بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور همدان و دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان

چکیده

هدف از این مقاله شناسایی راهکارهای ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان در استان همدان می‌باشد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق­ساخته بوده و اطلاعات آن از 201 نفر از معلمان زن در هر سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در مناطق برخوردار (شامل 2 منطقه)، نیمه­برخوردار (3 منطقه) و محروم (4 منطقه) با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله­ای به­دست آمده است.
    براساس یک رویکرد تلفیقی از نظریات مختلف که از زوایای متفاوت و براساس پاردایم­های خاص خود به منزلت اجتماعی می­پردازند، به چهارچوب طرح پرداخته شده است. مهم­ترین این نظریات عبارتند از: نظریه­­های ماکس وبر، بوردیو، کارکردگرایی (پارسونز، دیویس، مور و مرتن) ،کالینز، آدامز، محرویت نسبی و نظریه گافمن
    نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی، کارکردی بودن نظام آموزشی، مشارکت معلمان در تصمیم گیری های نظام آموزشی، دسترسی عادلانه به منابع کمیاب، صورت­های انضباط نمایشی و عدم فاصله نقش به‌طور معنی‌داری باعث افزایش منزلت اجتماعی معلمان می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of sociological factors related to the social Prestige of women teachers

نویسنده [English]

  • Mousa Tayebinia
چکیده [English]

The purpose of this paper is to identify ways of improving the social Prestige of teachers in Hamadan province .This research was conducted using a survey method. Techniques used for data collection was a questionnaire and data of 201 cases of female teachers in each primary Guidance and high schools In important areas (consists of 2 region), semi (3 region) and deprived (4 region) using multi-stage cluster sampling is obtained.
The approach is based on a combination of various theorists from different perspectives based on their own specific paradigms of social status to the framework of the project were discussed. Most of these theories are theories of Max Weber, Bourdieu, functionalism (Parsons, Davis, Moore and Merton), Collins, Adams, of Relative deprivation and Goffman's theory.
The results of research showed that social-economic well-being and functioning of the education system, teachers' participation in educational decisions, Equitable access to scarce resources, forms of discipline representation And the distances of role are significantly enhances the social status of teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance role
  • forms of discipline representation
  • functioning of the education system
  • scarce resources
  • participation in decision-making