دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی روند کاهش تعاملات و ارتباطات بین اعضای خانواده و بین خانواده‌ها و نتایج آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22084/csr.2021.24541.1985

جابر مولائی؛ علی حسین حسین زاده؛ حسین ملتفت


2. وضعیت سرمایه اجتماعی در استان کُردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22084/csr.2021.23953.1948

امید قادرزاده


3. تحلیل گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22084/csr.2021.24048.1971

محمدجواد زاهدی؛ علی ربیعی؛ زاهد اسدی


4. تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهه 90

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22084/csr.2021.22048.1823

مجید موحدمجد؛ زهرا معاون؛ حسن خشنود


5. بررسی تاثیر جنسیت بر محتوا در آثار گلی ترقی بر پایة نظریة لیکاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22084/csr.2022.23748.1937

لیلا هاشمیان؛ مجتبی سلطانیان


6. تحلیلی بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22084/csr.2022.24665.1993

رضا همتی؛ محمدامین محمدی