موانع ادغام اجتماعی نوجوانان افغانستانی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، گروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 استادیار گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

مهاجرت بین­المللی پدیده­ای است کهن که به شکل­‌ها و هدف­های گوناگون انجام گرفته و به دلایل مختلف همچنان ادامه دارد. به­دلیل گستردگی مهاجرت در دنیای امروز، همه جوامع بشری به­نحوی با چالش­های مربوط به مهاجرت روبه­رو هستند، ماهیت مهاجرت اغلب با دشواری­هایی برای مهاجرین همراه است و نوجوانی به­عنوان دوره­ای حساس و دارای مسائل ویژه خود، آن هنگامی‌که با مهاجرت پیوند می­خورد، منجر به مشکلات متنوعی می­شود. بیش از سی سال است که مهاجران افغانستانی در جامعه ایران حضور دارند. در این پژوهش با روش نظریه زمینه­ای با 30 نفر نوجوان افغانستانی مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده­‌ها به روش اشترواس و کوربین به­منظور شناخت موانع ادغام اجتماعی صورت گرفت. مهمترین موانع ورود نوجوانان افغانستانی به جامعه میزبان از نظر خودِ آن‌ها عبارت بودند از نداشتن مهارت‌های اجتماعی در روابط خود، مقاومت خانواده­‌ها در برابر تغییر، تجربه تبعض، توهین، طرد شدن و برچسب­های اجتماعی در جامعه. در نهایت نتایج حاصل نشان داد که این موانع وابسته به شخص نوجوان، خانواده وی، جامعه میزبان، جامعه میهمان و قوانین مهاجراتی است. بر همین اساس به­منظور تسهیل ورود این افراد به جامعه می­توان در هر یک از ابعاد مطرح‌شده، برنامه­ای مناسب تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barriers to social integration of young Afghans in Iran

نویسندگان [English]

  • nahid songori 1
  • hosein fekrazad 2
  • masoumeh maarefvand 2
چکیده [English]

Abstract
Emigration is an old international phenomenal that has been done in different forms, goals, reasons and to be continued.Today due to increasing emigration all human societies are faced to challenge.
Immigration in nature have difficult for immigrants and adolescence. Adolescence is important age because of critical period, those difficulties will become more when it linked migration that can caused variety of problems. Since 30 years ago immigrants from Afghanestan came to Iran.
In this study had interviewed 30 teenagers from Afghanestan by grounded theory.
This study was conducted by grounded theory. Data collected with the use of semi-structured interviewed 30 teenagers from Afghanestan and analysis with Strauss and Corbin method to determined the barriers to social integration.
The most important obstacles of afghanestan teenagers were lack of social skills in their relationship, family resistance to change, experience of discrimination, insult, rejection, social labels.
In result the most important barriers to enter into the host society that show these obstacles had made by teenagers, their family, host community immigrants and refugee law.
It suggested to other researchers to use these our result for making plan in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescence
  • Immigrant
  • Afghanestan
  • Integration
بوالهری، جعفر؛ پالاهنگ، حسن (1379)، بهداشت روانی پناهندگان، مقاله ارائه‌شده در اولین همایش بین‌المللی کودکان و زنان پناهنده جهان، تهران، 4 اسفندماه.

بوالهری، جعفر؛ دادفر، محبوبه (1379)، مشکلات بهداشت روانی زنان و کودکان پناهنده و آواره، مقاله ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی کودکان و زنان پناهنده جهان، تهران، 4 اسفندماه.

جرنی، جی. دی. (1367)، مهاجرت توسعه روستایی، ترجمه فرهاد ماهر، مرکز تحقیقات روستایی.

جمشیدی­ها، غلامرضا و دیگران (1383)، تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23.

جمشیدیها، غلامرضا و علی‌بابای، یحیی (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجرین افغانی با تکیه بر ساکنین شهرک گلشهر مشهد، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.

زنجانی، حبیب‌الله (1376). مهاجرت، تهران، انتشارات سمت.

شهرآرای، مهرناز (1384)، روان‌شناسی رشد نوجوان، تهران: نشر علمی.

صادقی، رسول (1388)، ویژگی­های جمعیتی مهاجران خارجی در ایران در سرشماری 1386، فصلنامه گزیده آماری، سال 20، شماره 1.

ماهنامه مرکز اسلامی انگلیس (2012)، اسلام و زندگی، شماره 80.

محـقق، جواد (1377)، نگـرش نو به پدیده مهاجرت افغانی‌ها در ایران، ماهنامه پیامبر، سال دوم، شماره 8.

ممیکو سایتو (2007). نسل دوم افغانان در کشورهای همجوار: از مهاجر تا هموطن، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، کابل.

Bhugra, D. & Jones, P. (2001), Migration and mental illness. Advances in Psychiatric Treatment, 7, 213-223

Canada Task Force on Mental Health Issuse (1998), After the door has been opened: Mental health Issues affecting immigrants and refugees in Canada. Ottawa Health and Welfare.

Cheung, P. (1995), Acculturation and psychiatric morbidity among Combodian refugees in New Zealand. International Journal of Social Psychiatry,41, 108-119

Harpham, T. (1994), “Urbanization and mental health in developing countries: a research role For social scientists, public health professional and Social Psychiatrists”.

Sherman, S. J., Hamilton, D. L. & Lewis, A.C. (1999), Perceived nativity and the Social identity Value of group membership. In D.Abrams & M. A. Hogg. Social identity & social Cognition. (pp. 80-110). UK: Blackwell

Silvera, E. & Allebech, P. (2001), “Migration, aging and Mental Health: an Ethnographic Study on Perceptions of life Satisfaction, Anxiety and Depression in Older Somali Men in east London”. InternationalJournal of Social Welfare, Vol. 10

Tribe, R. (1999b), Bridging the gap or damming the flow? Using interpreters/ bicultural workers when working with refugee clients, many of whom have been tortured. British Journal of Medical Psychology, 72, 567-576.

World Health Orgnization. (1992), Refugee mental health. WHO, Geneva.