انزوا و سلامت: بررسی ارتباط میان انزوای‌ اجتماعی و سلامت‌ روان شهروندان‌ 18+ سال تهرانی با عطف توجه به نقش میانجیگرانه‌ی حمایت‌ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

چکیده

سلامت روان به عنوان یکی از اساسی­ترین اجزاء رفاه ‌اجتماعی، صرفاً واقعیتی زیست‌شناختی و یا روانشناختی نیست، بلکه دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی بوده و متأثر از عواملی چون انزوای اجتماعی و حمایت اجتماعی می‌باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر انزوای ‌اجتماعی بر‌ سلامت‌ روان ‌شهروندان ‌تهرانی با‌ توجه‌ به نقش ‌میانجیگرانه­ی حمایت ‌اجتماعی می‌باشد. روش ‌تحقیق، پیمایش و ابزار‌‌ گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. جهت انتخاب حجم ‌نمونه، از فرمول ‌کوکران استفاده‌شده و‌ 524 نفر از شهروندان 18+ سال تهرانی در سال 1393 به روش نمونه‌گیری ‌خوشه‌ای‌ چند مرحله‌ای گزینش‌ شدند. یافته‌های توصیفی نشان ‌داد که ‌59% از شهروندان ‌تهرانی، انزوا را در سطح متوسط به بالا تجربه می‌کنند، 69% افراد در وضعیت سلامت‌روانی مطلوبی قرار ‌داشته و میانگین دریافت‌ حمایت اجتماعی،‌60/61 ارزیابی شد. در بُعد‌ تحلیلی، آزمون فرضیات نشان‌ داد که رابطه معنادار و منفی میان انزوای ‌اجتماعی با حمایت اجتماعی و سلامت ‌روان وجود داشته و حمایت‌ اجتماعی نیز رابطه‌ای معنادار و مثبت با سلامت ‌روان دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر مدل تحقیق بیانگر این بود که متغیر انزوای اجتماعی در مقایسه با متغیر حمایت اجتماعی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بیشتری (45/0-) بر میزان سلامت روان شهروندان تهرانی دارد. در ‌مجموع، نتایج مطالعه ‌حاضر دلالت بر این دارد که با افزایش میزان انزوای ‌اجتماعی، از سطوح حمایت ‌اجتماعی کاسته ‌شده و وضعیت سلامت روان شهروندان در حالت آسیب­پذیر قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and health: Survey on the relationship between social Isolation and mental health upper 18 Years old citizens; with attention to the mediation role of social support

نویسندگان [English]

  • abdolhosein kalantari 1
  • seyedsaeed hoseinizadeh arani 2
  • ayoub sakhaee 2
  • hossein emamalizadeh 2
2 PhD student of social issues, Kashan University
چکیده [English]

