اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی محمد قدسی

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.ghodsi
mamghodsiyahoo.com
0000-0002-0155-8925

سردبیر

دکتر اسدالله نقدی

جامعه شناسی شهری استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.naghdi
naghdibasu.ac.ir
0000-0002-6403-6948

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی ازکیا

استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mazkia
mazkiaut.ac.ir

دکتر حسین ایمانی جاجرمی

علوم اجتماعی دانشیار گروه آموزشی برنامه‌ریزی و توسعۀ اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

social.ut.ac.ir/~imanijajarmi
imanijajarmiut.ac.ir

دکتر اسماعیل بلالی

جامعه‌شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~balali_e
balali_eyahoo.com
0000-0002-5487-8885

دکتر حسین بنی فاطمه

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.banifateme
banifatemehtabriz.ac.ir

دکتر علی حسین حسین زاده

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

economics.scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir

دکتر مهدی طالب

استاد گروه توسعۀ روستایی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

talebut.ac.ir

دکتر رامپور صدر نبوی

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

sadr-nabavi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
sadr-nabaviferdowsi.um.ac.ir

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.aghdam
m.alizadehtabrizu.ac.ir

دکتر امید قادرزاده

جامعه شناسی سیاسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~oghaderzadeh/
ogh1355gmail.com

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m-abbaszadeh
m.abbaszadeh2014gmail.com

دکتر وحید قاسمی

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~v.ghasemi/
vaghasemiyahoo.com

دکتر علی محمد قدسی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.ghodsi
mamghodsiyahoo.com
0000-0002-0155-8925

دکتر اسدالله نقدی

استادگروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~a.naghdi
naghdi219yahoo.com
0000-0002-6403-6948

کارشناس نشریه

دکتر خلیل الله بیک محمدی

باستان شناسی دکتری تخصصی باستان شناسی

csrbasu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکترآذر سرمدی جو

زبان‌های باستانی دکتری زبان‌های باستانی، کارشناس بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان

azarsarmadiygmail.com