بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی و ارتباطات دانشگاه گلستان

2 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس اجتماعی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی، استانداری گلستان، گرگان، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22084/csr.2020.12339.1228

چکیده

مشارکت سیاسی به‌عنوان یکی از سنجه‌های توسعه سیاسی در جهان، هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم در علوم سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود. به‌طوری‌که در سیاست عملی و نظری از جایگاه برجسته­ای برخوردار است. بر همین اساس هدف این مطالعه، شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی می­باشد. به لحاظ روش‌شناسی، این تحقیق از نوع توصیفی است و به لحاظ نحوه­ گردآوری داده­ها، پژوهشی میدانی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان 19 سال به بالای شهرستان گرگان می‌باشد که حجم نمونه­ای به تعداد 407 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته­ بسته پاسخ بوده است که برای تأیید اعتبار آن از اعتبار صوری استفاده شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مفاهیم سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی به ترتیب (آلفا ≥ 896/0 و 780/0) مورد تأیید قرار گرفته است. یافته­ها نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان به ترتیب 674/2 و 442/3 از 5 می­باشد که در حد «کم» و «متوسط» ارزیابی می‌شود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (به‌جز تعامل اجتماعی) با مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی می‌توان گفت که در مجموع 4/9 درصد از تغییرات مشارکت سیاسی از طریق متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and political participation of citizens (Case study: Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshfar 1
  • Mostafa Bagheriyan 2
  • shahrbanoo mirzakhani 3
  • Fatmeh Jandaghi 4
چکیده [English]

Political participation as one of the measures of political development in the world, is now one of the most important and most basic concepts in political and social science. So that in practical politics and theoretical enjoys a prominent position. The purpose of this study was to identify the relationship between social capital and political participation. In terms of methodology, this research is descriptive (survey), and in terms of data collection, is field study. Population includes all residents older than 19 years in Gorgan city, which a sample include 407 people that calculated using random sampling stratified method was selected and studied. The data collection instruments was researcher make questionnaire, which approved its validity with using Face validity and it’s reliability approved by Alpha Cronbach's coefficient which calculated for the concepts of social capital and political participation, respectively (α = 0/896 and 0/780). and 0 had been approved. Ha Finding showed that the average of social capital and political participation of citizens are 2.674 and 3.442 up to 5. In the "low" and "moderate" is. As well as the results of the test hypotheses suggests that there are significance relationship between social capital and its dimensions (except for social interaction) with political participation. On the factors influencing political participation, it can be said that in a total of 9.4 percent of variance of the dependent variable explaned by social participation, education and age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social interaction
  • Social participation
  • social trust
  • Political