نویسنده = محمدی، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده در بارۀ امنیت اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22084/csr.2020.21727.1807

فرشاد محمدی؛ سیدحسین سراج زاده؛ مریم جامه شورانی