زنان و مهاجرت به شهر همدان، تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی

2 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زنان در فرایند مهاجرت یک عامل تعیین‌کننده محسوب می‌شوند که می‌توانند در تمامی مراحل مهاجرت نقش تأثیرگذاری را ایفا نمایند. امروزه، زنان به‌عنوان کارگزاران مستقل، حامیان و برنامه‎ریزان خانواده مهاجرت می‎کنند. این تحقیق به بررسی نقش زنان در فرایند مهاجرت به شهر همدان و عوامل مؤثر بر آن می‎پردازد. روش تحقیق این مطالعه از نوع پیمایش می‌باشد و داده‌های بررسی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با افراد نمونه گردآوری‌شده است. شیوه نمونه‌گیری این مطالعه، نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی سیستماتیک می‌باشد. بررسی روابط دو متغیری و آزمون فرضیات تحقیق نیز نشان داد که از مجموع 5 فرضیه مطرح شده تنها یک فرضیه ردّ شد. علاوه بر این، نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد چهار متغیر تحصیلات زنان، سن هنگام مهاجرت، میزان استقلال زنان قبل از مهاجرت و سال ورود به شهر همدان از سطح معناداری لازم برخوردار بوده و در مدل باقی ماندند. این چهار متغیر حدود 32 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند. داده‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که به تدریج ساختار تصمیم‌گیری درباره مهاجرت از مردان به زنان تسری پیدا کرده است و در نتیجه زنان با گذشت زمان و افزایش منزلت اجتماعی خود، نقش مهم‌تری را در این فرآیند به عهده دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants in the women’s migration to Hamedan

نویسندگان [English]

  • nasibe esmaeli 1
  • Hossein Mahmoudian 2
چکیده [English]

The women play an effective role in the whole levels of the migration process. Nowadays, women participate in the migration process independently, as a family scheduling and supporting part. This paper verifies the women’s role and the determining factors in the family migrations to Hamedan city. The research method in this study has been developed utilizing the calibration strategy and the data evaluation based on questionnaire and interview with sample persons. The sampling framework in this research has been implemented using random systematic clustering. The verification of the two-variable tests illustrated that among all selected five assumptions only one of those was omitted. Furthermore, the results of Logestic regression analysis demonstrated that women’s educations, the age during the migration, the women’s dependency levels before the migration and the year in which the migration occurs are four effective assumptions which remain in the model. These four variables describe about 32% variance related to dependent variable. Finally, the results demonstrated that the women are more effective in the migration decision making compared to men. As a result, with the increase in the social position of women, the women’s role in the migration process is amplified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • women' role
  • independency of the women
  • power structure
  • logestic regression
اسمعیلی، نصیبه (1388)، بررسی نقش زنان در جریان تصمیم‌گیری مهاجرت‌های خانوادگی به شهر همدان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
جعفری، نرگس (1388)، بررسی روند تحولات مهاجرت زنان و شناخت عوامل مؤثر بر آن. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
حسن‌پور فرد، علی (1389)، گرایش به مهاجرت و جنسیت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
صادقی، رسول و ولدوند، لیلا (1394)، «جنسیت و مهاجرت: تحلیل تفاوت‌های جنسیتی در مهاجرت‌های داخلی در ایران». دوفصلنامه پژوهش‏های جامعه‏شناسی معاصر، 4(7): 73-76.
مشفق، محمود و خزایی، معصومه (1394)، «تحلیلی بر ویژگی و تعیین‌کننده‌های مهاجرت مستقل زنان در ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 17(67): 119-121.
Assar, H. H. (1993), Family migration in Iran: The role of women and kinship ties, 1976-1986, PhD Thesis in Southern Illinois University at Carbondale.
Boyd, M. and Grieco, E. (2003), Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory, Migration Information Source.
Castles, S. and Miller, M. (2003), The Age of Migration, 3nd edition, MacMillan, London.
Chant, S. (1998), “Households, gender and rural-urban migration: reflections on linkages and considerations for policy”. Environment and Urbanization, Vol. 10, No. 1: 28-48.
Chant, S. and Radcliffe, S. A. (1992), Migration and Development: the Importance of Gender, In S. Chant (Eds). Gender and Migration in Developing Countries, London: Belhaven Press.
Charalampopoulou, D. (2004), “Gender and migration in. Greece: the position and status of Albanian women migrants in Patras”, Finisterra, 39(77): 77-104.
Chattopadhyay, A. (2000), “Gender Differences in Socioeconomic Returns to Family Migration in Malaysia: The Role of Family Decision Making Versus Labor Market Stratification”, Gender Issues, 29-48.
De Jong, G. F. (2000), “Expectations, gender, and norms in migration decision-making”, Population Studies, 54: 307-319.
Donato, K. M.; Gabaccia, D.; Holdaway, J.; Manalansan, M. and Pessar, P. R. (2006), “A Glass Half Full? Gender in Migration Studies”, International Migration Review, Vol. 40(1): 3-26.
Eisikovits, R. A. and Schechter, H. (2007), “Social and Academic Adaptation Styles of Female Students who immigrated Alone from the Former Soviet Union to Israel”, International Migration, Vol. 45(2): 97-118.
Hiller, H. H., and McCaig, K. S. (2007). “Reassessing the role of partnered women in migration decision-making and migration outcomes”, Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 24(3): 457-472.
IOM (2003), Gender and Migration in Asia: Overview and Annotated Bibliography, Brighton: Institute of Development Studies.
Parrado, E. A. and Flippen, C. A. (2005), “Migration and Gender among Mexican Women”, AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW, VOL. 70: 606-632.
Riley, N. E. and Gardner, R. W. (1993), Migration Decisions: The Role of Gender. In Internal Migration of Women in Developing Countries, Pp 195-206, United Nations.
Riley, N. E. (1999), “Challenging Demography: Contributions from Feminist Theory”, Sociological Forum, 14(3): 369-397.
Rodenburg, J. (1993), Emancipation or Subordination? Consequences of Female Migration for Migrants and their Family, In Expert Meeting on the Feminization of Internal Migration, United Nations, New York.
Velayati, M. (2003), Female rural-urban migration of Azari women in Iran: The case study of Tabriz, PhD Thesis in University of York.