کلیدواژه‌ها = گروه مرجع و جامعه‌پذیری
تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 117-151

محمد مبارکی؛ غلامرضا عظیمی؛ سیاوش فاطمی نیا