پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه سبز آمل

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

3 استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

گرایش جوانان به حضوری متفاوت در خیابان هراز و مصرف دلخواه از آن سبب شده است؛ تا این خیابان به‌عنوان بخشی از زندگیِ روزمره شهری، به مکانی برای پرسه‌زنی جوانان تبدیل شود. لذا این پژوهش با هدف بررسی علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل انجام شده است. رویکرد این پژوهش کیفی است؛ و از روش مصاحبه و مشاهده جهت گردآوری اطلاعات بهره برده­ایم. جامعه مورد بررسی پژوهش 35 نفر از پرسه­زنان و 10 نفر از فروشندگان می­باشند. به‌طورکلی یافته‌های این تحقیق نشان داد که اکثر پرسه­زنان، جوانانِ غیربومی (دانشجویان) می­باشند و علت اصلی حضورشان در خیابان هراز برای پرسه‌زدن، تنها گذران فراغت می­باشد.
    پرسه‌زنان هراز با هدف اعتراض به تمایزات و خارج کردن این خیابان پر زرق و برق از سلطه ثروتمندان به این خیابان نیامده­اند؛ بلکه به سبب پذیرشِ پرسه­زنی در این خیابان (توسط مردم) به‌عنوان تفریح جوانان، بی‌هزینه بودن، آشنایی و مصاحبت با جنس مخالف، یافتن دوستان جدید، آگاهی از آخرین مدها و قیمت­ها به این خیابان پا گذاشته­اند؛ اما با پرسه‌زدن­های پی‌درپی، باعث شدند ماهیت این مکان را که به نظر باید در انحصار طبقه خاصی (ثروتمندان) باشد؛ دگرگون شود. آنها بدون توجه به آنچه برایشان در نظر گرفته شده مصرف دلخواه خود را از هراز دارند. اگرچه به‌واسطه پرسه‌های مکرر در این خیابان خود را ملزم می­دانند سبک پوشش و آرایش خود را با مکان (بالاشهر) هماهنگ کنند و سبب تمایززدایی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reasons for tendency of young people to hanging round in Haraz Street in Amol city

نویسندگان [English]

  • Najme Khani hanjani 1
  • homan alvandi 2
  • Ali Baqi Nasrabadi 3
3 Scientific institute of Islamic Sciences Institute of Imam Sadiq (AS)
چکیده [English]

Young people’s tendency to be different in Haraz street and it’s desired usage has covsed areason of becoming this street as a place for hanging round as a part of sural daily life.
So this study’s goal has put on investigating the reasons of youngester’s tendency for hanging round in Haraz St. in Amol.This study’s approach is qualitative.
We have used interview and observation for our data collection. Our investing community in cludes35roamers and 10 sellers.Generaly, findings indicated most of roamers are non-native young students and their main reason for hanging round in Haraz st. is to pass their leisure time.
The purpose of roamers is not to go out on this street to protest differces and expelit out of luxury of this street’s rich people. But they com here because of its acceptance for hanging round in this street by people, as an entertainment for youngster s, having not expense, familyanty and conversation between male and femal, making new frinds and being update about latest Fashions and prices.
But by successively hanging round, they have changed the nature of this place. Although it seems to be in cornrs of one special group (rich people).Regardlessof those things that spot for them, They have their desired usage in Haraz st.
However due to repetitive hanging round in this street, they are supposed themselves to math their clothes and make up with this place(up town) and make differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialectic
  • Differentiation and de-differentiation
  • wander
بنیامین، والتر (2003). «درباره برخی مضامین و دستمایه­های شعر بودلر»، ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارغنون، 14: 27-48.
توانا، سهیل؛ معصومه شفیعی و بهرنگ، صدیقی (1394). «پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونه موردی: خیابان گلسار رشت)»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال یازدهم، 41: 39-68.
کاظمی، عباس و رضایی، محمد (1387). «دیالکتیک تمایز و تمایززدایی پرسه‌زنی و زندگی گروه‌های فرودست شهری در مراکز خرید تهران» فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(1):1-24.
کاظمی، عباس و اباذری، یوسف (1383). «زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر تهران»، نامه انسان‌شناسی، 3(6): 97-116.
کیوی، ریمون و کامپنهود، مالوک وان (1375). روش تحقیق در علوم رفتاری، عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا.
فاضلی، نعمت‌الله (1392). پشت دریاها شهری است: فرآیندها، روش‌ها و کاربردهای مردم‌نگاری، تهران: تیسا.
فاضلی، محمد (1382). سبک زندگی و مصرف، قم: انتشارات صبح صادق.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 2، تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد، بهمنی، مریم (1389). «زنان، پاساژ و مصرف نشانه‌ها»، مطالعات راهبردی زنان، 12(47): 41-72.
محمدی، جمال؛ جهانگیری، امیر و پاکدامن، یوسف (1394). «تجربه پرسه زنی و باز شکل‌دهی فضاهای همگانی شهری»، فصلنامه علوم اجتماعی، 25(70):280-312.
جنکینز، ریچارد (1385). پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاووشیان، نشر نی، چاپ اول
چاووشیان، حسن و توانا، سهیل (1394). «فضای پرسه‌زنی شمال شهر تهران از دریچه روابط قدرت-مقاومت»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 38: 41-77.
عباس­زاده، محمد (1391). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه‌شناسی کاربردی، 45: 19-34.
جمشیدیها، غلامرضا و پرستش، شهرام (1386). «دیالکتیک منش و میدان در نظریه پیر بوردیو»، نامه علوم اجتماعی، شماره 1: 30-32.
ریتزر، جرج (1384). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دهم.
Ferguson, P. P. (1994). The flaneur on and off the streets of Parise, in Keith Tester (ed.) the flaneur, London: Routledg.
Gluck, M. (2003). The Flaneur and the Aesthetic Appropriation of Urban Culture in Mid-19th- Century Paris”, Theory, Culture & Society, SAGE, London.
Smith, P. (2001). Cultural Theory; an Introduction, New York: Blackwell publishers.
Souza A. and Mc Donough, T. (2006). The invisible Flaneur, London, ManchesterUniversity Press.
Tester, K. (1994). The Flaneur, London, New York: Routledge.
Lash, S. and Urry, J. (1987). The structure and function of communication in society-in W. Schramm eds The process and effects of Mass Communication Chicago.
Wilson, E. (1992). “The invisible flaneure”, New left Review, 191: 90-110.