خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی جانبازان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی نحوه‌ی خدمات­رسانی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی جانبازان در استان کرمانشاه می­پردازد. مبانی نظری آن مبتنی بر ادبیات کیفیت زندگی است. روش پژوهش پیمایشی و تکنیک گردآوری داده، پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری شامل جانبازان بالای 25 درصد استان کرمانشاه است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و تعداد 368 نفر انتخاب شده است. نتایج نشان می­دهد: خدمات­رسانی در حوزه­های ورزشی، فرهنگی، فراغت و فضای شهری نامناسب است. درصورتی­که در حوزه­های رفاهی به نسبت بهتر است. کیفیت زندگی در وضعیت مناسبی نیست. خدمات­رسانی ورزشی، فرهنگی با کیفیت زندگی رابطه‌ی مستقیم و مثبتی دارد. خدمات رفاهی تأثیری بر کیفیت زندگی ندارند. خدمات­رسانی در خانواده با کیفیت زندگی رابطه‌ی مستقیم و مثبتی دارد. نحوه‌ی گذران اوقات فراغت با کیفیت زندگی رابطه‌ی مستقیم و مثبت دارد. مناسب­سازی فضای شهری بر کیفیت زندگی تأثیر مستقیم و مثبت دارد. متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی به ترتیب اولویت عبارتند از خدمت­رسانی در خانواده، نحوه‌ی گذران اوقات فراغت، مناسب­سازی فضای شهری، خدمات‌رسانی فرهنگی و خدمات­رسانی ورزشی. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود خدمات­رسانی و بالا رفتن کیفیت زندگی در هر حوزه مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Directory Services to Veterans and their quality life (Case study: Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • siyavash gholipour 1
  • aliasghar nazari 2
  • mohsen gholipoor 3
2 sociology. tehran university
3 anthropology, tehran university
چکیده [English]

Directory Services to Veterans and their quality life
(Case study: Kermanshah)

Summary
This paper scrutinizes how to serve veteransin Kermanshah and its impact on quality of life between them. The approach is based on quality of life literature. The method of research is survey and questioner technique was used to gathering data. The study population includes veterans above 25 percent. The study sample selected through interval sampling, consist of 368 respondents. The finding shows that: The sport, culture leisure and urban services are not acceptable but welfare and insurance services have a better level. The quality of life is low. There is relationship between sport, culture leisure and urban spaces services and quality of life. There is relationship between family services and the quality of life. There is not relationship between welfare and insurance services and the quality of life. Factors affecting quality of life are family services, leisure time, appropriate urban space, cultural and sporting services. Some suggestions were presented for improvement of serving and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • veterans
  • urban space
  • leisure
  • serving
اصغری، فرهاد؛ صیادی؛ علی؛ سعادت، سجاد و رشیدی، عزت‌السادات (1394). «اولویت‌بندی نیازهای جانبازان کمتر از ۲۵ درصد استان گیلان از دید خود و همسرانشان»، طب جانباز، 7(3): ۱۳۳-۱۳۸.
آقاملایی، تیمور (1384). اصول و کلیات خدمات بهداشتی، تهران: انتشارات اندیشه­ی رفیع، ۱۳۸۴.
بهادری، محمدکریم، زابلی، روح‌الله و قنبری، عباس (1392). «بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه­ی خدمات درمانی نیروهای مسلح شهر همدان از منظر جانبازان»، طب جانباز، 6(21): ۴۴-۵۰.
پردار، چیان و رضاخانی، سیمین‌دخت (1396). «اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر خودکارآمدی و امیدواری همسران جانبازان»، طب جانباز، 10(1): ۴۱-۴۵.
حسینی فرهنگی، سارا السادات؛ فریبرز، درتاج؛ طالبی، مهدی و قائمی، فاطمه (1388). «رضایت‌سنجی جانبازان از خدمات بیمه­ی تکمیلی و رابطه­ی آن با نوع و درصد جانبازی»، طب جانباز، شماره‌ی ۴: ۱۴-۲۱.
ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1385). «درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی»، فصلنامه‌ی مددکاری اجتماعی، 5(4)، ۴۳-۵۷.
علیخان گرگانی، روح‌الله (1392). «مطالعه یکپارچگی نظام مدیریت شهری تهران»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 13، صص ۲۹-۳۷.
کرلینجر، فرد (1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه‌ی نجفی زند و شریفی، تهران: انتشارات آوای نور، جلد دوم.
کارگروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، 1993.
ماندنی، بتول؛ حسینی، سید علی؛ سعادت، مهرناز و فرهبد، مژگان (1394). «تأثیر برنامه‌ی ورزشی گروهی بر کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه»، طب جانباز، 7(2): ۹۱-۹۸.
میرغفوری، سید حبیب‌الله؛ رودپشتی، میثم و ملکشاهی، فاطمه (1391). «رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه‌های توسعه خدمات جدید»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت، شماره 68: ۸۵-۱۰۸.
Bowling, A. (2003). Current State of the Art in Quality of Life Measurment, In: Quality of Life, BMJ Books, London.
Ejik, N. V. and Joost, P. (2011). “Universal Service and Disabled People”, Telecommunications Policy, Vol. 36: 85-158.
Finkenflugel, H. (2009). Prospects For Community-Based Rehabilitation in The New Millennium, In: Quality of Life and The Millennium Challenge, Springer.
Guggnumoss, H.; Bloomflid, H. and Brenner, F. U. (1995). Quality of life and health: Concepts, Methods and applications. Wien: Blackwell wissenschaft.
Keyes, S. E.; Sarah, H. W. and Kevin, B. (2015). “Empowerment Trough Care: Using Dialogue Between the Social Model of Disability and an Ethic of Care to Redraw Boundaries of Independence and Partnership Between Disabled People and Services”,In European Journal of Disability Research, Vol. 9: 236-248.
Michalski, J. H. (2002). Quality of Life in Canada: A Citizens’ Report Card, Canadian Policy Research Networks Inc., Ottawa.
Nemeth, J. and Schmidt, S. (2011). Publicy Accessible Space and Quality of LIife, In: Quality of Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management,Springer.
Philips, D. (2006). Quality of Life, Routledge, USA and Canada.
Inoguchi, T. and Fujii, F. (2013). The Quality of Life in Asia, A Comparison of the Quality of Life in Asia, Springer, New York.