تحلیل عناصر سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، ترویج و آموزش کشاورزی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22084/csr.2019.16331.1476

چکیده

بحران دریاچه ارومیه طی دهه اخیر به یکی از مهم‌ترینچالش‌هایزیست‌محیطی و اجرایی کشور تبدیل شده است. نظر به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در مطالعات انسانی و اجتماعی،در این مطالعه به بررسی ارتباط آن با تمایل کشاورزان به حل بحران دریاچه ارومیه پرداخته وعناصر مختلف سرمایه اجتماعی ازجمله اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده به‌وسیله نرم‌افزارآماریNCSS نشانگر آن است که افزایش اعتماد در سطوح اولیه،تأثیر بیشتری به افزایش میزان تمایل افراد به مشارکت داشته و در سطوح بالای اعتماد؛ این تأثیرمتعادل‌ترمی‌گردد. همچنین در سطوح پایین انسجام، میزان تمایل تقریباً به شکل ثابت و نسبتاً کاهشی بوده، ولی با افزایش میزان انسجام اجتماعی به حد مطلوب،به‌اندازه20 درصد بر میزان تمایل اجتماعی افزوده گردید. همچنین نتایج حاکی از افزایش 60 درصدی میزان تمایل، با افزایش مشارکت اجتماعی بود.نتیجه نهایی نشان داد که میزان مشارکت اجتماعی، از دو مؤلفه دیگر در تبیین سرمایه اجتماعی مهم‌تربوده، هرچند تأثیرمؤلفه اعتماد و انسجام نیز قابل‌توجه و معنی‌دار است. همچنین با افزایش یک واحد به درصد سرمایه اجتماعی،میزان تمایل افراد به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه به‌اندازه34/0 درصد افزوده گردید. نتایج تحلیل عاملی مؤلفه مشارکت اجتماعی (88/0CFI=) از نظر آماری نشانگر یک مدل مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of elements of social capital and the willingness of farmers to participate in solving the Urmia Lake crisis

نویسندگان [English]

  • farhad paknia 1
  • javad mahmoodi karamjavan 2
چکیده [English]

Lake Urmia crisis has become one of the most important environmental and executive challenges in the country in the last decade. Considering the importance of social capital in human and social studies, this study examined its relationship with farmers' willingness to resolve the Lake Urmia crisis and examined various elements of social capital including social trust, social cohesion and social participation in the field. The results obtained by NCSS statistical software indicate that increasing trust at early levels has a greater effect on increasing people's willingness to participate and at higher levels of trust; this effect is more balanced. Also, at low levels of cohesion, tendency was almost constant and relatively decreasing, but with increasing social cohesion to a desirable level, it increased by 20%. The results also showed a 60% increase in tendency with increasing social participation. The final result showed that the rate of social participation was more important than the other two factors in explaining social capital, although the effect of trust and cohesion was also significant. In addition, one percentage point increase in social capital increased the willingness of individuals to participate in solving the crisis in Lake Urmia by 0.34%. The results of factor analysis of social participation component (CFI = 0.88) statistically indicate an appropriate model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • Social Cohesion
  • Lake Urmia
  • social capital
  • Social participation