تحلیل فازی عوامل مؤثر بر توازن بین برابری آموزش عالی و توسعه اقتصادی در سطح کلان (یک رویکرد تطبیقی- کمی)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بورسیه دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

تدوین چارچوب نظری مکفی و آزمون تجربی آن برای احراز شرایط لازم و کافی توازن بین برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی هدفی است که در این مقاله دنبال می­شود. در این پژوهش سعی بر این است که با استخراج مسیر علی عطفی و ترکیبی، سازوکارها و عوامل تأثیرگذار بر توازن بین توسعه اقتصادی و برابری در آموزش عالی در سطوح مختلف احصاء گردد. روش این مطالعه، تطبیقی- کمی بوده و مجموعه داده­های 48 کشور با استفاده از رهیافت منطق فازی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد نشان داد که شروط انسجام اجتماعی، عام­گرائی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، مردم­سالاری، ثبات سیاسی، صنعتی­شدن و جهانی­شدن اقتصادی هر یک به تنهایی شرط لازم و کارائی علمی شرط کافی بروز نتیجه (توازن برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی) است. در علیت­های عطفی و ترکیبی، از میان مسیرهای متعدد علی، تنها یک مسیر علی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علی، کارائی علمی، صنعتی ­شدن، حاکمیت قانون، مردم­سالاری و ثبات سیاسی در ترکیب با هم، مجموعاً علیت عطفی کافی را در بروز نتیجه مورد نظر (توازن برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی) فراهم نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A fuzzy analysis of influence factors on balance between equality of Higher education and economic development at macro-level (A Comparative Quantitative approach)

نویسندگان [English]

  • rasoul abbasi 1
  • maghsood farasatkhah 2
1 no
2 institute
چکیده [English]

This paper aimed at creating a sufficient theoretical framework and its experimental test for obtaining necessary and sufficient conditions of balance between economic development and equality of higher education. To that end, with extracting causal-conjectural paths, it was tried to specify the ways and factors affecting the balance in divers levels. With regard to approach, this study adopted a comparative- quantitative method and data from 49 countries were analyzed using a fuzzy logic approach. The results of the study of single necessary and sufficient conditions revealed that, for balance between economic development and equality higher education, each of the social cohesion, universalism, control of corruption, rule of law, democracy, Political Stability, industrialization and economic globalization was a necessary condition per se and the scientific efficiency was sufficient conditions. In conjectural and synthetic causation in all, alone one causal- conjectural path, was calculated based on criterias for specifying theoretical and experimental sufficiency ( coefficient of coverage and consistency). In all alone, the path showed that had the necessary theoretical and experimental importance. results revealed that in the causal path, industrialization , scientific efficiency, rule of law, democracy and Political Stability in combination with other factors provided sufficient conjectural causation in the creation of the required result
(balance between economic development and equality of higher education).

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality of higher education
  • economic development
  • fuzzy approach
  • causality of conjectural and synthetic
ابراهیمی، یزدان (1389)، تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای باز و بسته، تز دکتری در رشته آموزش عالی گرایش اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.

ارسن، سوانت و یان اریک لین (1387)، دموکراسی و توسعه: پژوهشی آماری، لفت ویچ، آدریان، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، انتشارات طرح نو.

اینگلهارد، رونالد (2005-1995)، پیمایش ارزش­های جهانی، موج­های سوم، چهارم و پنجم.

بانک­ جهانی (1387)، آموزش عالی در کشورهای جهان سوم، بیم و امید، ترجمه فاطمه باقریان و عصمت فاضلی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.

پوتنام، رابرت، جیمز کلمن، کلاوس­افه، پیر بوردیو، فرانسیس فوکویاما و دیگران (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، به کوشش کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان تهران، انتشارات شیرازه.

چلبی، مسعود (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.

چلبی،مسعود (1388)، شاخص­سازی تابع عضویت فازی، نوع شناسی و واسنجی در جامعه شناسی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ویژه­نامه روش شناسی، دوره سوم، شماره 4.

چلبی، مسعود (1393)، تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی.

کینگ، رومر (1385)، دانشگاه در عصر جهانی‌شدن، ترجمه و تلخیص محمود سیفی، مرکز مطالعات جهانی‌شدن.

هوزن، تورستن (1374)، آموزش عالی و قشربندی اجتماعی، یک مقایسه بین­المللی، مترجم، زهرا گوتاش، موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

Adkins, E. D. & Vaisey, S. (2009), Toward A Unified Stratification Theory: Structure, Genome, And Status A Cross Human Societies, Sociological Theory, 27: 2. Jun 1.

