نویسنده = مهدوی، محمدصادق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی