بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلانشهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

طرد اجتماعی پدیده‌ای فرآیندی، رابطه‌ای، چندبعدی، نسبی، مبتنی بر عاملیت است که در سطوح مختلف و در هر زمان و مکان ممکن، در بین گروه‌های مختلف اجتماعی رخ می‌دهد. فرآیند طرد/ ادغام اجتماعی گروه‌های اجتماعی همواره عامل مهمی در نظم اجتماعی جامعه و رفاه و به‌سامانی گروه‌ها و افراد است. ازاین‌رو بررسی وضعیت طرد/ادغام گروه‌ها و عوامل مؤثر بر آن در کلانشهرها می‌تواند در تدوین بهتر سیاست‌های مرتبط با ادغام و رفاه اجتماعی اثرگذار باشد. به این منظور طرد/ادغام گروه‌های هویتی/ قومی کلانشهر اصفهان در پیوند با دسترسی به فرصت‌های اجتماعی اقتصادی و در مقایسه با ساکنان بومی‌ برابری اجتماعی سنجش و تبیین گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد همه گروه‌ها دسترسی یکسانی به منابع ندارند و برخی گروه‌ها تبعیض اجتماعی بیشتر و طرد اجتماعی به مراتب شدیدتری را تجربه می‌کنند و بین برابری اجتماعی، دسترسی به منابع و ادغام اجتماعی رابطه مثبتی وجود دارد. با این اوصاف لازم است دولت و جامعه با حمایت‌های اقتصادی و آموزشی و فرهنگ‌سازی در راستای برابری اجتماعی، از طرد اجتماعی گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد بی‌نظمی‌های اجتماعی و سیاسی ممانعت به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of relation between socio- economic inequality and social exclusion in Isfahan metropolis

نویسندگان [English]

  • akram hamidiyan 1
  • mohammad javad zahedi 2
  • amir maleki 2
  • ebrahim ansari 3
چکیده [English]

