کلیدواژه‌ها = جهان بودگی
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه جهانی‌شدن در توسعه اجتماعی شهرصنعتی اراک

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-334

10.22084/csr.2021.22861.1873

فرهاد امام جمعه؛ حمیدرضا سلیمانی؛ معصومه مطلق