عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی بین دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم می‌پردازد. این پژوهش از روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نمونه­گیری به روش خوشه‌ای انجام شده است. پس از طراحی پرسشنامه پایایی آن با آزمون کرونباخ سنجیده شد، (949/0) که از پایایی خوبی برخوردار بود. اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارتباط بین متغیرها با استفاده از ضرایب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و آزمون T دو گروه مستقل و برای توصیف داده‌ها در هر شاخص از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که بیشترین سهم نسبی در به وجود آمدن طلاق عاطفی با مقدار 854/0 از آن متغیر تفاوت انتظارات و کمترین سهم نسبی با مقدار 059/0 مربوط به متغیر تفاوت مذهبی است. میانگین طلاق عاطفی در بین زنان شاغل و خانه‌دار با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد. بین طلاق عاطفی و سطح درآمد رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effective social-economic factors of emotional divorce between two groups of housewives and working women of Qom County

نویسندگان [English]

  • Majid kafashi 1
  • somaye sarabadani 2
چکیده [English]

Abstract
This paper is a comparison study of effective social-economic factors of emotional divorce between two groups of housewives and working women of Qom County. This is a survey research which is conducted by using questionnaires. The sampling was done by using clustering method. The questionnaire reliability was assessed after designing using Cronbach test (0.949) which was good. The findings were analyzed by SPSS software. The relationship between variables was used for correlation coefficient, multiple regression and t-test of two independent groups and central tendency and dispersion indicator were used to describe the data of each indicator. The results of multivariable regression show that the highest relative share in the development of emotional divorce is 0.854 and it belongs to religious difference variable. There is no significant difference of average of emotional divorce between housewives and working women. There was no significant difference betweenemotional divorce and income level.
Keywords: Emotional Divorce, Sexual satisfaction, Housewives and Working Women

کلیدواژه‌ها [English]

  • "emotional divorce"
  • " sexual satisfaction"
  • " housewives and employed women"
  • " social capital"
  • " job exhibition"
آقاجانی، حسین (1387)، جامعه­شناسی همسرگزینی ازدواج و طلاق، تهران: نشر علم، چاپ اول.

آزاد ارمکی، تقی (1386)، جامعه­شناسی خانواده ایرانی، تهران: انتشارات سمت.

استرنبرگ و بارنس (1988)، به نقل از اولسن و دفراین، 2006.

استونز، راب (1388)، متفکران بزرگ جامعه­شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، ویراست ششم.

اسکیدمور، ویلیام (1372)، تفکر نظری در جامعه­شناسی، ترجمه: علی­محمد حاضری و دیگران، تهران: نشر سفیر.

اعزازی، شهلا (1387)، جامعه­شناسی خانواد، تهران: نشر روشنگران مطالعات زنان.

افروز، غلامعلی (1389)، روان­شناسی رابطه‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

بادران، مهناز؛ باقری، شهلا؛ بانکی­پور فرد، امیرحسین؛ پسندیده، عباس؛ جوکار، محبوبه و همکاران (1386)، اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده، تهران: دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.

باری، آیستو (2006)، والدین و فرزندان در خانواده‌های توخالی، مطالعه موردی بر خانواده‌های انتخاب شده ساکن آدیس آبابا، رساله کارشناسی ارشد.

بخارایی، احمد (1386)، جامعه­شناسی زندگی‌های خاموش در ایران (طلاق عاطفی)، تهران: پژواک جامعه.

ثنایی، باقر(1379)،"مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات بعثت.

جی گود، ویلیام (1352)، "خانواده و جامعه" ترجمه: ویدا ناصحی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

چلبی، مسعود (1378)، "جامعه‌شناسی نظم" تهران: نشر نی، چاپ اول.

حدادی برزکی، میثم (1389)، "بررسی جامعه شناسی طلاق عاطفی (مطالعه با رویکرد بر ساختارگرایی اجتماعی در زنان شهر تهران)".

ریتزر، جورج (1382)، "نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر"ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی، چاپ هفتم.

ساروخانی، باقر (1375)، "مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده"، تهران: نشر سروش.

ساروخانی، باقر (1385)، "روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی اصول و مبانی"، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول، چاپ دوازدهم.

سالک، ناصر، (1385)، "نزدیک، اما خیلی دور (طلاق عاطفی). فصلنامه بهورز.

