تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی همچون رسانه‌های اجتماعی، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده­اند و تغییرات زیادی را در فرهنگ و زندگی روزمره افراد به وجود آورده‌اند. به طوری که می‌توان گفت رسانه‌­های نوین بر شیوه­های زندگی و سلیقه‌­های عمومی در جامعه تأثیر می­‌گذارند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش جوانان ایرانی به سبک زندگی نوین است.این مقاله، به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره‌گیری از پرسش‌‌نامه اینترنتی محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران جوان رسانه‌های اجتماعی در پنج شهر اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و ساری در سال 1393 تشکیل می‌دهند و حجم نمونه برابر با 2100 نفر است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، نوع استفاده (هدفمند یا غیرهدفمند) و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب رسانه‌های اجتماعی و گرایش به سبک زندگی نوین در ابعادی چون مدگرایی، توجه و نگرش به بدن، اوقات فراغت، همبستگی معنادار مستقیمی وجود دارد؛ اما متغیرهای مستقل یادشده با بعد نحوه پوشش (گرایش به حجاب) رابطه معنادار معکوسی دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of social media roles towards to modern lifestyle among Iranian youth

نویسندگان [English]

  • Samad Rasoulzadeh Aghdam 1
  • samad adlipour 2
  • seyed mohammad mirmohammadtabar 3
  • simin afshar 2
1 Assistant professor at Department of Family Studies, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Today, with the advancement of information and communication technologies such as social media, communities have been many changes and many changes in culture and everyday life people have created. So can be said that new media influences the way of life and public preferences in society. Therefore, the aim of this study was to analyze the role of social media in youth tendencies to modern life style. This paper presents a survey conducted using a voluntary and available sampling method and the use of online questionnaire was developed by the researchers. The population consisted of young users of social media in the five cities of Isfahan, Tehran, Tabriz, Mashhad, Sari in 1393 constitute a sample size is 2,100. The findings suggest that the duration of membership, usage, type of use (targeted or non-targeted) real treat social media content and orientation of the new life style in dimensions such as fashion, attention and attitude of the body, Leisure , there is a direct correlation. But the independent variables mentioned above with the dress (hijab trend) have a significant negative relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Lifestyle
  • Fashionism
  • Attitude toward Body
  • Leisure Time
  • Hijab trend
امیرپور، مهناز و گریوانی، مریم (1393)، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، سال اول، شماره 3.
ایمان، محمدتقی و مرحمتی، ندا (1393)، تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شماره 55.
باهنر، ناصر و جعفری کیذقان، طاهره (1389)، تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 4.
بحرانی، شعله؛ سروش، مریم و حسینی، مریم (1390)، مقایسه جنسیتی رابطه رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شهر شیراز، مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره 3.
بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق (1391)، «شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1.
بصیریان‌جهرمی، حسین (1392)، رسانه‌های اجتماعی: ابعاد و ظرفیت‌ها، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
خوشنویس، ناهید (1389)، «رسانه و سبک زندگی»، ماهنامه انجمن روابط عمومی ایران، شماره 73.
سپهری، آسیه (1393)، تحلـیل سبک زندگی جوانان کاربر شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوان و رسانه، شماره 13.
سیدی، فرانک و بیرقی، محمدرحیم (1391)، بررسی تطبیقی روابط اجتماعی سبک زندگی دینی و سبک زندگی مدرن با تأکید بر جامعه ایران، پژوهش دینی، سال چهارم، شماره 25.
شریفی، سعید؛ مظاهری، محمدمهدی؛ اعتباریان، اکبر و شاه‌طلبی، بدری (1393)، خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای (موردمطالعه: شهر اصفهان)، جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال پنجم، شماره 3.
عدلی‌پور، صمد (1391)، تحلیل پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
عدلی‌پور، صمد؛ بنیاد، لیلی و بردیافر، نیما (1394)، تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز، مطالعات ملی، سال شانزدهم، شماره 4.
عدلی‌پور، صمد؛ سلیمانی، حمید و مفاخری، اقبال (1393)، رابطه مصرف رسانه‌ای با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین در بین جوانان شهر تبریز، پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و یکم، شماره 3.
فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح‌ صادق.
قاسمی، وحید؛ عدلی‌پور، صمد و کیانپور، مسعود (1391)، تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان، دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره 2. 
قاسمی، وحید؛ عدلی‌پور، صمد و برندگی، بدری (1393)، رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان، مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، سال دوازدهم، شماره 3.
کاستلز، مانوئل (1390)، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای)، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
کلانتری، عبدالحسین و حسنی، حسین (1387)، «رسانه‌های نوین و زندگی روزمره»، فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره 4.
کوهی، کمال، عباس‌زاده، محمد و خواجه بی‌شک، علی (1393)، بررسی تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 65-15 ساله شهر تبریز، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شماره 1.
گیدنز، آنتونی (1387)، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1388)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
مک­کوایل، دنیس (1388)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدوی‌کنی، محمدسعید (1387)، دین و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
مهدی‌زاده، سیدمهدی (1389)، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری
نوابخش، فرزاد (1393)، تغییرات سبک زندگی در فرآیند توسعه ابزارهای نوین فناوری، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره 2.
هرمز، مهرداد (1380)، مقدمه­ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: انتشارات فاران.
Almjeld, J. M. (2008), The Girls of Myspace, College of Bowling Green State University.
Bourdieu, P. (1984), Distinction, NewYork: Routledge & Kegan paul.
Castells, M. (1997), The Power of Identity, Oxford: Blackwell.
Chaney, D. (1996), Fictions of Collective Life, NewYork: Routledge.
Grasmuck, Sh. (2009), Facebook and life, Journal of Computer-Mediated Communication, 15: 158-188.
Hilberman, J. (2009), Young People are Social Networking in Droves, Retrived in http//iipdigital.usembassy.gov/st.
Memar, S; Adlipour, S. and Khosravi, E. (2013), Sociological Analysis of the Relation Between the Uses of Virtual Social Networks and Life Style of the Young (Case Study of Facebook and the Young of Isfahan), Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 6.
Morgan, M. (1995), The Critical Contribution of George Gerbner, Colorado: Westview Press.
Rubin, A. (1993), Audience Activity and Media Use, Communication Monographs, Vol. 60, Issue 1: 98-105.
Wang, L.; Luo, J.; Gao, W. and Kong, J. (2012), The effect of Internet use on adolescents’ lifestyles: A national survey, Computers in Human Behavior, Vol. 28, No. 6, 2007-2013.
Wei, R. (2006), Lifestyles and New Media: Adaption and Use of Wireless Communication Technologies in China, New Media Society, Vol.6, 991-1008.