دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تدوین سناریوهای آینده ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از سناریو ویزارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22084/csr.2021.22103.1828

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی؛ شیوا آقابزرگی زاده


2. طراحی الگوی مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران آموزش عالی ( نمونه مو ردی دانشگاههای دولتی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.22084/csr.2021.12612.1245

کامران فرزاد سیر؛ سید مهدی الوانی؛ حمید زارع