نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیراز

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-189

10.22084/csr.2019.18576.1607

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ زهرا مهربان