تعداد مقالات: 90
26. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-52

غلامرضا خوش فر؛ مصطفی باقریان جلودار؛ شهربانو میرزاخانی؛ فاطمه جندقی میرمحله


27. بررسی وضعیت کودکان ساکن در زندان به همراه مادران زندانی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-83

علی ربانی خراسگانی؛ زینب شعبانی


28. بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-77

اکبر علیوردنیا؛ محمود شارع پور؛ سحر رحمانی


29. بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و نشانه‌های اختلال شخصیت نمایشی در دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-69

علی محمد قدسی؛ الهام مردم پور شهرکردی


30. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-70

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری


35. زنان و مهاجرت به شهر همدان، تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-83

نصیبه اسماعیلی؛ حسین محمودیان


36. پرسه‌زنان هراز: علل گرایش جوانان به پرسه‌زنی در خیابان هراز شهر آمل

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-74

نجمه خانی هنجنی؛ هومن الوندی؛ علی باقی نصر آبادی


38. سنجش و مقایسه سرمایه اجتماعی در گونه‌های متفاوت محلات شهری (نمونه موردی: محله سلطان میر احمد و فین کاشان)

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-89

مونا لقمان؛ زهرا سادات سعیده زرابادی؛ مصطفی بهزادفر


39. بررسی تطبیقی نقش حس ‌دلبستگی به مکان در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی (نمونه‌های مورد مطالعه: آقاجانی بیگ، متخصصین و حصار امام شهر همدان)*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

سیده عطیه موسویان؛ کیانوش ذاکرحقیقی


41. تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-113

مژگان حسینی قمی


42. تحلیلی جامعه‌شناختی از گروه‌های مرجع دانشجویانِ دانشگاه مازندران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-106

حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ مصطفی حیدری


44. مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سازه عزت نفس در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-99

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ آرزو موسوی


45. انزوا و سلامت: بررسی ارتباط میان انزوای‌ اجتماعی و سلامت‌ روان شهروندان‌ 18+ سال تهرانی با عطف توجه به نقش میانجیگرانه‌ی حمایت‌ اجتماعی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-116

عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلی زاده


47. بررسی تأثیر بیگانگی از کار، انزوای اجتماعی و رفتارهای انحرافی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-97

علی حسین حسین زاده؛ سید عبدالحسین نبوی؛ سیده منا فاضلی پور


48. بررسی تأثیر سکونت‌گاه‌‌های غیررسمی ‌بر احساس امنیت اجتماعی «مطالعه موردی: یحیی آباد آران و بیدگل»

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-89

اکرم ملکیان؛ اسماعیل عبداللهی؛ مریم یار محمد توسکی


50. بررسی تأثیر دین‌داری بر تجربه احساس شرم و حیای شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-101

محمدرضا سمیعیان؛ شاپور بهیان؛ مسعود کیانپور