شناخت رابطه بین درک عدالت سازمانی و اخلاق کاری مورد مطالعه: کارکنان سیمان استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعی، مطالعه اخلاق کاری در سازمان‌ها است. هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه درک عدالت سازمانی و اخلاق کاری کارکنان سیمان ایلام است. جامعه آماری کارکنان کارخانه سیمان ایلام در سال 1396 با تعداد 710 نفر است. تعداد 249 نفر براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای گزینش شدند. این مطالعه به روش پیمایشی انجام گرفت و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و اخلاق کاری پتی گرگوری (1992) بهره گرفته شده است. در تجزیه تحلیل داده‌ها برای بررسی رابطه‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و ضریب کاپا برای پیش‌بینی از ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین درک عدالت سازمانی و اخلاق کاری در حالت کلی رابطه معنی‌داری است. در میان ابعاد عدالت سازمانی، شاخص عدالت توزیعی با دلبستگی به کار (24/0)، عدالت توزیعی با روابط سالم در کار (16/0)، عدالت تعاملی با دلبستگی به کار (21/0)، عدالت تعاملی با روح جمعی و مشارکت در کار (134/0)، عدالت تعاملی و روابط سالم در کار رابطه دارد (16/0). همچنین سنوات خدمت، وضعیت استخدامی و تحصیلات در تبیین و پیش‌بینی شاخص‌های اخلاق کاری مؤثر می‌باشند. براساس نتایج حاصل می‌توان استنباط کرد که وجود عدالت سازمانی و رعایت آن در سطح سازمان، منجر به تقویت مواردی همچون علاقه و وابستگی به کار، پشتکار و جدیت در کار، تقویت روحیه جمعی و مشارکتی در کار و در نهایت افزایش روابط سالم و انسانی در محیط کار و سازمان می‌شود و این وضعیت کارائی و بهره‌وری سازمانی را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the Relationship between Understanding Organizational Justice and Work Ethic Case study: Cement workers in Ilam province

نویسندگان [English]

  • ahmad karvan 1
  • Ali Moradi 2
1 Islamic Azad University, Islamic Azad University, Islamic Azad University, Islamic Azad University, Islamabad, Iran
چکیده [English]

