مطالعه جامعه‌شناختی تهدیدات و فرصت‌های شیفت‌کاری در کادر درمان متأهل بیمارستان‌های شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

10.22084/csr.2019.17635.1558

چکیده

شیفت‌کاری پدیده‌ای چندبعدی است که علاوه‌بر بهبود وضعیت اقتصادی فرد شیفت‌کار با ایجاد اختلالات خانوادگی و فردی به‌عنوان یکی از چالش‌های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی پرسنل کادر درمان بیمارستانی مطرح است. پرسنل کادر درمان ازجمله گروه‌های شاغل هستند که به‌دلیل شیفت‌کاری نسبت به‌سایر افراد بیشتر در معرض اختلالات فوق هستند. هدف این پژوهش مطالعه جامعه‌شناختی تهدیدات و فرصت‌های مرتبط با شیفت‌کاری کارکنان متأهل کادر درمان در بیمارستان‌های شهر تهران براساس معادلات ساختاری است. پژوهش حاضر به‌روش تحلیلی، از نوع همبستگی در جامعه آماری کادر متأهل درمانی بیمارستان‌های شهر تهران در سال ۱۳۹6 انجام شد که 593 نفر از آن‌ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته با استفاده از دیگر تحقیقات بود که پایایی آن توسط افراد خبره به‌صورت صوری و روایی آن توسط تکنیک تحلیل عاملی تأییدی (ایموس) با بار عاملی 3/0 و بالاتر مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل‌های آماری براساس معادله ساختاری در برنامه SPSS و AMOS انجام یافت. مقادیر رگرسیونی مدل ساختاری نشان داد زندگی شیفت‌کاری بیشترین اثر را به میزان ۵۶/۰- بر متغیر امید به آینده و کمترین اثر را به میزان ۲2/۰- بر متغیر قدرت انطباق‌پذیری اجتماعی دارد. نتایج بیانگر تأثیر معنی‌دار شیفت‌کاری بر ازخودبیگانگی، سلامت اجتماعی، ارتباطات درون خانواده‌ای، نظارت‌های درون خانواده‌ای، قدرت انطباق‌پذیری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی، گرایش به طلاق و امید به آینده در سطح 99 درصد (001/0>p) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological examination of threats and opportunities related to shift work of medical married personnel of Tehran hospitals

نویسندگان [English]

  • Samira Hesme 1
  • Asghar Mohammadi 2
  • Esmail jehanbakhsh 2
1 Azad university Dehaghan branch, Esfahan, Iran
2 Assistant Professor of sociology department, Islamic Azad university – Dehaghan branch, Iran
چکیده [English]

Shift work is a multi-dimensional phenomenon which, in addition to, improving economic status of job shift person is regarded as an effective challenge on the life quality of medical personnel through creating family and personal disorders. Medical personnel are of practitioner groups that because of shift work are exposed to the above mentioned disorders more than other people. The purpose of the present research was to sociologically examining threats and opportunities related to shift work of medical married personnel of Tehran hospitals based on structural equations. The present research is analytical, correlational which was done among statistical population of medical married personnel of Tehran hospitals in 2017 of which 593 were chosen and studied as the sample through the use of simple random sampling. Using other researches the researcher-made questionnaire was used to collect data and its reliability was formally confirmed by the experts and its validity was confirmed by confirmatory factor analysis (Amos) with factor loading of (0.3) and more. Statistical analyses were done based on structural equations using Spss and Amos. The regression amount of the structural model represents that shift work has the most (-0.56) and the least (-0.22) effect on hope to the future and social adaptability, respectively. The results showed that the meaningful effect of shift work on alienation, social health, intra family relationships, intra family supervision, social adaptability, social asset, life satisfaction, tendency to divorce and hope to the future was at 99% level (P˂0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • shift work
  • Family life
  • Medical personnel