پژوهش های جامعه شناسی معاصر (علمی - پژوهشی) (CSR) - مقالات آماده انتشار