نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیل ریاحی، محمد تحلیلی جامعه‌شناختی از گروه‌های مرجع دانشجویانِ دانشگاه مازندران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]

پ

 • پاک سرشت، سلیمان ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله‌ی اتابک (خوب‌بخت) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 107-141]

ج

ح

 • حیدری، مصطفی تحلیلی جامعه‌شناختی از گروه‌های مرجع دانشجویانِ دانشگاه مازندران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنش‌های فردگرایانه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-52]

ر

 • رحمانی، سحر بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 53-77]
 • رضائی، رایحه ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله‌ی اتابک (خوب‌بخت) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 107-141]

ز

 • زارع، صادق بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر (مقایسه دو گروه افراد طلاق گرفته و متأهل طلاق نگرفته) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-35]

ش

 • شارع پور، محمود بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 53-77]

ع

 • علیوردنیا، اکبر بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 53-77]
 • عنایت، حلیمه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر (مقایسه دو گروه افراد طلاق گرفته و متأهل طلاق نگرفته) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-35]

م

 • مالمیر، مهدی ترس از قربانی‌شدن و قبض فضای عمومی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 143-163]
 • محمودی، زینب بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنش‌های فردگرایانه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-52]
 • ممبینی، ایمان بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنش‌های فردگرایانه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-52]
 • موسی نژاد، علی نظریه‌ی آنومی نهادی: تبیین جامعه‌شناختی کلان جرم [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 165-187]

ن

 • نجفی اصل، عبدالله بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر (مقایسه دو گروه افراد طلاق گرفته و متأهل طلاق نگرفته) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-35]