بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی

2 استادیار گـروه جامعه‌شناسی دانشـگاه تـربیت مدرس

چکیده

امروزه، صورت و محتوای جدیدی از روابط خانوادگی بین زوجین پدیدار شده است که تأثیرات انکارناپذیری بر نقش و پایگاه اجتماعی زنان حتی در جوامع در حال گذار به همراه داشت. در تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی زنان در شهر کرمان به آزمون نظریات کارکردگرا (پارسونز) و تضادگرا (کالینز) پرداخته شد. از این رو 300 زن متأهل در شهر کرمان به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. یافته­های این تحقیق نشان دادند منزلت زنان در شهر کرمان به ترتیب متأثر از منابع ارزشمند، موفقیت، قدردانی، انصاف و انسجام اخلاقی است. با توجه به این یافته­ها می­توان نتیجه گرفت منزلت اجتماعی تابع الگوی نظری کشمکش است. به این معنا که دسترسی به منابع ارزشمند امکان ارتقاء منزلت زنان در خانواده را بیش متغیرهای موجود در ارزش­ها و تمایلات نظام شخصیتی توضیح می­دهد. با توجه به نتایج به­دست آمده پیشنهاد می­شود که رسانه­های عمومی از طریق تهیه برنامه­های آموزشی و دانشگاه­ها از طریق ارائه یک واحد درسی تحت عنوان الگوهای جدید ارتباط مؤثر و سبک­های دلبستگی به وضعیت موجود در خانواده یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of effective social Factors on feeling esteem among women in family communications

نویسندگان [English]

  • naema mohammadi 1
  • ali mohammad hazeri 2
چکیده [English]

Abstract:
Now adays, new content and form of family communications between couples have emerged. It also has had undeniable effects on the role and social esteem of women in developing countreies. In this paper, to determine the affecting factors on the social esteem of women in Kerman city, the theories of functionalism (Parsons) and conflict (Collins) were examined. Threr for, 300 married women in Kerman were selected by multistage cluster sampling. The results of this study revealed that the esteem of women in Kerman is related to the access to valuable resources, gratifications, appreciation, moral solaridity and equity.According to these results social esteem of women is depended to the conflict theory pattern. This means that, access to valuable resources is much more important than values and desires in personality system to describe the social esteem of women in family communications. According to results we propose that mass media by provision of training programs and universities by adding a new course under the name of effective communication patterns and styles of couple attachment help to current situation of family.
Key Words: “Family”, “Social esteem” “Valuable resources”,” Personality system”

