تبیین جامعه‌شناختی تأثیر تبلیغات سایت‌های اینترنتی بر رفتار اقتصادی کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترى جامعه‌شناسى، دانشگاه‌آزاد اسلامى، واحد زنجان، گروه علوم اجتماعى، زنجان، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسى، دانشگاه‌تهران، دانشکده‌ی علوم اجتماعى، گروه جامعه‌شناسى، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در این مقاله به تبیین جامعه‌شناختی تأثیر اقناع تبلیغات سایت‌های اینترنتی بر رفتار اقتصادی کاربران زنجانی پرداخته می‌شود. از این‌رو برمبنای نظریه‌ی زمینه‌اى مایرز و آویسون، نظریه‌ی سرمایه‌ی ارتباطى جیمز کلمن، و نظریه‌ی تکمله پُل لازارسفلد و رابرت مرتن، مسیرِ فرضیه‌های پژوهش مَدنظر قرار می‌گیرند. بنابراین با تکیه بر نظرسنجی و مراجعه به کاربران تبلیغات سایت‌های اینترنتی در بین 368 نفر از کاربران زنجانی با استعانت از قواعد تعیین حجم نمونه به‌عنوان نمونه‌ی آماری و براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و سهمیه‌ای، به‌طور تصادفی از بین مناطق مسکونی شهر زنجان انتخاب گردیدند. متعاقباً با استفاده از پرسشنامه‌ی هدایت شده، داده‌های مورد نیاز جمع‌آورى و به‌کمک مجموعه‌ی آمارى براى علوم اجتماعى (SPSS) پردازش شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با تأثیِر بهم پیوسته‌ی متغیرهاى تأثیرگذار، مقدار 59% تغییر در میزان رفتار اقتصادی (y) قابل تبیین است. بعبارتی با توجه به تجربه‌ی پیشین کاربران از سایت‌های اینترنتی و میزان جاذب بودن سایت‌های اینترنتی، با تکیه بر اعتماد بالا به سایت‌های اینترنتی و نیز میزان رضایتِ کاربران از منبع سایت‌های اینترنتی برمبناى ارتقاء اقناع سایت‌های اینترنتی، هرقدر کاربران پسرِ غیرشاغل با حجم پائین اعضاء خانواده، از میزان تمایل بالائى در استفاده از سایت‌های اینترنتی برخوردار باشند، آنگاه میزان رفتار اقتصادی کاربران در فضاى تبلیغاتِ سایت‌های اینترنتی بیشتر مى‌گردد. اما نکته‌ی حائز اهمیت در تبیین مسئله‌ی آسیب‌شناختی فرهنگی و اقتصادی اقناع‌ تبلیغات سایت‌های اینترنتی، این است که با ظهور هویت‌های مقاوم درقالب شبکه‌‌هاى اجتماعی موجود در در جامعه‌ی شبکه‌اى، این هویت‌های جدید در سه حوزه یعنی آسیب‌شناسی هویتِ ‌مشروعیت ‌بخش، آسیب ‌شناسی هویتِ ‌مقاومت، و آسیب­‌شناسی هویتِ ‌برنامه‌دار،  با آسیب‌های جدی فرهنگی و اقتصادی روبرو مى‌شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Sociological of Effect Advertising in Internet Sites on User’s Economical Behavior, Among Citizens of the City of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Zabih Allah Sadafi 1
  • Ali Reza Mohseni Tabrizi 2
چکیده [English]

In this paper Describes the to Sociological Explaining of Effect Advertise Persuasion in Internet Sites on User’s Economical Behavior, Between Citizens of the City of Zanjan. Therefore, based on the Theory of the M.D. Myers & D.E. Avison, Theory of the J. Coleman, Theory of the P. Lazarsfeld & R. Merton, the Research Hypotheses Path is Considered. It is therefore based on Surveys and Referring to User’s of Internet Sites Advertise the Among 368 People of Citizens of the City of Zanjan, with the Help of a Statistical Sample to Determine Sample Size Rules Selected Randomly of an Audience Statistical Sampling, and based on the Method Multi-Stage Cluster Sampling, and Quota. Subsequently Conducted by Using a Questionnaire Was Conducted, the Required Data were Collected and Analyzed Using has been Processed, With the Help of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The Results Indicate that the Effect of continuous Variables Together, the 59 % change in the Economical Behavior (y) is Explainable. In other words, According to an User’s Previous Experience of Internet Sites and Rate of Absorption of Internet Sites, with an Emphasis on High Trust to Internet Sites and an User’s Satisfaction of the source of Internet Sites, based on promoting Media Advertising Persuasion. no matter how Male User’s of Unemployed with low the Volume Members, have a high level of Interest in the use of Internet Sites, then the User’s Economical Behavior is Increasing Space of Internet Sites Advertise. But the Important Point to Explanation the Problem of Economical & Cultural Pathology in Persuasion of Internet Sites Advertise, is that with the Emergence of Resistant Identities, form Social Networks in the Network Society, these New Identities in the three Field of Pathology Legitimize Identity, Pathology Resistance Identity, and Pathology planning Identity, Face with Cultural Serious Injuries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economical Behavior
  • Internet Sites
  • Advertising Persuasion of Internet Sites
  • Economical& Cultural Pathology