مطالعه گونه‌شناسی و شیوع‌شناسی رفتارهای وندالیستی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه‌ی یک همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه گونه‌شناسی (Typology) و شیوع‌شناسی (Prevalence) رفتارهای وندالیستی دانش‌آموزان دوره متوسط ناحیه یک همدان می‌باشد. تحقیق حاضر بر اساس روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه، دانش‌آموزان دختر و پسری هستند که در دبیرستان‌های ناحیه یک آموزش و پرورش همدان مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه برابر با 400 نفر بوده که از میان 8500 نفـر دانش‌آموز دخـتر و 6500 نفر دانش‌آموز پسـر در رشته­های نظری، فنی حرفه‌ای و کار و دانش انتخاب شده‌اند. شیوه نمونه‌گیری تصادفی بوده و پرسشنامه‌ها هم به صورت تصادفی در بین دانش‌آموزان توزیع‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان گفت که تمامی متغیرهای مستقل اعم از کنترل غیررسمی، تعلق اجتماعی، ناکامی اجتماعی، کنترل غیررسمی، احساس محرومیت نسبی و سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته تحقیق، یعنی وندالیسم تأثیرگذار بوده و آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده‌اند. همچنین بررسی رابطه تک­تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داد که متغیرهای سرکوب اجتماعی، تعلق اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و ناکامی اجتماعی دارای رابطه معناداری با متغیر رفتارهای وندالیستی هستند و متغیرهای کنترل غیررسمی و سرمایه اجتماعی نیز رابطه معناداری با رفتارهای وندالیستی نداشتند. در این میان قوی­ترین همبستگی، متعلق به رابطه بین متغیرهای ناکامی اجتماعی و رفتارهای وندالیستی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Typology and Prevalence of vandalism (Case Study: High school students in the first district of Hamadan)

نویسندگان [English]

  • amir kordkarimi 1
  • ali roshanaei 2
چکیده [English]

The research aims to study the typology and prevalence of Vandalistic behavior among secondary school students in the city of Hamadan. This study is done based on a survey and by using questionnaires. Respondents to the questionnaire are boys and girls who are studying in high schools in district one. Sample size is 400 students that are selected from 8500 female and 6500 male students in the fields of theoretical, technical, professional, working and knowledge. Sampling method was random and the questionnaires were randomly distributed. As the results show, all of the independent variables including informal control, social failure, social belonging, sense of relative deprivation and social capital effect the dependent variable, vandalism, directly and indirectly. In addition, the studies of relationship of each dependent with independent variables show that social oppression, social belonging, sense of relative deprivation and social failure have a meaningful relationship with vandalism behavior. Meanwhile, the strongest correlation is between social failure and vandalism behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism behavior
  • social capital
  • Social failure
  • social belonging
  • sense of relative deprivation
احمدی، حبیب‌الله (1384)، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
اشرف، احمد (1354)، مسائل انسانی و آسیب‌های اجتماعی، مجموعه گفتارهای درسی، آموزشگاه‌های خدمات اجتماعی.
آریان پور، امیر حسین (1336)، فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان، تهران: انتشارات ابن سینا.
تنهایی، حسین ابوالحسن (1379)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، تهران: انتشارات پیام نور.
توسلی، غلام­عباس (1382)، مشارکت اجتماعی در شرایط آنومیک، رابطه آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ.
ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم.
ستوده، هدایت‌الله (1382)، آسیب‌های اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور.
سلیمی، علی و داوری، محمد (1380)، جامعه‌شناسی کجروی، زیر نظر غلامعلی اورعی، انتشارات پژوهشکده، حوزه و دانشگاه.
فرجاد، محمدحسین (1382)، آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات، انتشارات بدر.
کرایب، یان (1378)، نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آگه.
کرباسی، منیژه (1374)، بررسی مشکلات و راه‌حل‌های رفتاری دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر همدان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
گروتزر، چارلز (1378)، جامعه‌شناسی مرتن، ترجمه زهره کسایی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
محسنی تبریزی، علی‌رضا (1379)، مبانی نظری و تجربی وندالیسم؛ مروری بر یافته‌های یک تحقیق، نامه علوم اجتماعی، شماره 16: 227-193.
محسنی تبریزی، علی‌رضا (1383)، وندالیسم، مبانی روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی کژرفتاری اجتماعی، تهران: نشر نی.
محمدی بلبان‌آباد، اسعد (1384)، سنجش میزان وندالیسم در بررسی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهر سنندج در سال تحصیلی 84-83، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
میرفردی، اصغر (1391)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره 3.
نادری، آرزو (1389)، مطالعه علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، استاد راهنما دکتر اسدالله نقدی.
Bodin, P.; Hear, S. and Robed, L. (2004), Hooliganism: on social a nomine and defer minis.
Menakr, L (1994), “Factors affecting school vandalism and violence”, Journal of national organization on legal problems of educational, Vol. 37, No. 5: 17-19
Mayer, R. (1987), “A search for the elusive setting events of school vandalism”, Journal of educational and treatment of children, Vol. 10, No. 3: 259-270
Moser, G (1988), “Vandalism in urban public telephones”. Journal of environmental social psychology, 8(45), 80-91