دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393