موضوعات = پژوهشی
تحلیل تماتیک حجاب از منظر دختران جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22084/csr.2023.24653.1991

مجتبی حمایت خواه؛ زهره اکبرپور


تحلیل کیفی دلایل، زمینه ها و پیامدهای ازدواج زودرس از منظر دانش آموزان دختر متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22084/csr.2023.25555.2056

محمد تقی سبزه ای؛ سمیه کوکبی ذاکر


تعیین‌کنندگان جامعه شناختی موثر بر هویت اجتماعی(نمونه مطالعاتی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22084/csr.2023.27321.2184

نورالدین اله دادی؛ ابراهیم میرزایی


سنجش رضایتمندی ساکنین سکونتگاه های غیررسمی از شاخص های توسعه اجتماعی، نمونه مطالعه: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22084/csr.2024.23677.1929

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


جامعه‌شناسی سیاسیِ سالخوردگی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.29121.2276

سمیرا مرادی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ محمد ابوالفتحی


مطالعه کیفی کارکردخانواده در دوران کرونا، نمونه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.28250.2226

عاطفه پولایی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ عاصمه قاسمی؛ باقر ساروخانی


بررسی رابطه رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و دیدگاه فرهنگی فمینیسم در زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.20704.1755

خسرو رشید؛ کامبیز کریمی


خرده‌سیاستِ زیست-جنبش ها/ ناجنبشهای اجتماعی و دگرگونی دموکراتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.29186.2280

محسن عباس زاده مرزبالی؛ فریبا آسه


مطالعه کیفی پیامدهای توانمندسازی زنان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.29188.2281

منوچهر علی نژاد؛ زهرا قاسم زاده؛ حسین افراسیابی؛ داریوش بوستانی


تبیین پدیده مهاجرت و علل آن با رویکرد کیفی (مورد مطالعه: استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22084/csr.2024.28512.2248

نگین فلاح حقیقی؛ زینب شریفی؛ حامین احمدی


تحلیل جامعه شناختی پویایی جامعه شهری بر اساس معنویت راهبردی کارآفرینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22084/csr.2024.28432.2240

محمد رضا بزرگی؛ عباس امینی؛ فرهاد امام جمعه


اثر سرمایۀ اجتماعی بر توسعۀ اقتصادی و سیاسی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 9-28

10.22084/csr.2023.24651.1990

فرهاد باباخانی؛ رضا عظیمی


طراحی مدل عهدشکنی زوجین شهرستان نیشابور با رویکرد محرومیت اجتماعی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 59-94

10.22084/csr.2024.26934.2157

سحر ابویسانی؛ سیدناصر حجازی؛ اصغر محمدی


مؤلفه‌های قومی مؤثر در برندسازی ملی ایران

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 95-130

10.22084/csr.2023.26998.2165

سجاد کردانی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ محمد سلطانی فر


مطالعۀ تأثیر بی‌سازمانی اجتماعی و اثربخشی جمعی ادراکی بر رفتارهای انحرافی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 131-168

10.22084/csr.2023.27809.2203

اکبر علیوردی نیا؛ محمدرضا حسنی؛ بیتا میردار


صنعت عروسی در شهر همدان و تعامل و تقابل جریان‌های فرهنگی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 213-255

10.22084/csr.2023.27980.2216

معصومه طالبی دلیر؛ فردین علیخواه؛ هاشم موسوی


اساتید دانشگاه و سنخ‌شناسی زمان: مطالعۀ پدیدارشناسانۀ تجربۀ زمان در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 257-287

10.22084/csr.2024.28215.2224

پیمان توکلی؛ علی یعقوبی؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ سینا جهاندیده


تبیین عوامل تأثیرگذار بر امید اجتماعی در بین شهروندان تهرانی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 323-358

10.22084/csr.2024.28758.2260

علیرضا عظیمی؛ نیر پیر اهری؛ شیده پرنیان


بازتوانی معلولین، فرآیندها و چالش‌ها در استان همدان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 359-402

10.22084/csr.2024.28780.2261

اسدالله نقدی؛ اسماعیل بلالی؛ محبوبه رویین تن؛ الهه پاکیزه


فراترکیب مدل‌های توسعۀ کارآفرینی اجتماعی

دوره 12، شماره 23، اسفند 1402، صفحه 403-433

10.22084/csr.2024.26094.2091

سیده منا فاضلی پور؛ حسین ملتفت؛ عبدالرضا نواح؛ علی اصغر سعد آبادی