سگالن، مارتین، (1380)، "جامعه­شناسی تاریخی خانواده"، ترجمه: حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم، 231.

سلطانیان، نرگس (1392)، "بررسی عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در بین مراجعه‌کنندگان به اورژانس اجتماعی شهرستان شیروان چرداول، رساله کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حسین آقاجانی، استاد مشاور: دکتر محمد تقفی.

شکری هولانو، رقیه (1390)، "بررسی علل و عوامل طلاق خاموش (عاطفی) در خانواده و تأثیر بر رفتار اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستان‌های کار و دانش اسلامشهر"، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

شیخاوندی، داور (1389)، "جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران"، تهران: نشر قطره.

شیخی، محمد تقی(1380)، "جامعه‌شناسی زنان و خانواده"، تهران: شرکت سهامی‌انتشار.

قادری نیا، کوهسار (1392)، "بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق و علل آن در شهر تهران.

قهرمانی، زهرا(1389)، "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق سرد در میان پزشکان شهرستان گچساران".

کارلسون، جانا سپری و لنلویس، جودیت (1378)،"خانواده درمانی، تضمین درمان کارآمد"، ترجمه شکوه نوابی نژاد. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

کدیور، پروین، اسلامی، عبدالله و فراهانی، محمد نقی (1383)، بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملکرد خانواده) با سبک‌های مقابله با فشارهای روانی و تفاوت‌های جنسی در دانش­آموزان پیش‌دانشگاهی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. سال سی و چهارم، 2.

محمدی­اصل، عباس (1383)،"جنسیت و دیدگاه‌های نئوفمینیستی، تهران: علم.

مک­کارتی، جین ربنز و روزالیند ادواردز (1390)، "مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده"، ترجمه: محمدمهدی لبیبی، تهران: انتشارات علم.

یزدانی، عباس و همکاران (1392)،"تحیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی (مطالعه موردی شهرکرد)".

Buss, D. M. & Shackelford, T. D. (2005), “How To Save A Marriage: Different Gender Strategies To Save Relationship” , Journal of Personality and Social Psychology , Vol. 72, No. 2.

DavidCollins.(1998),Organizational change: sociological perspectives,pp(19-24), publisher;Routledge.

Fischer, C.Philips, S(1998). Who is alone? In Peplau and perlman(Eds)    Loneliness A Sourcebook of Current theory, research and therapy (PP: 21-30). New york; wiley

Goode, W. J. (1989), The Family.Prentice.Hall of India.

Kenneth, E. & Prather, S. R. (2000), Paradim for affective divorce case management. Advance level family law semiar in Michigan.

Lindsey, E. W.; Colwell, M. G.; Frabutt, G. M. & Mackinnon-Lewis, C. (2006), Family conflict in divorced and non-divorced families: Potential consequences for boys friendship status and friendship quality. Journal of Social and Personal Relationships, 23(1): 45-63.

Long, Lin. &Young , Mark. (2006). Counseling and therapy for couples, CA: Thomson Brooks/ Cole Pub.

Marks. Stephen, R. (1989), ”Toward a systems theory of marital quality”.Journal of marriag and family, 51, pp15-26.

Musai ,Maysams& et al(2011). “The Relationship between Divorce and Economic.

Ritzer, G. & et al. (1979), Sociology.Allyn& Bacon lnc.

Sadock, B. J. MD., Sadock, V. A. & Caplan, M.D. (2003), Synopsis of psychiatry behavioral sciences and clinical psychiatry. 9th edition. John Wyeli and sons, New York

Sayers, S. L. Kohn, C. S. & Fresco, D. M. (2001), Marital Conflict and Depression in The Context of Marital Discord. Cognitive Therapy and Research, 25(6).

Scanzoni, J. & Scanzoni. Letha Dawson (1988), Men, Women and Chang: a sociology of marriage and family.New York: McGraw Hill.

Schramm, D. (2006), ”Individual and Social Costs of Divorce in Divorce in Utah” Journal of Family and Economic Issues, Vol. 27(1).

Siffert, A. & Schwarz, B. (2010). Spouses demand and withdrawal during marital conflict in relation to their subjective well-being. Journal of Social and Personal Relationships. 28(2)262-277.