نویسنده = موسویان، سیده عطیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقش حس ‌دلبستگی به مکان در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی (نمونه‌های مورد مطالعه: آقاجانی بیگ، متخصصین و حصار امام شهر همدان)*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

سیده عطیه موسویان؛ کیانوش ذاکرحقیقی