کلیدواژه‌ها = دیالکتیک
تعداد مقالات: 1
1. پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-74

نجمه خانی هنجنی؛ هومن الوندی؛ علی باقی نصر آبادی