Social exclusion is a process, relational, multidimensional, relative; based on the agency phenomenon that occurs at different levels and in every time and place may, between different social groups. The process of social exclusion / inclusion of social group always an important factor in Social order and welfare of groups and individuals. So study the situation of exclusion / inclusion and its determinants in metropolises, can affect the development of better policies related to inclusion and social welfare. For this purpose, measured and explored the exclusion / inclusion of identity groups / ethnic in Isfahan metropolis, in relation to access to social-economic resources, comparison with the native inhabitants. The results shows that all groups don’t have access to resources like this one, and some groups experience much more intense social discrimination and social exclusion. There is a positive relationship between the social equality, access to resources and social inclusion. However, the government and society must prevent social exclusion of vulnerable groups and social and political disorders, with economic and training support and culturing to social equality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social exclusion / inclusion
  • social inequality
  • economic inequality
اطهاری، کمال (1380)، در جستجوی عدالت اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، تابستان، شماره 9.
افروغ، عماد (1377)، فضا و نابرابری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس افروغ.
انصاری، ابراهیم (1378)، نظریه‌هایقشربندیاجتماعیو ساختارتاریخیآندر ایران، اصفهان: نشر غزل.
بلالی، اسماعیل (1389)، طرد اجتماعی اقوام در آیینه‌ی آمار: بررسی بودجه‌های استان­های ترک‌نشین و کردنشین، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره چهارم، شماره 2.
تامین، ملوین (1388)، جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.
ریزمن لئونارد و انگویا، ماریانواف (1388)، جامعه­شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی، ترجمه محمدقلی پور، مشهد، نشر آوای کلک.
زاهدی، محمدجواد (1382)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار.
سیدمن، استیون (1386)، کشاکش آراء در جامعه­شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
سینچکام، هیمن و دیگران (1381)، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمه جواد افشارکهن، تهران: نشر نیکا.
شیانی، ملیحه (1384)، فقر، محرومیت و شهروندی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، پاییز، شماره 18.
علیزاده­اقدم، محمدباقر؛ عباس­زاده، محمد و همکاران (1391)، حاشیه‌نشینی حلقه‌ای تأثیرگذار بر حدوث آسیب‌های شهری، مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، خرداد 1391، آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی، روابط همسایگی و آپارتمان‌نشینی.
غفاری، غلامرضا و تاج­الدین، محمدباقر (1384)، شناسایی مؤلفه‌های محرومیت اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، پاییز، شماره 17.
غفاری، غلامرضا و حبیب­پور گتابی، کرم (1393)، سیاست اجتماعی، بنیان­های مفهومی و نظری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
فیتز پتریک، تونی (1385)، نظریه‌های رفاه جدید، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
فیروزآبادی، سید‌احمد و صادقی، علیرضا (1392)، طرد ‌اجتماعی؛ رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
کمالی، علی (1385)، مقدمه‌ای بر جامعه­شناسی نابرابری‌های اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
کورز، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1378)، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
کوئن، بروس (1372)، درآمدی به جامعه­شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر توتیا.
گرب، ادوارد، ج. (1373)، نابرابری اجتماعی: دیدگاه‌های نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمود سیاهپوش و احمدرضا غروی زاد، چاپ سوم، انتشارات نشر معاصر.
گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
لابن، ژان (1359)، جامعه­شناسی فقر (جهان سوم و جهان چهارم)، ترجمه جمشید بهنام، تهران: انتشارات خوارزمی.
ملک، حسن (1374)، جامعه­شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
Atkinson, A. B. and Hills, J. (1998), Exclusion, employment and opportunity CASE paper, Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics and Political Science, London, UK.
Blackburn, R. M. and Jarman, J. (2006), Gendered Occupations: Exploring the Relationship between Gender Segregation and Inequality, International Sociology 2006 21: 289.
Bottero, W. (2005), Stratification, Social Division and Inequality, Routledge, London and New York.
Card, D. and Steven, R. (2013), Immigration, poverty and socioeconomic inequality, New York, Russell Sage Foundation.
Chakravarty, S. R. (2009), Inequality, Polarization and Poverty Advances in Distributional Analysis, Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being Springer Press.
Dowling, M. (1999), Social Exclusion, Inequality and Social Work, Social Policy & Administration issn Vol. 33, No. 3, September, 245-261.
Fangen, K. (2010), Social Exclusion and Inclusion of Young Immigrants, Presentation of an Analytical Framework, Nordic Journal of Youth Research, 2010, 18: 133.
Fischer, A. M. (2008), Resolving the Theoretical Ambiguities ofSocial Exclusion with reference toPolarization and Conflict, London School of Economics and Political Science.
Gacitzia, M. and Estanislao, W. (2001), Measurement and Meaning, Combining Quantitative and Qualitative Methods for the Analysis of Poverty and Social Exclusion in Latin America, The World Bank.
Giddens, A. (2007), Social Justice and Social Divisions, Crusky, B, David (2008) Social Stratification,Class, Race and Gender in Sociological Perspective, USA, Westview Press.
Grusky, D. B. (2008), Social Stratification,Class, Race and Gender in Sociological Perspective, USA, Westview Press.
Haan, de, A. (2011), Rescuing exclusion from the poverty debate: group disparities and social transformation in India, Institute of Social Studies.
Hale, C. and FitzGerald, M. (2007), Social Exclusion and Crime, Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research–in: Abrams Dominic,Gordon David (2007) Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research, John Wiley & Sons Inc.
Herrnstein, R. and Murray, C. (1994), Intelligence and class structure in American life, New York, NY: Free Press.
Hess, A. (2001), Concepts of Social Stratification European and American Models, London Palgrave Macmillan.
Hortulanus. R; Machiels. A. and Meeuwesen, L. (2006), Social Isolation in Modern Society, Routledge Press.
Hutchison, R. and Krase, J. (2007), Ethnic Landscapes In an Urban World ,JAI Press
Huxley, P and et al. (2012), Development of a ‘Social Inclusion Index’ to capture subjective and objective domains (Phase I) Health Technology Assessment, NIHRHTA program.
Kabeer, N. (2000), Social Exclusion, Poverty and Discrimination: Towards an Analytical Framework, IDS bulletin, 31(4).
Loury, G. C. (2000), Social Exclusion and Ethnic Groups: The Challenge to Economics Boston University, (Forthcoming in The Annual World Bank Conference on Development Economics).
Matsuda, M.; Lawrence, III, Charles, R.; Delgado, R. and Crenshawa, K. W. (1993), Words That Wound. Boulder, CO: Westview Press.
McLeod, J. and Allard, A. (2007), Young women social exclusion and education, Routledge Press.
Millar, J. (2007), Social Exclusion and Social Policy Research: Defining Exclusion –in: Abrams Dominic,Gordon David (2007) Multidisciplinary Handbook of Social Exclusion Research, John Wiley & Sons Inc.
O’Neil Tammie and Piron Laure-Hélène (2003), Rights-based Approaches to Tackling Discrimination and Horizontal Inequality, Poverty and Public Policy Group Overseas Development Institute, London, 04 December 2003.
Ostby, G. (2006), Horizontal Inequalities, Political Environment and Civil Conflict: Evidence From 55 Developing Countries, CRISE Working Paper No. 28.
Pantazis, Ch. and Gordon, D. (2000), Tackling Inequalities: Where are we now and what can be done?, The Policy Press, Great Britain.
Ritzer, G. (2009), Sociological Theory,McGraw-HillSeventh Edition.
Romero, M. and Margolis, E. (2005), Social Inequalities, by Blackwell Publishing Ltd The Blackwell Companion to Social Inequality.
Sampson, R. J. and Morenoff, J. D. (2006), Durable Inequality: Spatial Dynamics, Social Processes, and the Persistence of Poverty in Chicago Neighborhoods, Crusky, B, David(2008) Social Stratification,Class, Race and Gender in Sociological Perspective,USA,Westview Press.
Schneider,C. J. (2003)Integrating Critical Race Theory and Postmodernism Implication of Race, Class, and Gender, Critical Criminology 12: 87–103, 2003.
Sen, A. (2000), Social Exclusion:Concept, Application, and Security, Office of Environment and Social Development Asian Development Bank, June 2000.
Shucksmith, M. (2012), Class, Power and Inequality in Rural Areas: Beyond Social Exclusion? Blackwell Publishing, Oxford, UK.
Silver, H. (2007), The process of social exclusion: the dynamics of an evolving concept , Department of Sociology ,Brown University, Providence, Rhode Island, USA
The Editors of Salem Press (2011), Sociology Reference Guide, Defining Class, Salem Press, Pasadena, California. Hackensack, New Jersey.
Townsend, P. (1979), Poverty in United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living, Penguin Books Ltd, Middlesex, England.
Weiss, A. (2005), The Trans nationalization of Social Inequality: Conceptualizing Social Positions on a World Scale, Current Sociology, July 2005, Vol. 53(4): 707-728 SAGE Publications.
Wilson William, J. (1978), The Declining Significance of Race, Blacks and Changing American Institutions, In- Crusky, B, David(2008) Social Stratification,Class, Race and Gender in Sociological Perspective,USA, Westview Press.
Wolf, Jennifer, Price (2006), "Sociological Theories of Poverty in Urban America"Understanding Poverty From Multiple Social Science Perspectives, University of California, Berkeley School of Social Welfare.
Ziyauddin, K. M. and Kasi, E. (2009), Dimensions of Social Exclusion: Ethnographic Explorations, Cambridge Scholars Publishing.