نویسنده = یار محمد توسکی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سکونت‌گاه‌‌های غیررسمی ‌بر احساس امنیت اجتماعی «مطالعه موردی: یحیی آباد آران و بیدگل»

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-89

اکرم ملکیان؛ اسماعیل عبداللهی؛ مریم یار محمد توسکی