One of the issues studied by social scientists is the study of work ethic in organizations. The purpose of this research is to understand the relationship between organizational justice and work ethics of Ilam cement workers. The statistical population of the staff of the Ilam Cement Factory in 2017 is 710 people. A total of 249 people were selected based on the Cochran sampling formula and selected by stratified random sampling. In analyzing the data, Pearson correlation coefficient and Kappa coefficient were used to predict and analyze the multiplicity regression coefficient. The results show that there is a significant relationship between the perception of organizational justice and work ethics in general terms based on nonparametric tests. Among the dimensions of organizational justice, distributive justice index with attachment to work (0.24), distributive justice with healthy relationships in work (0.16), interpersonal justice with attachment to work (0.21), interpersonal justice with collective spirit and Participation in work (0.184), interactive justice and healthy relationships in work (0.16). Among the independent variables, years of service, employment status and education are effective in defining and predicting work ethics indices. Based on the results, it can be concluded that the existence of organizational justice and its observance at the organization level has led to the strengthening of such things as interest and dependence on work, perseverance and seriousness in work, strengthening of collective and participatory spirit in work, and ultimately enhancement of health and human relationships in The work environment is organized and this will bring about the efficiency and organizational efficiency.
                                                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • work ethic
  • justice
  • conscience
امیرکافی، مهدی و عبدی­پور، مظفر (1395). «بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی: با تأکید بر نقش میانجی متغیرهای هویت اجتماعی و اعتماد سازمانی»، پژوهشهای جامعه شناسی معاصر، 5(9): 91-124.
اعتباریان، اکبر و احمدی پناه مهرآبادی، آمنه (1389). «رابطه بین ادراک عدالت سازمانی و وجدان کاری»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد، 4(2): 23-41.
براتی احمدآبادی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا و نوری، ابوالقاسم (1389). «رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4(13): 65-81.
بهزادی، حسن؛ موسوی، مریم و سنجی، مجیده (1390). «بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی»، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18(3): 407-426.
جعفری، اصغر و جعفری، اکبر (1390). «رابطه بین عوامل شخصیتی و وجدان کاری در میان کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر»، فصلنامه علوم رفتاری، 3(8)، 26-37.
حسن­زاده ثمرین، تورج؛ گورابی، احمد و نیکرو، حسن (1394). «بررسی و تبیین تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(4): 1223-1243.
حسین­زاده، علی و ناصری، محسن (1386). «عدالت سازمانی»، مجله تدبیر، 18(190): 18-23.
دوچ، مورتون؛ کراوس، روبرت (1920). نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی، ترجمه: کتبی، مرتضی (1374). انتشارات دانشگاه تهران.
ریتزر، جورج (1983). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی. چاپ پنجم. سال 1380.
ساروخانی، باقر و طالبیان، امیر (1381). «وجدان کاری و عوامل مؤثر بر آن»، مجله جامعه‌شناسی ایران، 4(4): 162-188.
سید جوادین، سید رضا؛ فراحی، محمدمهدی و طاهری عطار، غزاله (1387). «شناخت تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی»، نشریه مدیریت بازرگانی، 1: 55-70.
شاه حیدری­پور، رضوان و کمالیان، امین‌رضا (1391). «بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی»، مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی»، 10(1): 175-201.
علی مردانی، قادر (1394). مروری بر نظریه‌های انگیزش، تبریز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی.
قلاوندی، حسن و علی­زاده، معصومه (1393). «تحلیل همبستگی بین ویژگی‌های رهبری، ادارک عدالت سازمانی و وجدان کاری»، فرایند مدیریت توسعه، 27(3): 3-20.
کاویان، بهنام (2006). «بررسی اخلاق کار در بخش خصوصی و دولتی»، ماهنامه تدبیر، 16(165): 45-50.
لیاقتدار، محمدجواد؛ نصرآبادی، حسنعلی؛ سمیعی، فاطمه و هاشمی، وجیهه (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر وجدان کاری»، جامعه‌شناسی کاربردی، 22(41): 27-40.
مشرف جوادی، محمدحسین و ابوطالبی، محمدحسین (1389). «بررسی شاخص‌های عدالت سازمانی در نهج‌البلاغه»، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، 1: 11-36.
مصطفی­نژاد، حسن (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر تعهد شغلی کارکنان فاتب»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 72: 252-238.
معیدفر، سعید (1377). «اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 6(23): 321-341.
وین ک، هوی و سیسل ج؛ میسکل (1938). مدیریت آموزشی (نظریه، تحقیق و کاربرد)، ترجمه: نادر سلیمانی، محمود صفری، سید مرتضی نظری (1394). تهران: انتشارات سمت.
Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In Advances in experimental social psychology (Vol. 2, pp. 267-299). Academic Press.
Greenberg, J. (1990c). Looking fair vs. being fair. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds, Research in Organizational Behavior Greenwich), CT: JAI Press.
Komari, N., & Djafar, F. (2013). Work ethics, work satisfaction and organizational commitment at the Sharia Bank, Indonesia. International Business Research, Vol. 6, No, 12, 107-121.
Linz, D., Wirth, K., Ukena, C., Mahfoud, F., Pöss, J., Linz, B. & Neuberger, H. R. (2013). Renal denervation suppresses ventricular arrhythmias during acute ventricular ischemia in pigs. Heart rhythm, Vol. 10, No. 10, 1525-1530.
McAuley, J. D. (1966). “Social Responsibility: A Modern Need of The Social Studies”. Journal of Education. Vol. 43, No. 4, 223-227.
Meriac, J. P., Slifka, J. S., & LaBat, L. R. (2015). Work ethic and grit: An examination of empirical redundancy. Personality and Individual Differences, Vol. 86, 401-405.
Mucahit, C.; Sariturk, M. (2012). Organization Justice and Motivation Relationship in The Istambul Ticaret University Of Adiyaman.
Petty, C. G. and Roger, B. H. (2005). Work Ethic Characteristics: Perceived Work Ethics of Supervisors and Workers, Journal of STEM Teacher Education: Vol. 42: No. 2, 5-20.
Shahrul, N. and Salahudin, B. (2015). “The Effect Of Eslamic Work Ethics On Organization Commitment”, Procedia Economic And Finance, No. 35, 582-590.
Wentzel, K. R. (1991). “Social Competence at School: Relationn between Social Responsibility and Academic Achievement”. Reviewed Educational Research, Vol. 61, 1-24.