نویسنده = سیده منا فاضلی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بیگانگی از کار، انزوای اجتماعی و رفتارهای انحرافی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-97

علی حسین حسین زاده؛ سید عبدالحسین نبوی؛ سیده منا فاضلی پور