نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان

10.22084/csr.2019.14191.1353

چکیده

نوع نگرش سیاسی مردم و تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر آن ازجمله پرسش‌های مهم مطرح در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت نگرش سیاسی مردم شهر رشت انجام شده است و برای تحقق آن از دو منظر اقتصادگرایی و فرهنگ گرایی برای تبیین عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی استفاده می‌شود. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «نگرش سیاسی مردم رشت تحت تأثیر کدام‌یک از دو متغیر موردنظر طبقه و دینداری شکل می‌گیرد؟». روش این مطالعه، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه و جامعه آماری آن، جمعیت بالای 18 سال مردم رشت است که 385 نفر آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 76 درصد از پاسخگویان دارای نگرش اصلاح‌طلبی و 24 درصد از نگرش اصول‌گرایی برخوردارند. همچنین بین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی پاسخگویان و نگرش سیاسی آن‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political attitude and its relation with class and religiosity in Rasht residents

نویسندگان [English]

  • neda yaktaparast 1
  • hadi noori 2
  • mohammadreza gholami 2
چکیده [English]

The type of people's political attitude and sociological analysis of the factors influencing it are important questions in the field of political sociology. The purpose of this paper is to investigate the political attitude of the people of Rasht city and to use it both economist and culturalist viewpoints to explain the factors affecting political attitude. The main question of this paper is therefore: "Which of the two variables of the class and religion are influenced by the political attitude of the people of Rasht?" The method of this study is survey and the data gathering tool is a questionnaire and its statistical population is population over 18 years old in Rasht, 385 of whom were selected through cluster sampling. The findings show that 76% of the respondents have a reformist attitude and 24% have a principled attitude. There is also a significant and direct relationship between the variables of religiosity and social class of the respondents and their political attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political attitude
  • social class
  • religiosity
  • fundamentalism
  • reformism