نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل مطالعات نظم و انسجام اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-113

10.22084/csr.2021.22113.1830

الهام عرب پور؛ شراره مهدی زاده