Archer, L.; Hutchings, M. & Ross, R. (2003), Higher Education and Social Class, Issues of Exclusion and Inclusion, Routledgefalmer, London And New York. Banking & Finance36: 2935-2948.

Beerkens, E. (2003), Globalization And Higher Education Research, Journal of Studies In International Education, 7: 128.

Brandy, M. J. (2009), Educational opportunity, Democracy, And the Free Market: A Genealogical Examination, ProQuest Dissertations and Theses; A&I, pg.n/a. Business.« Journal of Banking and Finance, 26:1889-1918.

Carayannis, E. G. & Alexander, J. M. (2006), Global and Local Knowledge, Palgrave macmillan, USA, New York.

Cloete, N. & Moja, T. (2005), Transformation Tensions in Higher Education: Equity, Efficiency and Development, Social Research, 72: 3.

Freedom House: Freedom In The World: Political Rights And Civil Liberties(http://www.freedomhouse.org).

Gupta, D. K.; Madhavan, M. C & Blee, A. (1998),“Democracy,Economic Growth and Political Instability:An integrated perspective”,Journal of Socio~Economics, 27(5), 587-611.

Hanushek, E. A. & Wobmann, L. (2007), Does Educational Tracking Affect Performance And Inequality? Differences-In- Differences Evidence Across Countries, The Economic Journal, 116, C63-C76.

Hopper, E. (1977), A Typology for the Classification of Educational Systems, pp165-153, Karabel Jerme & Halsey A.H, Power And Ideology In Education, Oxford University Press.

Ilon, L. (2010), Higher Education Responds To Global Economic Dynamics, 15-29. Edited By Portnoi, Laura M & et al, Higher Education, Policy, and the Global Competition Phenomenon, Institute for International Studies in Education, Pahgrave Macmillan.

Jiang, X. (2005), Globalization, Internationalization And The Knowledge Economy In Higher Education, A Case Study of China And New Zealand, A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy(Education), The University of Auckland.

Lambsdorff, J. G. (1999), " Corruption in International Research- A Review", Transparency International Working Paper, Berlin. WWW. Transparency. De.

Meyer, S. E. (2010), The Relationship Between Income Inequality And Inequality In Schooling, Theory And Research ,8(1) 5-20.

Motiram, S. & Nugent, J. B. (2007), Economic And Political Inequality And The Quality Of Public Goods, International Journal Of Development Issues, Vol.6. No 2: 142-167.

Ragin, C. C. (2000), Fuzzy-Set Social Science.Chicago, IL: University of Chicago Press.

Ragin, C. C. (2003), “Recent Advances in Fuzzy-Set Methods and Their Application to Policy Questions.” COMPASSS working paper WP 2003-9. www.COMPASSS.org/wp.htm.

Ragin, C. C. (2008), Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Ramirez, F. O. (2010), Accounting for Excellence: Transforming Universities into Organizational Actors, 43-59. Edited By Portnoi, Laura M & et al, Higher Education, Policy, and the Global Competition Phenomenon, Institute for International Studies in Education, Pahgrave Macmillan.

Ravallion, M. & Chen, S. (1997), What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?, World Bank Economic Review, Vol 11, Issue 2. PP 357-382.

Rihoux, B. and Ragin, C. C. (2009), Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.

Schofer, E.; Ramirez F. O. & Meyer J. W. (2000), The Effects of Science on National Economic Development, 1970 To 1990, American Sociological Review, Vol. 65, 866-887.

Szentes, T. (2007), Twelve Theses on The Role of Human Capital And Education In Development, Society And Economy 29,3,pp 285-303.

Teichler, U. (2001), Mass Higher Education And The Need For New Responses, Tertiary Education And Management; 7,1.

Thomas, V. & Wang, Y. (2002); Education, Trade Reform and Investment Returns;Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, D.C.

Trani. E. P. & Holsworth, R. D. (2010), The Indispensable University, Higher Education, Economic Development, and the Knowledge Economy, published in partnership with the American Council on Education. Published by Rowman & Littlefield publisher, Inc.

Watson, K. (1998), Memories, Models And Mapping: the Impact of Geopolitical Changes on Comparative Studies in Education, Compare, Vol. 28, No. 1.

Wei, S. J. (2000), " Bribery in the Economics", Working Paper, Brokings.

Wong, B. (2007), Cognitive Ability(IQ), Education Quality, Economic Growth, Human Migration: Implications From A Sociobiological Paradigm of Global Economic Inequality, Mankind Quarterly: 48,1; Proquest Research Library.

www.govindicators.org.wgidataset.aggregate governance indicators 1996-2009.

Younis, M. & et al. (2008), “Political Stability and Economic Growth in Asia”American Journal of Applied Sciences, V. 5, N. 3.