کلیدواژه‌ها = اسکان غیررسمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی نقش حس ‌دلبستگی به مکان در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی (نمونه‌های مورد مطالعه: آقاجانی بیگ، متخصصین و حصار امام شهر همدان)*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

سیده عطیه موسویان؛ کیانوش ذاکرحقیقی


2. تهیدستان شهری (نگاهی تاریخی و جمعیت‌شناختی به حاشیه‌نشینی در کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-26

جلیل کریمی؛ وکیل احمدی؛ بیتا حامد