاملی بر روی مجموع گویه‌های مربوط به سبک زندگی (با ابعاد اوقات فراغت، مدیریت بدن، خوراک و مصرف) انجام شده است و در نهایت ده گونه‌ی متفاوت سبک زندگی از قبیل مدگرا، ورزشی، مذهبی، فضای مجازی، علمی ـ هنری، موسیقیایی، سبک فراغتی مدرن، سبک فراغتی ناسالم، سبک فراغتی معمول روزانه و سلامت‌محور معرفی شده است، به‌طوری‌که منطبق با یافته‌های به‌دست‌آمده، رسانه‌های مختلف، تأثیرات متفاوتی بر آن گونه‌های سبک زندگی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology Of Lifestyles With Emphasis On The Role Of Media Among Women In Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganji 1
  • Mohsen niazi 2
  • zahra mehraban 3
چکیده [English]

With the emergence of various media witch has been called the second era of media, although undeniable progressed and opportunities have been created, paramount changes and challenges have risen in human life. In this regard it seems any study on the lived of human beings should have look at role and effects of media.
 To explanation the hypotheses in this study, Bourdieu's views in life style, Gerbner in media influence and Giddens in the relationship between lifestyle and media have been used. This study is a quantitative research which uses survey technique. Its sample size comprises of Shirazi females aged 15-60 years old out of which 392 people, selected by way of cluster random sampling, have completed the research questionnaire. To extract and identify different types of lifestyle, factor analysis was used on a set of questions related to life style (leisure time, food, consumption  and body management) and finally 10 types of life style were specified including: Fashionable, athletic, religious, social networker, scientific-artistic, musical, modern leisure style, harmful leisure style, daily common leisure style and healthy lifestyle. So, according to the findings, different media have had different effects on these different types of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Media
  • Unvirtual Media
  • Lifestyle Typology
  • Shiraz