نویسنده = �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. زنان در جامعه‌ی مصرفی: مطالعه‌ی موردی شهر ایلام

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-259

10.22084/csr.2020.19861.1697

همایون مرادخانی؛ محمدتقی سبزه ای؛ زهره محمدبیگی