تعداد مقالات: 77
51. تهیه‌ی ابزار مسئولیت اجتماعی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-116

بهمن سعیدی پور؛ گلمراد مرادی


52. موانع ادغام اجتماعی نوجوانان افغانستانی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-124

ناهید سنقری؛ حسین فکر آزاد؛ معصومه معارف وند


53. مروری تحلیلی بر تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه پیر بوردیو

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-143

فاطمه گلابی؛ علی بوداقی؛ پروین علی پور


54. نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-127

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور


55. فراتحلیل پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در فاصله زمانی 1392- 1370 در استان کردستان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-122

جلیل سحابی؛ جمیل مفاخری باشماق؛ شریف سلطانیان؛ رفیق شاپری؛ هاشم آقابیگ پوری


57. بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی


58. عقلانیت مدرسه و نظام شهروندی آن: مطالعه موردی دبیرستان‌های پسرانه شهرستان دلفان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-120

همایون مرادخانی؛ محمد تقی سبزه ای؛ وحید اکرمی


59. بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر اهداء عضو و بافت پس از مرگ مغزی (مطالعه موردی: شهروندان یزد)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-134

اکبر زارع شاه آبادی؛ زینب شاکیان؛ لیلی بنیاد


61. بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-168

موسی طیبی نیا


62. ترس از قربانی‌شدن و قبض فضای عمومی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-163

مهدی مالمیر


63. تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-151

محمد مبارکی؛ غلامرضا عظیمی؛ سیاوش فاطمی نیا


64. عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متأهل خانه‌دار و شاغل شهر قم

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-153

مجید کفاشی؛ سمیه سرآبادانی


65. تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین جوانان 30-18 ساله شهر یزد)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-174

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد مبارکی؛ الهه فردوسی زاده نائینی


66. مطالعه سیاست‌زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-158

فاروق امین مظفر؛ شهریار امیری میاندواب؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم


67. بررسی نقش سرمایه فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

رحمت اله امیراحمدی؛ مهرداد نوابخش؛ حبیب الله زنجانی


68. تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین فضاهای بی‌دفاع شهری با خشونت‌های شهری(مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-154

رضاعلی محسنی؛ جعفر میکائیلی؛ اکبر طالب پور


69. تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-151

خسرو رشید؛ آزاده مرادی


70. تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در سیمای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-147

موسی پیری؛ آرش سعداللهی؛ حافظ صاحب یار


71. تدوین و سنجش‌پذیری مقیاس مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساخت‌یابی گیدنز

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-160

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


72. مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه‌ساز ارتکاب جرم، ارائه‌یک مطالعه داده بنیاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-181

محمد پورسینا؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده


73. نظریه‌ی آنومی نهادی: تبیین جامعه‌شناختی کلان جرم

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 165-187

علی موسی نژاد


74. روش‌های تربیتی پدران در خانواده‌های ایرانی از نگاه جوانان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-173

اسدالله نقدی


75. خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی جانبازان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-175

سیاوش قلی پور؛ علی اصغر نظری؛ محسن قلی پور