Mental health as the most basic constituents of social welfare is not merely biological or psychological reality, but also has a social dimension and nature and is influenced by factors such as social isolation and social support. The purpose of this study is Survey the impact of social isolation on the mental health of Tehran citizens with attention to the mediation role of social support. The research method is survey and data collection tool is questionnaire. Cochran formula is used to select the sample size and 524 citizens of uper18 Years old in 1393 were selected by multistage cluster sampling. Descriptive findings showed that 59 percent of Tehran citizens are experiencing moderate to high isolation level, 69 percent of them were in good mental health and the Average of social support was 61/60. In the analytical section, hypothesis testing showed that there is negative and significant relationship between social isolation with social support and mental health and Social support had a positive and significant relationship with mental health. The results of the path analysis also showed that the social isolation variable compared to social support variable, have more direct and indirect impact (-0.45) on the mental health of Tehran citizens. Overall, the results of this study suggest that with increasing social isolation, reduced levels of social support and mental health conditions will be at vulnerable Situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social isolation
  • Social support
  • Mental health
  • Tehran citizens
‌‌افشانی، سید‌علیرضا و شیری‌محمد‌آباد، حلیمه (1394)، بررسی رابطه میزان احساس انزوای ‌اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان شهر یزد "، تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
بهزاد،‌ داود (1381)، سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت ‌روان‌، فصلنامه علمی‌ - پژوهشی رفاه ‌اجتماعی، سال‌ 2، شماره 6.
پورشهریاری، مه‌سیما ‌(1386)، مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش‌آموزان دختر کاربر و غیر کاربر اینترنتی دبیرستان‌های تهران، مطالعات‌ روانشناختی، دوره‌3، شماره‌2.
چلبی،‌ مسعود و ‌امیرکافی، ‌مهدی (1383)‌، تحلیل‌ چند‌ سطحیِ ‌‌انزوای ‌اجتماعی،‌ مجله‌‌ جامعه‌شناسی ‌ایران،‌ دوره ‌5، شماره 2.
حسینی، احمد و دودمان‌فیروزسالاری، سمانه (1389)، نقش حمایت ‌اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان‌ جوان شهرداری‌ تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه ‌اجتماعی، شماره‌3.
راضی، اشرف (1386)، بررسی رابطه­ی حمایت ‌اجتماعی و سلامت روان جوانان(مطالعه­ی موردی دانشجویان دانشگاه ‌تهران‌)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ریاحی، محمد‌اسماعیل؛ علی‌وردی‌نیا، علی­اکبر و سیده‌زینب پورحسین (1389)، بررسی رابطه بین حمایت ‌اجتماعی و سلامت ‌روان، فصلنامه علمی‌ پژوهشی رفاه‌ اجتماعی، سال 10، شماره 39.
شفیعی ‌قهفرخی، فرخ (1373)، حمایت ‌اجتماعی و بهداشت‌ روانی، بهداشت‌ جهان، سال 8، شماره‌1.
قدسی، علی‌محمد (1382)، بررسی ‌جامعه‌شناختی رابطه بین حمایت‌ اجتماعی و افسردگی، رساله ‌دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
محسنی‌تبریزی، علیرضا (1386)، رابطه بین حمایت‌ اجتماعی و افسردگی در دانشجویان‌ دانشگاه‌ تهران"، فصلنامه مطالعات ‌جوانان، شماره‌11.
مرادی، اعظم؛ صغری، طاهری؛ جوانبخت، فاطمه و عقیل طاهری (1391)، فراتحلیل تحقیقات انجام‌شده درباره رابطه سلامت‌ روانی و حمایت ‌اجتماعی، تحقیقات علوم‌ رفتاری، دوره‌10، شماره 6.
هورتولانوس، رلوف؛ انجا، مشیلز و لودوین میوسن (1394)، ‌انزوای ‌اجتماعی در جامعه ‌‌مدرن، ترجمه لیلا فلاحی‌ سرابی و صادق‌ پیوسته، چاپ اول،تهران: نشر جامعه‌شناسان.
Adamczyk, K. and Segrin, C. (2015), Perceived Social Support and Mental Health Among Single vs. Partnered Polish Young Adults, Curr Psychol 34: 82-96.
Carolin, B. B. (2000), Migration Theory: Talking Across Discipline, New York, Roulades.
Hawthorne, H. (2006), Measuring social isolation in older adults: development and initial validation of the friendship scale. Social Indicators Research, 77: 521-548.
House, J. S. (2001), Social isolation kills, but how and why? Psychosomatic medicine, 63: 273-274.
Kawachi, I. and Berkman, L.F. (2000), Social ties and mental health, medlind publication. (www.hebi.nlm.nih.gor).
Lepore, S. J.; Evans, G. W. and Schneider, M. L. (1991), Dynamic role of social support in the link between chronic stress and psychological distress. J Pers Soc Psychol, 61(6): 899-909.
Parigi, P. and Henson, W. (2014), Social Isolation in America, Annual Review of Sociology, 40: 153-171.
Perlman, D. and Peplau, L. A. (1981), Theoretical approaches to loneliness. In: L.A. Peplau and D. Perlman, loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, (123-134). New York: Wiley.
Putnam, R. D. (2000), Bowling Alone: the collapse and revival of American community, Simon and Schuster, New York.
Ritzer, G. (2011), Sociological Theories, eighth edition, New York: Mac Grew Hill publications.
‌Rohde, N.; D’Ambrosio, C.; Ki Tang, K. and Rao, P. (2015), Estimating the Mental Health Effects of Social Isolation, Applied Research in Quality of Life: 7(8): 1-17.
Sarason, B. R.; Garason, I. G. and Gurung, R. A. R. (2001), Close personal relationship and health outcomes: A key to the role of social support. In: B. Sarason and S. Duck (eds), personal relationship: Implication for Clinical and Community psychology (15-41). New York: john wiley.
Taylor, S. E. (1999), Health psychology. Fourth edition, New York: Mac Grew Hill publications.
Tuinman, M. and Hoekstr, H. (2006), Self-esteem, social support, and mental health in survivors of testicular cancer. American Journal of Psychiatry. 24, 279-286.
Whiteford, H. (2000), Human, capital, social capital and mental health (WFMH: third quarter new fetter), copy right 1998-2000 world federation for mental health.
WHO. (2001), The World Health Report: Mental Health, Geneva, World Health Organization.