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Family”
  • “Social esteem” “Valuable resources”
  • ” Personality system”
آزاد ارمکی، تقی (1389)، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: نشر سمت.
برنالدز، جان (1384)، درآمدی بر مطالعات خانواده، مترجم، حسین قاضیان، نشر نی، تهران.
بیلینگتون، روزاموند و دیگران (1380)، فرهنگ و جامعه، (فریبا عزبدفتری)، تهران: قطره.
توسلی، افسانه و سعیدی، وحیده (1390)، تأثیر اشتغال بر ساختار قدرت در خانواده­های شهر ایوانکی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 9، ش 3.
حسینیان، سیمین؛ کرمی، ابوالفضل و امینی، محمد (1391)، بررسی مقایسه­ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده­های زنان شاغل و غیرشاغل، در سومین نشست اندیشه­های راهبردی زن و خانواده، (جلد دوم)، تهران: انتشارات پیام عدالت.
ذوالفقارپور، محبوبه، حسینیان، سیمین و یزدی، سیده منور (1383) بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضایت­مندی زناشویی زنان کارمند شهر تهران، تازه­ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 11.
ریتزر، جرج (1387)، نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر، چاپ سیزدهم، مترجم محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی،
ساروخانی، باقر (1370)، جامعه­شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
ساروخانی، باقر (1384)، زن، قدرت و خانواده، پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 3، شماره 2.
سعیدیان، فاطمه، نوابی­نژاد، شکوفه و دیگران (1389)، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻗـﺪرت در ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، مجله پژوهش‌های مشاوره، شماره 28.
سفیری، خدیجه و آراسته­خو، راضیه (1386)، بررسی رابطه سرمایه‏ی فرهنگی و اقتصادی زنان شاغل با نوع روابط همسران در خانواده، مجله مطالعات زنان، شماره 2.
سگالن، مارتین (1370)، جامعه­شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز.
سیف، سوسن (1368)، تئوری رشد خانواده، تهران، دانشگاه الزهراء.
شادجو، علی­رضا و شادجو، نرگس (1384) دگرگونی اجتماعی و خانواده از دیدگاه اجتماعی، مردم‌شناسی و تاریخی، فصلنامه تخصصی جامعه­شناسی، شماره 3.
شریفیان، هدایت؛ حسین، ملتفت و باقری، معصومه (1388)، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑـﺮ ﻫـﺮم ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده، فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 18.
عنایت، حلیمه و دسترنج، منصوره (1389)، مطالعه ساختار قدرت در خانواده، (مطالعه موردی: شهر لار)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره 1، پیاپی 28، شماره 1.
عنایت، حلیمه و موحد، مجید (1390) «مطالعه‌ی رفتار و نگرش باروری دو نسل مادران و دختران و عوامل فرهنگی مرتبط با آن: مطالعه‌ی موردی؛ شهرهای گراش و اوز در استان فارس»، پژوهشنامه جامعه‌شناسی جوانان، شماره 1، 97-118.‎
قاسمی، وحید؛ آقابابایی، احسان و صمیم، رضا (1387)، بررسی نقش و منزلت اجتماعی زن و مرد در فیلم­های دهه هفتاد»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 35.
قاضی­طباطبایی، محمود و نادر، مهری (1392)، «سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران»، زن در توسعه و سیاست، شماره 40.
قانعی­راد، محمدامین؛ محمدی، نعیما و ابراهیمی خیرآبادی، جواد (1388)، اندیشه­های پسافمینیستی و مسأله کلیت انسانی، فصلنامه پژوهش زنان: توسعه و سیاست.
کارلسون، ج و لویس، ج (1378)، خانواده درمانی تضمین و درمان کارآمد، چاپ اول، ترجمه شکوفه نوابی نژاد، تهران: انتشارات سازمان اولیاء و مربیان.
گروسی، سعیده (1387)، بررسی ساختار قدرت در خانواده­های شهرستان کرمان، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان ، دوره ششم، شماره دوم.
گیدنز، آنتونی (1392)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
محمدی، نعیما و حاضری، علی­محمد (1391)، تحلیل جامعه­شناختی تنوع جنبش زنان در کشورهای اسلامی،مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره 2.
محمدی، نعیما و شیخی، محمدتقی (1387)، گونه شناسی کشمکش در خانواده­های چندهمسری، مجله تحقیقات زنان، سال دوم، شماره چهارم.
مهدوی، محمدصادق و صبوری خسروشاهی، حبیب (1382)، بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده، مجله مطالعات زنان، سال اول، شماره دوم.
وحیدا، فریدون و نیازی، محسن (1383)، تأملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 23.
سروش، سمیه (1377)، بررسی جامعه­شناسی تغییر قدرت در خانواده. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
Basch, N. )1999(, Framing American divorse: From the revolutionnary generation to the Victorian. Berkeley. CA: university of colifornia press.
Coltrane, S. & Collins, R. )1995), sociology of Marriage & the Family, united state.
Leeder, J. E. )2004), the Family in Global Perspective. Printed in the United States of America.
Parsons, T. )1998), Family socialization and interaction process "printed and bounded in grate Britain.
Brown, W. C.; Cretser, G. A. & Lasswell, T. (1988), Measursing status inconsistency, More Trouble Than it s worth? Sociological perspectives, Vol 31, no 2, April: 213-237.
Brown, J. D. (1993). Self-esteem and self-evaluation: Feeling is believing.(In J. Suls (Ed.), Psychological perspectives on the self (Vol. 4, pp. 27—58).
Steel, L. & Kidd, W. )2001), the Family. Published by LTD. Printed in Malaysia.
Thomson, A. (2014), Changing atitudes toward family issues in the united statese. Journal of marriage and the family.
Wilson, W. (1987), the truly disad vantage: the inner city, the underclass and politic policy. University of Chicago press.
Zelditch, M. )1998), Role Differentiation in the Nuclear family: A Comparative Study, Rutledg.