طراحی الگوی مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران آموزش عالی ( نمونه مو ردی دانشگاه‌های دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22084/CSR.2021.12612.1245

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایستگی‌های مدیران دانشگاه‌های دولتی ایران تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. به‌منظور تحقق این هدف از روش ترکیبی استفاده شد. جهت شناسایی ابعاد و مولفه‌های شایستگی مدیران، روش دلفی بکار گرفته شد(روش کیفی) و برای روایی و اعتبار مدل از روش پیمایشی استفاده گردید(روش کمی). در مرحله کیفی جامعۀ آماری پژوهش، اساتید و خبرگان بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی 40 نفر انتخاب شدند که تنها 34 پرسشنامه جمع‌آوری گردید، اما در مرحله کمی از مجموع 14 دانشگاه دولتی، 247 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و داده‌های ثانویه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL اجرا شد. در نهایت براساس نتاج دلفی در مدل شایستگی‌های مدیریت دانشگاه های دولتی ارائه شده شایستگی های عمومی دارای بیشترین اهمیت می‌باشند، شایستگی عمومی شامل ابعاد اجرایی، نوآوری و ادارکی می‌شود در این بین شایستگی اجرایی مورد تاکید بیشتری قرار دارد، همچنین تمامی شاخص های مربوط به شایستگی ها و ابعاد آن مورد تایید قرار گرفته اند و مدل آزمون شده پژوهش مورد تایید می‌باشد. در این بین نیمرخ فردی مدیریت در دانشگاه بعد آموزش مدیریت دانشگاه علی رغم تایید اهمیت آن از تاثیرکمتری نسبت به سایر شاخص ها در مدل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an appropriate model for identifying the competencies of higher education managers (public university rejection sample)

نویسندگان [English]

  • kamran farzad seyar 1
  • seyed mehdi alvani 2
  • hamid zare 2
چکیده [English]

Design a suitable model for icentifying competencies of managers tnstitutions the state high education iikjjjhjjhhjhjhhkhhjhjhkjkhjukhjhjhhmnfkdfdjhFDkfhghfkdjfhjdkfhfjhkfjhfhsjdfhdjdksfjksfhskdjfhdfhsd,jjlkjyuukyuyyyyuhjhjhyttrewewqqasaasaadsasszssdffcfgjhgdffgghgghhhuuytyrftjuuyuyyuyuuyyuyukykuiifzczcccxczxcxcxzcxddjfdfsmcnscnsjcnjcnzmxcnmxcnxmcnxcnz,nczxmcnzxc,nzcjnzcndbdfsdfdfdfdfdfdfsdsdzccxcxcxcxvffbvfghfghgfgddffsdsdasdasdsadsadasasasasasasdsasda mdsd sdsadasd asdas dsafdsf dfg fdgdfg fgdfg dg dfgdg dfg dfg dgd fgd fsf dgdr gf hfth gyj hgjh kjgj gj ghj ggh fghf gd gdf sf se esd aew awe waq eww ee rg r tt t hth fttrdr rsf ssf sfdfgf gfgh fh gfhf hf ht gd gg ty y y y td tr fse d a as s wewa e frt t gth hf tht yt tyu tyu yfdsfsdfsdf dsf ddf f dsf sdfsdfsdf dsfsdf sdfsd fsdfs efsf sfs fdsf dsfd seadawsdasd ds dd sd sfsd fdgf dfgdf g dd ff s dfsfs ddfsd sd sds ds fsd fsf d f frt rt grg dg dtrg rt rt rt trre tr e re rw re rwr w ewr r e re wr e wee re rer et r rt rt rt trer r r e r eer t y y hfh f f gfg fg dg g dd d f s f s s sf sese sefsdfs dsdf sds fd s s dsdf s ss f df dg drg tf tf f tf gdfd g rg fd fg gd gd df dd f rdrg rgd d f se s rer er er tere rer tretertg ffg g dd f dfs ds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Competency model
  • Iranian public universities
  • Delphi method